Investeringer på fiskerihavne og landingssteder

Fiskere Foreninger Kommuner Virksomheder

Lukket for ansøgninger

Formål

Bidrager til at nedbringe fiskeriets belastning af havmiljøet  ved at yde tilskud til at gennemføre landingsforpligtelsen (discard), og fremme fiskerivirksomhedernes konkurrenceevne og levedygtighed ved at yde tilskud til infrastrukturprojekter i havnen eller på landingsstedet.

Hvad gives der tilskud til?

Der kan søges om tilskud til projekter, der hjælper til at gennemføre landingsforpligtelsen (discard) samt infrastrukturprojekter, der bidrager til at forbedre kvalitet eller kontrollen og sporbarheden af de produkter, der landes; øger energieffektivitet; bidrager til miljøbeskyttelse eller forbedrer sikkerhed og arbejdsvilkår. Der kan også gives tilskud til investeringer til indsamling af affald i havet.

Hvem kan søge

Alle, der forestår aktiviteter på en fiskerihavn eller et landingssted kan søge, og projektet skal være af kollektiv interesse, dvs. til gavn for flere brugere af havnen/landingsstedet. 

Tilskuddets størrelse

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 50 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet, og 30% hvis ansøger ikke er en SMV. 

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (55 %) og delvist af nationale midler (45 %).

Få gratis vejledning fra EHFF-facilitatoren

Har du spørgsmål til konkrete projektidéer eller problemstillinger, kan du kontakte EHFF-facilitator Poul Tørring på eller tlf. 2336 1725 og få gratis vejledning til at tage springet fra idé til projekt. Vejledningen omfatter ikke den egentlige udarbejdelse af ansøgninger.

 

Her kan du finde relevant materiale til, når du vil søge om tilskud, ændringer og udbetaling. Der er også øvrigt materiale, som du vil få brug for.

Her finder du materiale til brug for ansøgningen.

Vejledning:
Start med at læse nærmere i vejledningen:

Vejledningen er blevet opdateret 20. september, da der var en lille fejl i afsnit 5 vedr. ansøgningsfristen. Det er rettet nu, så det fremgår ens alle steder, at fristen for ansøgning er 17. oktober.

Vejledning Investeringer på fiskerihavne og landingssteder 2019

Ansøgningsskema

Bemærk, at ansøgningsskemaet er opdateret 7. oktober vedr. punkt 14 (spørgsmål om SMV status)

Ansøgningsskema fiskerihavne og landingssteder

Øvrige materialer

Erklæring om antagelighed

Erklæring om svig

Skema til oversigt over tilbud

Aktivitetsbeskrivelse projektansatte

Aktivitetsbeskrivelse konsulenter

Fuldmagtsbrev

Eneleverandørerklæring

 

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Fiskeristyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Skema til ansøgning om projektforlængelse

Ansøgning om overdragelse af projektet

Sammen med erklæringen om projektoverdragelse skal du sende en Erklæring om antagelighed

Du kan downloade fuldmagtsbrev her: Fuldmagtsbrev

Læs først vejledning om udbetaling af tilskud

Ansøgningsskema til udbetaling

Fuldmagtsbrev

Aftale om projekttilknytning for faste medarbejdere - udført arbejde

Slutrapport - landingssteder

Slutrapport - infrastruktur

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere i Skema til lønberegning

Hvis du vil have mulighed for at give transport i de fordringer, du har hos os til anden part, skal du udfylde erklæring om transport: Erklæring om transport

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Danske regler (love og bekendtgørelser) 

 EU-regler (forordninger og direktiver) 

  • Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011.
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006.
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1380/2013/EU af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF, EU-tidende 2013, nr. L 354, side 22.

I ansøgningen skal du angive hvilke informationsaktiviteter, der er planlagt om projektet og om EU-medfinansieringen. 

Her kan du finde hjælp til at udføre din informationsforpligtigelse