Fra den 1. juli 2021 er der indført nye kvotebestemmelser om tilskrivning af en fiktiv kvote (B-kvote) på baggrund af en fiskers eller et erhvervsfiskerselskabs økonomisk mellemværende (lån, kaution samt sikkerhedsstillelse), og som medgår i den samlede kvoteopgørelse. Dette betyder, at der er indført bestemmelser omkring indberetning af  økonomiske mellemværender, såfremt man har ejerskab af FKA- eller IOK-kvoter.

Hvordan indberetter man b-kvoter?

For at indberette b-kvoterene skal man ind på følgende link.

Fiskeriportalen

Her skal man ind på Kvotefinas og ligge ind med digital signatur, hvor man efterfølgende kan indberette.

Her er en vejledning til hvordan man indberetter b-kvoter

Hvad er konsekvenserne af indberetningen?

På baggrund af indberetningen bliver långiver tilskrevet såkaldte B-kvoter, baseret på værdien af låntagers kvoteandele. En B-kvote er en fiktiv kvoteandel. B-kvoten svarer til, hvad et lån af en given størrelse kan omsættes til af kvoteandele, når lånet anses for at være brugt til køb af fiskekvoter. B-kvoter tæller således med i långivers kvotekoncentration. Den samlede kvotekoncentration, bestående af kvoteandele og tilskrevne B-kvoter, skal overholde de gældende kvotekoncentrationslofter, som fremgår af reguleringsbekendtgørelsen. 

Hvem skal indberette et økonomisk mellemværende?

Personer og selskaber med ejerskab af FKA- eller IOK-kvoter har siden den 1. juli 2021 haft pligt til at indberette økonomiske mellemværender uanset om rollen er långiver eller låntager. Indberetningspligten gælder uanset om modparten ejer FKA- eller IOK-kvoter eller ej.

Hvad er et økonomisk mellemværende?

Et økonomisk mellemværende er et lån samt kaution- og sikkerhedsstillelse.

Er der undtagelser for indberetningspligten?

Indberetningspligten gælder for økonomiske mellemværender, som enkeltvis eller tilsammen, udgør mere end 5 mio. kr.

Du eller dit selskab er uagtet beløbsstørrelse undtaget for indberetning af:

  • Egne lån i realkreditinstitutioner og banker samt sikkerhedsstillelse for egne lån i realkreditinstitutter og banker
  • Lån til et selskab, som du dit selskab ejer 100%
  • Kaution- og sikkerhedsstillelse til realkreditinstitutter og banker for et selskab som du eller dit selskab ejer 100%
  • Et økonomisk mellemværende med offentlige myndigheder.

Er der frister for indberetning af lån?

Fristen for indberetning af eksisterende lån på ikrafttrædelsesdagen den 1. juli 2021 er seks måneder, dvs. senest 31. december 2021. Økonomiske mellemværender, som indgås efter den 1. juli 2021, skal indberettes senest 30 dage efter aftalens indgåelse.

Ændringer i et indberettet økonomisk mellemværendes størrelse i opadgående retning skal indberettes senest 14 dage efter, at ændringen er etableret. Ved ændring i nedgående retning er indberetningen frivillig.

Kan man ændre modparten i låneforholdet?

Ved ændring af modpart i et økonomisk mellemværende skal det eksisterende mellemværende nedskrives til 0 kr. og der skal indberettes et nyt lån med den nye modpart.

Hvad skal der ske, når låneforholdet er ophørt?

Ved ophør af et indberettet økonomisk mellemværende skal det indberettede økonomiske mellemværende nedskrives til 0 kr. med dokumentation for ophøret.

Hvordan opgøres værdien af et økonomisk mellemværende?

Værdien skal opgøres på datoen for indgåelse af lånet (indgået 1. juli 2021 eller senere). For eksisterende lån på ikrafttrædelsesdagen den 1. juli 2021 opgøres værdien pr. 1. juli 2021.

Skal der vedlægges dokumentation for lånet?

Ved indberetning skal der vedlægges elektronisk dokumentation ved økonomiske mellemværender der enkeltvist er over 10. mio.kr.

For økonomiske mellemværender under 10 mio. kr., kan Fiskeristyrelsen anmode om dokumentation.

Skal jeg indberette kaution eller sikkerhedsstillelse stillet for andres lån?

Ja, hvis de samlede økonomiske mellemværende udgør mindst 5 mio. kr. Du skal indberette en kaution eller anden sikkerhed stillet for en anden i forbindelse med et lån, f.eks. et banklån. Dette gælder også, hvis du har givet kaution for eksempelvis dit barns banklån.

Det økonomiske mellemværende vil ikke give anledning til beregning af B-kvoter, såfremt dit barn ikke ejer kvoteandele.

Hvordan indberetter jeg en selvskyldnerkaution med pro rata hæftelse?

Ved selvskyldnerkautioner med pro rata hæftelser indberettes med kautionistens beløbsbegrænsning. Hvis en person hæfter med 10% for et selskabs banklån på 10 mio. kr., vil personen skulle medtage kautionen til en værdi på 1 mio. kr.

Hvilken værdi skal anvendes til brug for indberetning af solidarisk hæftelse?

Ved solidarisk hæftelse, indberettes hele lånets hovedstol. Hvis en person hæfter med solidarisk hæftelse for et selskabs banklån på 10 mio. kr., vil personen skulle medtage kautionen til en værdi på 10 mio. kr.

Er der begrænsning på tilskrivningen af B-kvoter?

Der er som udgangspunkt intet loft på, hvor mange B-kvoter, der kan tilskrives en enkelt person eller selskab. Långiver kan dog maksimalt tilskrives B-kvoter, svarende til låntagers A-kvoter. Hvis der er økonomiske mellemværender med flere fiskere, gælder begrænsningen på tilskrivningen i forhold til de respektive mellemværender.

Skal lån foretaget af reder i partrederi indberettes?

Det følger af Sølovens §102, at såfremt et fartøj ejes af partredere, hæfter hver af disse kun i forhold til sin andel i skibet for rederiets forpligtelser. Deltagerne i et partrederi hæfter i udgangspunktet kun proratarisk for gælden, og gælden betragtes som ”egne lån”, som er undtaget efter reguleringsbekendtgørelsens §76, stk. 4.

Hvis der er optaget øvrige lån på andre vilkår, eksempelvis hvis der hæftes solidarisk mellem rederne eller hvis der kautioneres for hinandens gæld, så skal man som reder indberette disse, hvis den samlede forpligtigelse udgør mindst 5 mio. kr.