Aldersstatistik for bierhvervsfiskere, erhvervsfiskere og fartøjsejere med erhvervsfiskerstatus samt beskæftigelsesstatistik for udvalgte brancher indenfor fiskerierhvervene.

Faste tabeller med alderstatistik

Nedenstående tabeller indeholder information om antal og gennemsnitsalder af hhv. bierhvervsfiskere, erhvervsfiskere samt fartøjsejere med erhvervsfiskerstatus. Opgørelserne gælder pr. 31. december for pågældende år i perioden 2009 - 2018 for fartøjsejere, og 2009 - 2018 for de øvrige tabeller. Se de tilhørende titler og noter i hver tabel for yderligere information om udtrækskriterier.

Tabellerne er senest opdateret d. 19. juni 2019.

Fartøjsejere 2009-2018 - antal og gennemsnitsalder
Erhvervsfiskere 2009-2018 - antal og gennemsnitsalder
Bierhvervsfiskere 2009-2018 - antal og gennemsnitsalder
Erhvervs- og bierhvervsfiskere 2009-2018 - antal og gennemsnitsalder

Baggrund

Alderstatistikken er baseret på CPR-oplysninger for personer registreret i Fiskeristyrelsens Individregister med status som hhv. fartøjsejer (og erhvervsfisker), erhvervsfisker eller bierhvervsfisker. Hvis et fartøj ejes af et selskab, der ejers af et andet selskab, er ejerne ikke medtaget. Der er ikke medtaget fartøjsejere med status som bierhvervsfiskere.

Faste tabeller med beskæftigelsesstatistik

Statistikken er opdelt på udvalgte branchekoder. Se titler i tabellerne samt baggrundsafsnittet herunder.

Antal beskæftigede 2008-2013 fordelt på aldersgrupper
Antal beskæftigede 2008-2013 fordelt på Regioner og køn
Antal beskæftigede 2008-2013 fordelt på amter og beskæftigelsesniveau
Antal beskæftigede 2008-2013 fordelt på regioner og erhvervsstatus  

Antal beskæftigede 2000-2007 fordelt på aldersgrupper

Antal beskæftigede 2000-2001 fordelt på amter og køn
Antal beskæftigede 2000-2001 fordelt på amter og beskæftigelsesniveau
Antal beskæftigede 2000-2001 fordelt på amter og erhvervsstatus

Antal beskæftigede 2002-2007 fordelt på regioner og køn
Antal beskæftigede 2002-2007 fordelt på regioner og beskæftigelsesniveau
Antal beskæftigede 2002-2007 fordelt på regioner og erhvervsstatus

Baggrund

Beskæftigelsesstatistikken er baseret på den Registerbaserede Arbejdsstyrke-Statistik (RAS) fra Danmarks Statistik. Tabellerne for 2008 er Dansk branchekode 2007 (DB07) mod DB03 i årene 2000-2007.

RAS er en årlig individbaseret statusopgørelse af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet pr. ultimo november. De nyeste tal er to år gamle. Statistikken indeholder oplysninger om personens primære tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder personer på orlov. I modsætning til Erhvervsbeskæftigelsesstatistikken (EBS), der opgør antal jobs, indeholder RAS ikke oplysninger om personers sekundære tilknytning til arbejdsmarkedet.

Fra og med 2002-statistikken anvender RAS en ny opgørelsesmetode, der bl.a. betyder, at grupperne af efterlønsmodtagere og modtagere af overgangsydelse, der arbejder, opgøres som beskæftigede. Til gruppen af selvstændige stilles der skærpede krav til en vis minimumsaktivitet. For yderligere information, se Statistiske efterretninger fra Danmarks Statistik, Generel Erhvervsstatistik 2004:13.