Dataindsamling

Forskere

Lukket for ansøgninger

Formål

Indsamle data om fiskeriet i Danmark, så der etableres et datagrundlag til at forvalte fiskeriet. De data, der skal indsamles, vedrører biologiske, miljømæssige, tekniske og socioøkonomiske forhold. Det er en opgave, som Danmark er forpligtet til at udføre.

Hvad gives der tilskud til?

Indsamling, forvaltning og anvendelse af data til videnskabelige analyser og gennemførelse af den fælles fiskeripolitik. Nationale og tværnationale, flerårige stikprøveprogrammer. Overvågning af erhvervsfiskeri og rekreativt fiskeri til havs, inklusiv overvågning af bifangster af marine organismer som f.eks. havpattedyr og havfugle. Forskningsundersøgelser til havs. Deltagelse i nationale, regionale og supra-regionale koordineringsmøder for repræsentanter fra medlemsstaterne og regionale myndigheder. Deltagelse i møder i regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, hvor EU er kontraherende part eller observatør, for repræsentanter fra medlemsstaterne og regionale myndigheder. Deltagelse i møder i internationale organer, der har til opgave at give videnskabelig rådgivning, for repræsentanter fra medlemsstaterne og regionale myndigheder. Forbedring af dataindsamling- og dataforvaltningssystemer. Gennemførelse af pilotundersøgelser for at forbedre de nuværende dataindsamlings- og dataforvaltningssystemer.

Hvem kan søge

Tilsagn om tilskud kan gives til offentligretlige myndigheder eller tekniske institutter, der har erfaring med indsamling af data om fiskeriet til brug for rapportering til EU til gennemførelse af den nationale arbejdsplan, som er sendt til EU Kommissionen. Aktuelt er ansøgerfeltet: DTU Aqua, Danmarks Statistik og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet (IFRO).

Tilskuddets størrelse

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 80 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet. Tilskud til projekterne finansieres 100 % af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Den resterende nationale andel på 20 % af de samlede tilskudsberettigede udgifter til projektet tilvejebringes af ansøger. Det er vigtigt, at du redegør for hele projektets finansiering i ansøgningen. Den samlede finansiering af et projekt må ikke overstige projektets samlede udgifter.

Du kan læse mere om dataindsamlingsplanerne og årsrapporterne på www.dcf-denmark.dk

Her kan du finde relevant materiale til, når du vil søge om tilskud, ændringer og udbetaling. Der er også øvrigt materiale, som du vil få brug for.

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Fiskeristyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Skema til ansøgning om projektforlængelse

Ansøgning om overdragelse af projektet

Læs først vejledning om udbetaling af tilskud

Slutrapport for Dataindsamling er for alle ansøgerne ”Annual report on the Danish National Data Collection Programmes”, som bliver sendt til EU Kommissionen den 31. maj hvert år. Den udarbejdes af DTU Aqua, der er national korrespodent på ordningen. Rapporten bliver samtidig sendt til Fiskeristyrelsen. 

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015, 2016 eller 2017), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er 5½ år, hvilket står i EU-reglerne. 

Danske regler (love og bekendtgørelser) 

 EU-regler (forordninger og direktiver) 

I ansøgningen skal du angive hvilke informationsaktiviteter, der er planlagt om projektet og om EU-medfinansieringen. 

Her kan du finde hjælp til at udføre din informationsforpligtigelse