Dataindsamling

Forskere

Lukket for nye ansøgninger

Formål

Indsamle data om fiskeriet i Danmark, så der etableres et datagrundlag til at forvalte fiskeriet. De data, der skal indsamles, vedrører biologiske, miljømæssige, tekniske og socioøkonomiske forhold. Det er en opgave, som Danmark er forpligtet til at udføre.

Hvad gives der tilskud til?

Indsamling, forvaltning og anvendelse af data til videnskabelige analyser og gennemførelse af den fælles fiskeripolitik. Nationale og tværnationale, flerårige stikprøveprogrammer. Overvågning af erhvervsfiskeri og rekreativt fiskeri til havs, inklusiv overvågning af bifangster af marine organismer som f.eks. havpattedyr og havfugle. Forskningsundersøgelser til havs. Deltagelse i nationale, regionale og supra-regionale koordineringsmøder for repræsentanter fra medlemsstaterne og regionale myndigheder. Deltagelse i møder i regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, hvor EU er kontraherende part eller observatør, for repræsentanter fra medlemsstaterne og regionale myndigheder. Deltagelse i møder i internationale organer, der har til opgave at give videnskabelig rådgivning, for repræsentanter fra medlemsstaterne og regionale myndigheder. Forbedring af dataindsamling- og dataforvaltningssystemer. Gennemførelse af pilotundersøgelser for at forbedre de nuværende dataindsamlings- og dataforvaltningssystemer.

Hvem kan søge

Tilsagn om tilskud kan gives til offentligretlige myndigheder eller tekniske institutter, der har erfaring med indsamling af data om fiskeriet til brug for rapportering til EU til gennemførelse af den nationale arbejdsplan, som er sendt til EU Kommissionen. Aktuelt er ansøgerfeltet: DTU Aqua, Danmarks Statistik og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet (IFRO).

Tilskuddets størrelse

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 80 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet. Tilskud til projekterne finansieres 100 % af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Den resterende nationale andel på 20 % af de samlede tilskudsberettigede udgifter til projektet tilvejebringes af ansøger. Det er vigtigt, at du redegør for hele projektets finansiering i ansøgningen. Den samlede finansiering af et projekt må ikke overstige projektets samlede udgifter. 

Få gratis vejledning fra EHFF-facilitatoren

Har du spørgsmål til konkrete projektidéer eller problemstillinger, kan du kontakte EHFF-facilitator Poul Tørring på eller tlf. 2336 1725 og få gratis vejledning til at tage springet fra idé til projekt. Vejledningen omfatter ikke den egentlige udarbejdelse af ansøgninger.

Du kan læse mere dataindsamlingsplanerne og årsrapporterne på www.dcf-denmark.dk