De minimis-støtte til ejere af fiskefartøjer for indkomsttab i 2021 som følge af brexit

Formål

Formålet med ordningen er at yde støtte til ejere af fiskefartøjer, for indkomsttab i 2021 som følge af brexit. Støtten skal muliggøre, at støttemodtagere kan tilpasse sig til den nye sittuation med reducerede kvoter, som er en direkte konsekvens af brexit. 

Ordningen udmøntes under brexittilpasningsreserven.

Du kan læse mere om udmøntningen af brexit-reserven for fiskerisektoren på Fiskeristyrelsens hjemmeside

Hvem kan søge?

Under ordningen kan der ydes de minimis-støtte til ejere af fiskefartøjer, der, som følge af brexit, har haft ét eller flere af følgende indkomsttab:

 1. indkomsttab på TCA-reducerede FKA/IOK-kvoter i første kvartal 2021,
 2. indkomsttab på TCA-reducerede nationale kvoter i første kvartal 2021,
 3. indkomsttab som følge af manglende adgang til norsk farvand i første kvartal 2021,
 4. indkomsttab på TCA-reducerede FKA/IOK-kvoter i 2-4. kvartal 2021, og/eller
 5. indkomsttab på TCA-reducerede nationale kvoter i 2-4. kvartal 2021

Ved ansøgning skal ansøger angive hvilket eller hvilke af ovenstående indkomsttab, der søges om støtet til.

Ansøgere, der har modtaget kompensation under brexitordningen "Kompensation for indkomsttab i 1. kvartal 2021", kan søge om de minimis-støtte for 2-4. kvartal 2021. 
Ansøgere, der ikke har modtaget kompensation for indkomsttab i 1. kvartal 2021, kan søge om de minimis-støtte for tab i hele året.

Ansøgere, der modtager kompensation for kvoteværditab på TCA-reducerede FKA/IOK-kvoter, kan ikke modtage de minimis-støtte for tab på TCA-reducerede FKA/IOK-kvoter.


For at være berettiget til at modtage støtte skal ansøger efterleve ordningens støttebetingelser. Dette indebærer eksempelvis:

 • At ansøger skal være aktiv erhvervsfisker i medfør af § 11, stk. 1, nr. 1-4 i fiskeriloven, dvs.:
  • Erhvervsfisker med A-status
  • Bierhvervsfisker
  • Et erhvervsfiskerselskab, eller
  • Et partrederier, der opfylder betingelserne for at kunne eje et fiskerfartøj

 • At ansøger var ejer af fartøjet der søges støtte til, den 31. december 2020 samt i hele eller dele af 2021.

Ordningens øvrige betingelser, herunder krav om antagelighed, kan findes i bekendtgørelsen og vejledningen.

Du bør være opmærksom på, at din mulighed for at modtage de minimis-støtte under denne ordning kan være påvirket af, hvis du har modtaget kompensation eller støtte fra øvrige ordninger under brexit-reserven, samt om du har modtaget anden de minimis-støtte i årene 2020-2022. Du kan læse mere om dette i vejledningen.

Opgørelse af støtte

Fiskeristyrelsen beregner ansøgers indkomsttab og kompensation på baggrund af data om ejerskab af fartøjer samt landingsværdier opgjort på baggrund af det enkelte fartøjs landinger og afregningspriser, som er indrapporteret til Fiskeristyrelsen. Ansøger skal altså ikke selv indsende oplysningerne i forbindelse med ansøgningen.

Støttens størrelse

Støtten ydes under EU's de minimis-regler for fiskeri- og akvakultursektoren. Det betyder blandt andet, at støttemodtagere maksimalt kan modtage 30.000 EUR (ca. 223.000 dkk) over en periode på tre regnskabsår (indeværende og to foregående).

Der er afsat 10 millioner kroner til ordningen.
Ordningen finansieres af den Europæiske Union via brexittilpasningsreserven.

Der anvendes en minimumsgrænse for udbetalt støtte på 10.000 kroner. Støttebeløb under denne grænse bortfalder.

Materiale til ansøgning om de minimis-støtte

I de følgende afsnit kan du finde relevant materiale til, når du vil søge om støtte.

Ansøg om de minimis-støtte

Vejledning:

Start med at læse nærmere i vejledningen: 

Hvordan søger du om støtte?

Din ansøgning udfyldes og indsendes igennem Fiskeristyrelsens ansøgningsportal TAS

Det er vigtigt, at der logges ind med CVR-nr. og ikke CPR-nr.

