Vandløbsrestaurering

Tilskud Kommuner

Åben for ansøgninger

Formål

Bidrage til genopretning af gydepladser og passager for fisk og at forbedre forholdene for flora og fauna i øvrigt, for omkostningseffektivt at sikre det fastlagte miljømål i konkrete vandløbsforekomster så vandmiljøet på sigt kan leve op til målsætningen i EU’s vandrammedirektiv om minimum god økologisk tilstand.

Hvad gives der tilskud til?

Fysiske forbedringer i vandløb, der genskaber mere naturlige vandløb uden spærringer og med større fysisk variation. Et vandløbsrestaureringsprojekt foregår ved at restaurere vandløbsstrækninger ved brug af et antal af følgende restaureringer:

1) Mindre strækningsbaserede restaureringer f.eks. udlægning af groft materiale, træplantning eller hævning af vandløbsbund.

2) Større strækningsbaserede restaureringer f.eks. genslyngning eller åbning af rørlagte strækninger.

3) Punktbaserede restaureringer f.eks. fjernelse af fysiske spærringer, som muliggør vandrefisk og anden akvatisk faunas passage i vandløbene, etablering af sandfang eller okkerrensningsanlæg, der forbedrer miljøtilstanden på nedstrøms strækninger.

Der kan gives tilsagn om tilskud til forundersøgelse og gennemførelse af et projekt vedrørende vandløbsrestaurering.

Hvem kan søge

Kommuner.

Tilskuddets størrelse

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 100 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet.

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond og delvist af nationale midler.

Myndigheder

Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen administrerer sammen tilskudsordningen. Læs også om tilskudsordningen her  

Der er tre ændringer i ordningen i forhold til sidste gang, ordningen var åben i efteråret 2019

1. Afslutning af programperiode

Det nuværende Hav- og Fiskeriudviklingsprogram 2014-2020 (EHFF) afsluttes formelt set i år. For at sikre, at Danmark kan sørge for rettidig hjemtagning og dermed ikke går glip af EHFF-midler, skal alle vandløbsrestaurering-EHFF projekter, der har fået EHFF-tilskud, være afsluttet senest 1. kvartal 2023. Dette medfører, at der på EHFF-tilskudsordningen vandløbsrestaurering EHFF ikke vil blive givet tilsagn til projektperioder længere end 1. kvartal 2023 samt, at der ikke kan gives projektforlængelser til vandløbsrestaurering EHFF projekter ud over 1. kvartal 2023.

2. Miljøstyrelsens nationale tilskudsordning til vandløbsrestaurering

Miljøstyrelsen har i 2020 åbnet en national tilskudsordning til vandløbsrestaurering, der har det overordnede formål at medvirke til at indfri de konkrete miljømål, der er fastsat for vandområder i vandområdeplanerne. Der kan således søges om tilskud til projekter, der udmønter visse mindre indsatser i planernes indsatsprogram, jf. bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. Ordningen er afgrænset til at omfatte vandområder, der:

1)      alene indeholder indsatser bestående af mindre strækningsbaserede restaureringer i type 1 vandløb,

2)     alene indeholder indsatsen fjernelse af fysiske spærringer beliggende i type 1 vandløb, eller

3)     indeholder indsatser bestående af mindre strækningsbaserede restaureringer i kombination med indsatsen fjernelse af fysiske spærringer i type 1 vandløb.

Der kan ikke længere søges om tilskud til ovenstående typer af vandområder under tilskudsordningen Vandløbsrestaurering EHFF.

3. Håndtering af målopfyldelse uden gennemførsel af den fastsatte indsats

Der kan kun søges midler til restaurering i et målsat vandområde, hvis der ikke er konstateret god eller høj økologisk tilstand på den pågældende strækning. Dette baserer sig på den nyeste viden, som kommunen er i besiddelse af, og Miljøstyrelsen tager udgangspunkt i de data, der er udarbejdet i forbindelse med basisanalysen 2019.