Kompensation til ålefiskere

Fiskere

Lukket for ansøgninger

Formål

At kompensere ålefiskerne i saltvand for tabt indtjening som konsekvens af den indførte lukkeperiode fra 1. november 2018 til 31. januar 2019.

Tilskudsordningen skal afbøde det indtægtstab, som de danske ålefiskere pådrages som konsekvens af det indførte forbud mod erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand i perioden 1. november 2018 til og med 31. januar 2019.

Hvem kan søge

Erhvervs- og bierhvervsfiskere kan ansøge om kompensation. Ansøger skal opfylde følgende betingelser for at være berettiget til at modtage kompensation:

  • Ansøger skal for kalenderårene 2018 og 2019 have en gyldig tilladelse til at fiske ål.
  • Ansøgers andel af fangster af ål skal udgøre minimum 30 pct. af ansøgers gennemsnitlige, årlige samlede landingsværdi i 2015, 2016 og 2017.
  • Ansøger må ikke have begået svig.
  • Ansøger må ikke på tidspunktet for indsendelse af ansøgning have ejerandele i fartøjer, der er opført på EU-listen over fartøjer, der udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri).
  • Ansøger skal på tidspunktet for indsendelse af ansøgning for de fartøjer, der søges om kompensation for, have under 9 point registreret i Fiskeristyrelsen for alvorlige overtrædelser af den fælles fiskeripolitik.
  • Ansøger må ikke have udøvet erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand i lukkeperioden.

Tilskuddets størrelse

Kompensationen for den enkelte ansøger bliver beregnet som et gennemsnit af værdierne af ansøgers historiske landinger i månederne november, december og januar i henholdsvis 2015/2016, 2016/2017 samt 2017/2018.

Kompensationen ydes som såkaldt de minimis tilskud. Der kan ikke udbetales mere end beløbsloftet på EUR 30.000 (ca. 223.500 kroner). Jf. EU-reglerne om de minimis tilskud kan du ikke få udbetalt kompensation, hvis du tidligere har modtaget loftet for de minimis tilskud, der ligger på EUR 30.000 (ca. DK.KR 223.500) over en treårig periode. Det betyder, at kompensation vil blive nedsat forholdsmæssigt for de ansøgere, der tidligere har opnået de minimis-tilskud.