Her kan du finde projektinfo om medfinansierede projekter fra Den Europæiske Hav-og Fiskerifond vedrørende bæredygtigt fiskeri.

DTU Aqua - De vigtigste levesteder for fisk i indre danske farvand

DTU Aqua har kortlagt levestederne i de indre danske farvande i forhold til nogle af de arter, som er vigtige i det kommercielle fiskeri. Det drejer sig om torsk, rødspætte, tunge, pighvar, skrubbe, sild og brisling. Kortlægningen viser, hvilke områder, der bør tages særligt hensyn til for at fremme fiskebestandene. Projektet er finansieret af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Fiskeristyrelsen. Resultatet af undersøgelsen, kan du finde her.

Bælternes Fiskeriforening og Københavns Universitet - gennemførelsen af landingsforpligten, ny effektiv fangstbehandling af uønskede fangster, herunder strandkrabber.
 

Bifangst af strandkrabber er et stort problem for ruse- og bundgarnsfiskeriet i Danmark (samt andre typer af fiskeri), da det besværliggør fiskeriet, og samtidig skader krabberne ofte målfangsten samt undermålsfisk, som ellers kunne være genudsat. Bælternes Fiskeriforening har sammen med Københavns Universitet lavet et projekt om at udvikle en økonomisk bæredygtig måde at håndtere krabberne på med henblik på at udvikle metoder til at håndtere, indfryse samt afsætte bifangst af strandkrabber til agn i konksneglefiskeriet. Projektet er finansieret af Den Europæiske Hav – og Fiskerifond og Fiskeristyrelsen. Resultatet af undersøgelsen kan du finde her.