Produktions- og Afsætningsplaner (PAP)

Fiskere Foreninger Kommuner Virksomheder

Ordningen er åben for ansøgninger

Formål

At stille finansiering til rådighed, så producentorganisationerne inden for fiskeri og akvakultur kan bidrage til målene i den fælles fiskeripolitik. Ordningen skal fremme aktiviteter, der bidrager til centrale mål om bæredygtighed og reduktion af uønskede fangster.

Hvad gives der tilskud til?

Tilsagn kan gives til følgende punkter, som også omfatter støtte til aktiviteter i produktions- og afsætningsplaner, hvis disse aktiviteter er omfattet af punkterne 2 - 10:

 1. Forberedelse, udarbejdelse, overvågning og administration af produktions- og afsætningsplaner for aktiviteter omfattet af nedenstående punkter (2-10).
 2. Udvikling og implementering af den fælles fiskeripolitik nationalt og internationalt.
 3. Dataindsamling og fiskerforskersamarbejde med henblik på bæredygtig forvaltning af fiskebestande og optimering af eksisterende og udvikling af nye fangstredskaber og fangstmetoder.
 4. Aktiviteter, der medvirker til at reducere uønskede fangster.
 5. Aktiviteter med henblik på bedre håndtering, udnyttelse og afsætning af uønskede fangster.
 6. Aktiviteter vedrørende sporbarhed.
 7. Aktiviteter vedrørende bæredygtighedscertificering.
 8. Aktiviteter vedrørende afsætningsfremme.
 9. Aktiviteter vedrørende udvikling af fartøjer og udstyr ombord med henblik på højnelse af arbejdsmiljø.
 10. Aktiviteter med henblik på information og oplysning om den fælles fiskeripolitik.
 11. Aktiviteter, der kan bidrage til at forbedre den økonomiske fortjeneste.

Du skal derfor dele projektet op i aktiviteter, fx 1) sporbarhed, 2) afsætningsfremme, 3) uønskede fangster, 4) dataindsamling, osv., svarende til aktiviteterne nævnt ovenfor. For hver aktivitet skal du beskrive sammenhængen mellem de konkrete udfordringer og behov, der ligger til grund for at udføre aktiviteten, samt uddybe de konkrete arbejdsopgaver.

Hvem kan søge

Producentorganisationer, som er anerkendt af Fiskeristyrelsen.

Tilskuddets størrelse

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 75 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet.

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og delvist af nationale midler (25 %).

Få gratis vejledning fra EHFF-facilitatoren

Har du spørgsmål til konkrete projektidéer eller problemstillinger, kan du kontakte EHFF-facilitator Poul Tørring på

eller tlf. 2336 1725 og få gratis vejledning til at tage springet fra idé til projekt. Vejledningen omfatter ikke den egentlige udarbejdelse af ansøgninger.

Producentorganisationens opfyldelse af krav for anerkendelse

Du skal som producentorganisation (PO) opfylde en række betingelser for (fortsat) at opnå anerkendelse som PO.

Medlemsstaterne er forpligtet til regelmæssigt at føre tilsyn og kontrol med PO’en.

Kontrollen har til formål at sikre, at PO’er, der er anerkendt af Fiskeristyrelsen, (fortsat) opfylder betingelserne for anerkendelse. Du kan i listen herunder finde en vejledning, der beskriver processen for anerkendelse af PO’er, samt hvordan disse kontrolleres effektivt, herunder hvilke informationer der indgår i kontrollen, og hvordan de efterprøves.