Ål

Regelsættet for fiskeri af ål er udarbejdet for at opfylde EUs forordning om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål.

Meddelelse m.v. om udstedelse af åletilladelser gældende i 2020.

Åletilladelser 2020

Fiskeristyrelsen vil udstede tilladelser til fiskeri efter ål for 2020 i løbet af januar 2020 til de bedrifter, hvorpå der er registreret landinger af ål i 2019.

Bedrifter, hvor Fiskeristyrelsen ikke har registrerede landinger af ål i 2019, vil primo januar 2020 modtage et kontrolbrev, med oplysning om, at bedrifterne ikke opfylder betingelserne for generhvervelse af en åletilladelse og at de dermed står til at miste åletilladelsen, jf. § 19, stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 1551 af 11. december 2015 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand.

Fiskeristyrelsen gør opmærksom på, at fiskere der afsætter egen fangst direkte til forbrugerne m.v. skal senest ved udløbet af det følgende døgn (kl. 24.00) efter landingen sende oplysninger om landingen til Fiskeristyrelsen, jf. § 5 i Bek. nr. 1462 af 15. december 2019 om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der importeres.

En manglende indberetning jf. ovenstående er en overtrædelse af reglerne og vil fremadrettet blive sanktioneret.

Med venlig hilsen Fiskeristyrelsen, Fiskerikontrolkontoret

 

Fra december i år til og med februar 2020 bliver det i Danmark forbudt for erhvervsfiskere samt fritidsfiskere og lystfiskere at fange ål i saltvand. Denne lukkeperiode indføres på baggrund af en EU-beslutning om at beskytte ålen, der er truet. 

Allerede sidste år oplevede Danmark et stop i ålefiskeriet på i alt tre måneder, da EU-kommissionen besluttede at indføre et forbud mod erhvervsmæssigt ålefiskeri i saltvand i tre måneder. Nyt er det dog, at lukkeperioden i år også omfatter rekreativt fiskeri. 

Forbuddet gælder fra den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020.

Ud over lukkeperioden foregår den generelle indsats for beskyttelse af den europæiske ål som hidtil med opfyldelse af kravene i henhold til EU’s åleforordning og den danske åleforvaltningsplan fra 2009. Det betyder bl.a., at ålefiskeriet i Danmark – herunder landinger og redskaber – er reduceret med mere end de krævede 50 %.

Der er udarbejdet en bekendtgørelse med ikræfttræden den 28. november 2019 om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020. Link:https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=211214

Yderligere oplysninger:

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller sende en e-mail til

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens presseafdeling på tlf. 72 18 58 05