Her kan du læse mere om de nye antagelighedsregler og hvilken betydning de har for fiskerierhvervet

For at modtage støtte fra Fiskeristyrelsens tilskudsordninger skal ansøgningen opfylde betingelserne om at være antagelig fra ansøgningstidspunktet og frem til 5 år efter slutudbetalingen. Antagelighed er en betingelse, som fiskerne skal opfylde så at Fiskeristyrelsen ikke udbetaler støtte til fiskere, der har begået alvorlige overtrædelser enten økonomisk eller i forbindelse med sit fiskeri. Den 10. november 2022 trådte EU-Kommissionen nye regler om antagelighed i kraft. De nye regler gælder for ansøgninger til ordninger under Brexittilpasningsreserven (BAR) og Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) fra 2021 - 2027.

Læs EU-Kommissionens nye antagelighedsregler her.

Hvis du har modtaget tilskud fra en EHFF-ordning, og der endnu ikke gået 5 år efter slutudbetalingen, skal du fortsat være antagelig i henhold til de gamle regler. Læs Fiskeristyrelsens vejledning om antagelighed for EHFF-programmet her.

Fiskeristyrelsen udgiver ved udgangen af 1. kvartal 2023 en ny vejledning til erhvervet om de nye regler for antagelighed under BAR- og EHFAF-programmet.

Hvis du har spørgsmål vedrørende antagelighed, kan du kontakte Fiskeristyrelsen på mail@fiskeristyrelsen.dk eller på telefon: 72 18 56 00.

Væsentlige ændringer i de nye regler om antagelighed

De nye regler indeholder fire væsentlige ændringer i forhold til de tidligere regler om antagelighed under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) fra 2014-2020.

Ejer som fører-overtrædelser

Overtrædelser begået af ejer som fører af fartøjet resulterer ikke længere i direkte uantagelighed. Overtrædelser af denne type var i henhold til de tidligere regler en skærpende omstændighed, som konsekvent førte til direkte uantagelighed. Denne bestemmelse er fjernet i de nye regler. Det har således ikke længere betydning for antagelighedsvurderingen, om det er ejeren, der som fører af fartøjet begår overtrædelsen, eller om overtrædelsen begås af en tredjemand, der fører fartøjet.

Akkumuleringsreglen

Alvorlige overtrædelse begået i forbindelse med fiskeri er inddelt i 12 overtrædelseskategorier, som hver udløser et givent antal overtrædelsespoint. Akkumuleringsreglen medfører, at der kan udløses en uantagelighedsperiode ved gentagne overtrædelser af kategorier, som ikke i sig selv udløser uantagelighed. Akkumuleringsreglen omfattede i de tidligere regler pointkategori 1, 2 og 5, hvilket er overtrædelser om manglende registrering og rapportering af fangstdata, anvendelse af ulovlige fiskeredskaber samt ombordtagning af undermålsfisk. I de nye regler er overtrædelseskategori 5 vedrørende ombordtagning af undermålsfisk ikke længere omfattet. Reglen finder anvendelse, når en operatør akkumulerer 9 point, hvilket udløser en 12 måneders uantagelighedsperiode. Herefter forlænges uantagelighedsperioden med 1 måned pr. point. Akkumulerer en operatør eksempelvis 13 point i overtrædelseskategori 1 og 2, vil det medføre en uantagelighedsperiode på 16 måneder.

Flådereglen

Flådereglen gælder for operatører, der ejer eller har kontrol over mere end et fartøj. Akkumulerer en flåde i gennemsnit 7 point eller derover medfører det uantagelighed for hele flåden. I de tidligere regler var det kun tre typer af overtrædelser, der blev indregnet i flådereglen. I de nye regler skærpes flådereglen, således at alle pointgivende overtrædelser medregnes. Grænsen på 7 point eller derover er uændret.

Det følger ydermere af flådereglen, at hvis over halvdelen af flådens fartøjer er uantagelige, gøres hele flåden uantagelig. Denne bestemmelse er uændret i de nye regler.

Regler for ændring af uantagelighedsperioder

Reglerne for forkortelse af uantagelighedsperioder er lempet i de nye regler. Lempelsen muliggør en forkortelse af uantagelighedsperioden på 4 måneder. De gamle regler muliggjorde kun en forkortelse på 2 måneder. Reglen om forkortelse af uantagelighedsperioden kan finde anvendelse, hvis et fiskefartøj eksempelvis anvender et fartøjsovervågningssystem, frivilligt deltager i fiskeri, der forbedrer redskabers selektivitet eller accepterer en fangstplan med en nedsættelse af 10 pct. af fiskerimulighederne.

Reglerne for hvordan uantagelighedsperioder forlænges er ligeledes justeret. Alvorlige overtrædelser af pointkategori 1 og 2 forlænger uantagelighedsperioden med 1 måned pr. overtrædelsespoint.

Som hovedregel forlænges uantagelighedsperioden med 12 måneder for hver alvorlig overtrædelse i pointkategori 3-12. Derudover pålægges yderligere 2 måneders forlængelse for overtrædelser i pointkategori 7, 9, 10, 11 og 12.

Overgangen fra tidligere til nye regler

De nye regler har virkning for ansøgninger under EHFAF-programmet 2021-2027 og BAR-ordningerne fra den 10. november 2022.

Reglerne om antagelighed gældende for EHFF-programmet 2014-2020 har fortsat virkning for ansøgninger under EHFF-programmet. 

Overtrædelser begået før den 10. november 2022, men som endnu ikke er afgjort ved pointtildeling, vil blive antagelighedsvurderet i henhold til de nye regler.

Overtrædelser, der er begået og afgjort ved pointtildeling senest den 9. november 2022, vil fortsat være gældende, selvom pointtildelingsperioden krydser tidspunktet for udstedelsen af de nye regler.

Har du søgt om tilskud til en BAR- eller EHFAF-ordning senest den 9. november 2022 antagelighedsvurderes din ansøgning i henhold til de tidligere regler gennem hele antagelighedsperioden, som løber fra ansøgningstidspunktet og frem til 5 år efter slutudbetaling. Begår du i antagelighedsperioden nye overtrædelser, vil der blive foretaget en ny antagelighedsvurdering i henhold til de nye regler. I denne vurdering indregnes også eventuelle gamle point, som stadig måtte være aktive.