Fælles indsatser akvakultur

Virksomheder Fiskere Akvakulturbrugere

Lukket for ansøgninger

Formål

Stimulere til innovation i akvakulturerhvervet, og dermed bidrage til at nå målene i Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet om vækst i både volumen og værdi af akvakulturproduktionen.

Hvad gives der tilskud til?

Udvikling af teknisk, videnskabelig, eller organisatorisk viden inden for akvakulturproduktion, som især reducerer indvirkningen på miljøet, reducerer afhængigheden af fiskemel og -olie, fremmer en bæredygtig anvendelse af ressourcer i akvakultursektoren, forbedrer dyrevelfærd eller letter nye bæredygtige produktionsmetoder. Eller udvikling af en produktion af nye akvakulturarter med markedspotentiale, nye eller væsentligt forbedrede produkter, processer og forvaltnings- og organisationssystemer.

Hvem kan søge

Akvakulturvirksomheder; primærproducenter af f.eks. portionsørreder, muslinger eller østers. Brancheorganisationer, som Dansk Akvakultur, der repræsenterer primærproducenter. Privat forskningsinstitutter eller private tekniske organer, f.eks. et GTS-institut som DHI. Offentlige vidensinstitutter, f.eks. KU eller DTU-AQUA.

Tilskuddets størrelse

Der tildeles maksimalt 2,75 mio. kr. i tilskud pr. projekt. Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 100 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet, hvis det gennemføres af offentlige forskningsinstitutioner eller hvis projektet gennemføres af kollektive tilskudsmodtagere i samarbejde med et offentligt- eller privat forskningsinstitut, et privat teknisk organ eller anden privat videnskabelig institution og hvor projektet både er innovativt og af kollektiv interesse. Øvrige projekter hvor tilskudsmodtager er en SMV kan få op til 50 %, mens øvrige projekter, hvor tilskudsmodtager ikke er en SMV, kan få op til 30 %. 

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og delvist af nationale midler (25 %).

Få gratis vejledning fra EHFF-facilitatoren

Har du spørgsmål til konkrete projektidéer eller problemstillinger, kan du kontakte EHFF-facilitator Poul Tørring på eller tlf. 2336 1725 og få gratis vejledning til at tage springet fra idé til projekt. Vejledningen omfatter ikke den egentlige udarbejdelse af ansøgninger.

 

Her kan du finde relevant materiale til, når du vil søge om tilskud, ændringer og udbetaling. Der er også øvrigt materiale, som du vil få brug for.

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Fiskeristyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Skema til ansøgning om projektforlængelse

Ansøgning om overdragelse af projektet

Sammen med erklæringen om projektoverdragelse skal du sende en Erklæring om antagelighed

Fuldmagtsbrev

Læs først vejledning om udbetaling af tilskud

Ansøgningsskema til udbetaling

Fuldmagtsbrev

Aftale om projekttilknytning for faste medarbejdere - udført arbejde

Slutrapport Fælles indsatser Akvakultur

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere i Skema til lønberegning

Hvis du vil have mulighed for at give transport i de fordringer, du har hos os til anden part, skal du udfylde erklæring om transport: Erklæring om transport

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Danske regler (love og bekendtgørelser) 

 EU-regler (forordninger og direktiver) 

I ansøgningen skal du angive hvilke informationsaktiviteter, der er planlagt om projektet og om EU-medfinansieringen. 

Her kan du finde hjælp til at udføre din informationsforpligtigelse

Her finder du markedsvurderinger for akvakulturprodukter og strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 (Akvakulturstrategien 2014-2020).


Markedsvurdering

Markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur 2020

 

Akvakulturstrategi

Læs mere om Akvakulturstrategien 2014-2020