Kompensation til torskefiskere i Østersøen

Fiskere

Lukket for ansøgninger

Formål

At kompensere for tabt indtjening til de torskefiskere, der er særlig berørt af torskekvotereduktionen i Østersøen i 2018.

Ved kvoteforhandlingerne for 2017 blev torskekvoterne i vestlig Østersø nedsat med 56 pct. og i østlig Østersø med 25 pct. I 2018 blev reduktionen i den vestlige del fastholdt, mens den i den østlige del blev reduceret med yderligere 8 pct.

Kompensationsordningen for torskefiskere i Østersøen skal afbøde de økonomiske konsekvenser af kvotesituationen i Østersøen i 2018.

Hvem kan søge

Erhvervsfiskere med A-status i medfør af fiskerilovens § 14 og erhvervsfiskerselskaber i medfør af fiskerilovens § 16.

For at være berettiget til kompensation skal du kunne påvise, at dit fiskeri er blevet berørt af kvotereduktionen. Det betyder konkret, at du skal opfylde følgende betingelser:

  • Du er aktiv erhvervsfisker pr. 1. januar 2018.
  • Du har udøvet fiskeri efter torsk i Østersøen i referenceperioden 2014-2016.
  • Du skal have haft minimum 70 fiskedage i Østersøen i alt i 2015-2016.
  • Din torskeandel fra Østersøen udgør minimum 20 pct. af fiskerens samlede landingsværdi, heraf skal minimum 10 pct. stamme fra hhv. vestlig og / eller østlig Østersø.
  • Din landingsværdi fra Østersøen udgør minimum 30 pct. af fiskerens samlede landingsværdi.

Derudover skal du opfylde følgende:

  • Du må ikke overskride de maksimale satser for ejerandele og kvoteandele, der fremgår af bilag 14 til bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017 om regulering af fiskeriet i 2014-2020.
  • Du må ikke have begået svig som omhandlet i artikel 10, stk. 3, i forordning 508/2014/EU.
  • Du må ikke på tidspunktet for indsendelse af ansøgning have ejerandele i fiskefartøjer, der er opført på EU-listen i medfør af artikel 27, stk. 1 i forordning 1005/2008/EF over fartøjer, der udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri).

Tilskuddets størrelse

Kompensationen for den enkelte ansøger bliver beregnet som: 

  • 50 pct. af ansøgerens fartøj(er)s gennemsnitlige landingsværdi i perioden 2014-2016 i vestlig Østersø, og
  • 25 pct. af ansøgerens fartøj(er)s gennemsnitlige landingsværdi i perioden 2014-2016 i østlig Østersø,

Uanset ovenstående procentsatser, kan der ikke udbetales mere end beløbsloftet på EUR 30.000 (ca. 223.500 kroner). Det betyder også, at kompensation vil blive nedsat forholdsmæssigt for de ansøgere, der tidligere har opnået de minimis-tilskud.

Kompensationen ydes som såkaldt de minimis tilskud. Jf. EU-reglerne om de minimis tilskud kan du ikke få udbetalt kompensation, hvis du tidligere har modtaget loftet for de minimis tilskud, der ligger på EUR 30.000 (ca. DK.KR 223.500) over en treårig periode.