En operatør skal være antagelig for kunne ansøge om tilskud under den Europæiske Hav- og Fiskerifond, den Europæiske Hav-, Akvakultur- og Fiskerifond og BAR. Operatøren skal være antagelig på ansøgningstidspunktet, og fortsat i hele projektperioden og i en periode på 5 år efter at slutudbetaling af tilskud er foretaget. Alle de selskaber som operatøren ejer/kontrollerer indgår i antagelighedsvurderingen.

Antagelighedsbetingelsen indebærer, at operatører ikke må:

  • Have begået en alvorlig overtrædelse i henhold til artikel 42 i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 eller artikel 90, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009.
  • Have været involveret i driften, forvaltningen eller ejerskabet af fiskerfartøjer, som er opført på Unionens liste over IUU-fartøjer eller fartøjer, som fører et flag fra et land, der er opført på listen over ikkesamarbejdende tredjelande.
    Have begået alvorlige overtrædelser af den fælles fiskeripolitiks regler, der i anden lovgivning vedtaget af Europa Parlamentet og Rådet anses som sådanne. 
  • Have begået en af de strafbare handlinger, der er fastsat i artikel 3 og 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF, hvis der ansøges om støtte inden for rammerne af afsnit V, kapitel II, i Rådets forordning 508/2014 (tilskud til akvakultur).
  • Have begået svig, som defineret i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, i forbindelse med Den Europæiske Fiskerifond (EFF) eller EHFF.

Fiskeristyrelsen har udarbejdet en vejledning, som omhandler den del af antagelighedsbetingelserne, som relaterer sig til alvorlige overtrædelser af fiskerilovgivningen, der kan medføre tildeling af point. Der er imidlertid yderligere antagelighedsbetingelser som angivet i boksen "Antagelighedsbetingelsen", der beskriver de samlede betingelser.

Læs mere om antagelighed i vejledningen: 
Vejledning om antagelighed (webtilgængelig)