Når du logger ind, skal du give samtykke til, at Fiskeristyrelsen kan behandle dine oplysninger i henhold til gældende regler om personoplysninger. Du kan læse mere om Fiskeristyrelsens brug af data i vejledningen eller på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Ved første login på ansøgningsportalen skal du udfylde oplysninger om din organisation. Husk at tilvælge e-mail notificering, for at sikre, at du bliver underrettet, hvis der er post til dig. Hvis du skifter e-mailadresse, skal du selv opdatere den her.

I sektionen "virksomhedsoplysninger" udfyldes oplysninger om den virksomhed eller forening, som du repræsenterer.

Du kan herefter oprette en ansøgning ved at trykke "opret ansøgning" ud for den relevante pulje.

I vejledningens bilag 1 kan du finde en guide til, hvordan du udfylder hvert enkelt felt i ansøgningsskemaet.

Myndighedsproces

Ordningen administreres af Fiskeristyrelsen.

Når du har sendt din ansøgning på ansøgningsportalen, modtager du et kvitteringsbillede.

Fiskeristyrelsen vurderer på baggrund af de indsendste oplysninger i ansøgningsskemaet samt styrelsens egne oplysninger, om du er berettiget til støtte.

Når Fiskeristyrelsen har behandlet din ansøgning og truffet afgørelse, sender styrelsen afgørelsen til dig via ansøgningsportalen. Du vil få en e-mail om, at der er post til dig, som du skal logge ind og læse.

Såfremt Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om tildeling af støtte, vil din støtte blive udbetalt i umiddelbar forlængelse af afgørelsen. Der skal ikke søges særskilt om udbetaling. Fiskeristyrelsen overfører støtten til din NemKonto. 

Regler fra Danmark og EU

Danske regler (love og bekendtgørelser)

EU-regler (forordninger og direktiver)

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2021/1755/EU af 6. oktober 2021 om oprettelse af brexittilpasningsreserven.
 • Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 af 27. juni 2014 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i fiskeri- og akvakultursektoren.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1139 af 7. juli 2021 om oprettelse af Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om ændring af forordning (EU) 2017/1004.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011.
 • Kommissionens forordning (EU) nr. 1388/2014 af 16. december 2014 om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af statsstøtte til virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling, forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF.
 • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår den periode, hvor støtteansøgninger er uantagelige, samt start- og slutdato for nævnte periode.
 • EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser.

FAQ

Q.1. Hvor finder jeg ansøgningsskemaet? 

Ansøgningsskemaet er online og findes på Fiskeristyrelsens ansøgningsportal TAS. Det er vigtigt, at der logges ind med CVR-nr. og ikke CPR-nr.

Du kan læse mere i vejledningen om, hvordan du opretter en bruger og ansøgning på ansøgningsportalen, samt hvordan du kan tilføje en fuldmagtshaver til din ansøgning.


Q.2. Hvordan skal jeg udfylde ansøgningsskemaet?

I bilag 1 i vejledningen kan du finde en guide til, hvordan du udfylder hvert enkelt felt i ansøgningen.

Det er vigtigt, at du udfylder relevante felter i ansøgningsskemaet. Der kan gives afslag, hvis de påkrævede oplysninger i ansøgningen ikke er afgivet.


Q.3. Hvordan kan jeg være sikker på, at Fiskeristyrelsen har modtaget min ansøgning?

Når du har sendt din ansøgning på ansøgningsportalen, modtager du et kvitteringsbillede.

På denne side vil du også have mulighed for at downloade din ansøgning, hvilket Fiskeristyrelsen anbefaler, at du gør.


Q.4. Jeg har endnu ikke modtaget svar på min ansøgning – hvornår kan jeg forvente at få et svar?

Behandlingen af din ansøgning kan tage op til tre måneder fra ansøgningsfristen, forudsat at sagen er fuldt oplyst.

Når Fiskeristyrelsen har behandlet din ansøgning og truffet afgørelse, sender styrelsen afgørelsen til dig via ansøgningsportalen. Du vil få en e-mail om, at der er post til dig, som du skal logge ind og læse.

Bemærk, at du skal have tilmeldt e-mail notifikation på din profil for at modtage e-mails om post eller ændringer til din ansøgning.


Q.5. Hvor mange penge kan jeg få i støtte?

Fiskeristyrelsen kan ikke på forhånd oplyse, hvor meget du kan få i støtte.

Dit støttebeløb afhænger blandt andet af, landingerne på det fartøj, du søger om støtte til. Du kan dog maksimalt modtage 30.000 EUR (ca. 223.000 dkr.). Dette gælder for ansøger, inklusive eventuelle tilknyttede virksomheder. Du kan læse mere om dette i afsnit 6.1.2 i vejledningen.


Q.6. Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har yderligere spørgsmål

Hvis du har yderligere spørgsmål til ordningen, kan du kontakte Fiskeristyrelsen på telefon 72 18 58 50, alle hverdage mellem kl. 10 – 14.