Vandløbsrestaurering

Tilskud Kommuner

Lukket for ansøgninger

Formål

Bidrage til genopretning af gydepladser og passager for fisk og at forbedre forholdene for flora og fauna i øvrigt, for omkostningseffektivt at sikre det fastlagte miljømål i konkrete vandløbsforekomster så vandmiljøet på sigt kan leve op til målsætningen i EU’s vandrammedirektiv om minimum god økologisk tilstand.

Hvad gives der tilskud til?

Fysiske forbedringer i vandløb, der genskaber mere naturlige vandløb uden spærringer og med større fysisk variation. Et vandløbsrestaureringsprojekt foregår ved at restaurere vandløbsstrækninger ved brug af et antal af følgende restaureringer:

1) Mindre strækningsbaserede restaureringer f.eks. udlægning af groft materiale, træplantning eller hævning af vandløbsbund.

2) Større strækningsbaserede restaureringer f.eks. genslyngning eller åbning af rørlagte strækninger.

3) Punktbaserede restaureringer f.eks. fjernelse af fysiske spærringer, som muliggør vandrefisk og anden akvatisk faunas passage i vandløbene, etablering af sandfang eller okkerrensningsanlæg, der forbedrer miljøtilstanden på nedstrøms strækninger.

Der kan gives tilsagn om tilskud til forundersøgelse og gennemførelse af et projekt vedrørende vandløbsrestaurering.

Hvem kan søge

Kommuner.

Tilskuddets størrelse

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 100 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet.

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond og delvist af nationale midler.

Myndigheder

Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen administrerer sammen tilskudsordningen. Læs også om tilskudsordningen her