Investeringer i akvakultur

Akvakulturbrugere Virksomheder Fiskere

Åben for ansøgninger

Formål

Styrke akvakultursektorens konkurrenceevne og omstilling mod en mere miljøvenlig produktion.

Hvad gives der tilskud til?

Miljøinvesteringer med henblik på at reducere udledningen af kvælstof, fosfor og organisk materiale samtidig med at produktionen øges. Der gives også tilskud til produktive investeringer med henblik på at øge produktionen uden der samtidig sker en reduktion i udledningen af kvælstof, fosfor og organisk materiale.

Hvem kan søge

Eksisterende salt- og ferskvandsdambrug, herunder økologiske dambrug samt FREA-anlæg, der som minimum havde en akvakulturproduktion i 2019.

Tilskuddets størrelse

Det samlede offentlige tilskud kan udgøre op til 40 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet, hvis tilskudsmodtager er mikro-, små og mellemstore virksomheder og 30 %, hvis tilskudsmodtager er store virksomheder. Tilskuddet kan højest udgøre 4,0 mio. kr. pr. projekt.

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og delvist af nationale midler (25 %).

Få gratis vejledning fra EHFF-facilitatoren

Har du spørgsmål til konkrete projektidéer eller problemstillinger, kan du kontakte EHFF-facilitator Poul Tørring på eller tlf. 2336 1725 og få gratis vejledning til at tage springet fra idé til projekt. Vejledningen omfatter ikke den egentlige udarbejdelse af ansøgninger.

 

Her kan du finde relevant materiale til, når du vil søge om tilskud, ændringer og udbetaling. Der er også øvrigt materiale, som du vil få brug for.

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Fiskeristyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Skema til ansøgning om projektforlængelse

Ansøgning om overdragelse af projektet

Sammen med erklæringen om projektoverdragelse skal du sende en Erklæring om antagelighed

Fuldmagtsbrev

Læs først vejledning om udbetaling af tilskud

Ansøgningsskema til udbetaling

Fuldmagtsbrev

Aftale om projekttilknytning for faste medarbejdere - udført arbejde

Slutrapport Investeringer i akvakultur

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere i Skema til lønberegning

Hvis du vil have mulighed for at give transport i de fordringer, du har hos os til anden part, skal du udfylde erklæring om transport: Erklæring om transport

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Danske regler (love og bekendtgørelser) 

 EU-regler (forordninger og direktiver) 

  • Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011.
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006.

I ansøgningen skal du angive hvilke informationsaktiviteter, der er planlagt om projektet og om EU-medfinansieringen. 

Her kan du finde hjælp til at udføre din informationsforpligtigelse

Her finder du markedsvurderinger for akvakulturprodukter og strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 (Akvakulturstrategien 2014-2020).

Markedsvurdering

Markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur 2020

 

Akvakulturstrategi

Læs mere om Akvakulturstrategien 2014-2020