Produktions- og Afsætningsplaner (PAP)

Formål

At stille finansiering til rådighed, så producentorganisationerne inden for fiskeri og akvakultur kan bidrage til målene i den fælles fiskeripolitik. Ordningen skal fremme aktiviteter, der bidrager til centrale mål om bæredygtighed og reduktion af uønskede fangster.

Anslået sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingen er afsluttet i uge 32. Der er givet 3 tilsagn for et samlet beløb på 9.113.936,00 kr.

Hvad gives der tilskud til?

Tilsagn kan gives til tilskud til forberedelse, udarbejdelse, overvågning og administration af produktions- og afsætningsplaner for aktiviteter omfattet af nedenstående punkter (1-10).

 1. Udvikling og implementering af den fælles fiskeripolitik nationalt og internationalt.
 2. Dataindsamling og fiskerforskersamarbejde med henblik på bæredygtig forvaltning af fiskebestande og optimering af eksisterende og udvikling af nye fangstredskaber og fangstmetoder.
 3. Aktiviteter, der medvirker til at reducere uønskede fangster.
 4. Aktiviteter med henblik på bedre håndtering, udnyttelse og afsætning af uønskede fangster.
 5. Aktiviteter vedrørende sporbarhed.
 6. Aktiviteter vedrørende bæredygtighedscertificering.
 7. Aktiviteter vedrørende afsætningsfremme.
 8. Aktiviteter vedrørende udvikling af fartøjer og udstyr ombord med henblik på højnelse af arbejdsmiljø.
 9. Aktiviteter med henblik på information og oplysning om den fælles fiskeripolitik.
 10. Aktiviteter, der kan bidrage til at forbedre den økonomiske fortjeneste.

Hvem kan søge?

Producentorganisationer, som er anerkendt af Fiskeristyrelsen.

Tilskuddets størrelse

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 75 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet.

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og delvist af nationale midler (25 %).

Producentorganisationens opfyldelse af krav for anerkendelse

Du skal som producentorganisation (PO) opfylde en række betingelser for (fortsat) at opnå anerkendelse som PO.

Medlemsstaterne er forpligtet til regelmæssigt at føre tilsyn og kontrol med PO’en.

Kontrollen har til formål at sikre, at PO’er, der er anerkendt af Fiskeristyrelsen, (fortsat) opfylder betingelserne for anerkendelse. Du kan i listen herunder finde en vejledning, der beskriver processen for anerkendelse af PO’er, samt hvordan disse kontrolleres effektivt, herunder hvilke informationer der indgår i kontrollen, og hvordan de efterprøves.

Materiale til tilskud, ændringer og udbetaling

I de følgende afsnit kan du finde relevant materiale til, når du vil søge om tilskud, ændringer og udbetaling. Der er også øvrigt materiale, som du vil få brug for.

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Fiskeristyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Skema til ansøgning om projektforlængelse

Ansøgning om overdragelse af projektet

Sammen med erklæringen om projektoverdragelse skal du sende en erklæring om antagelighed:
Erklæring om antagelighed

Ansøg om udbetaling

Læs først udbetalingsvejledningen:
Vejledning om udbetaling af tilskud (webtilgængelig)​​​​​​​

Ansøgningsskema til udbetaling

Aftale om projekttilknytning for faste medarbejdere - udført arbejde

Slutrapport Produktions- og Afsætningsplaner

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere:
Skema til lønberegning

Hvis du vil have mulighed for at give transport i de fordringer, du har hos os til anden part, skal du udfylde erklæring om transport:
Erklæring om transport

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Regler fra Danmark og EU

Danske regler (love og bekendtgørelser)

 EU-regler (forordninger og direktiver)

 • Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006.
 • Forordning nr. 1379/2013: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000.
 • Forordning nr. 1419/2013: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1419/2013 af 17. december 2013 om anerkendelse af producent- og brancheorganisationer, udvidelse af producent- og brancheorganisationers regler og offentliggørelse af udløsningspriser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter.
 • Kommissionens henstilling af 3. marts 2014: Om udarbejdelse og gennemførelse af produktions- og afsætningsplaner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter.
 • KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1418/2013 af 17. december 2013 om produktions- og markedsføringsplaner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter.

Informationsforpligtigelse

I ansøgningen skal du angive hvilke informationsaktiviteter, der er planlagt om projektet og om EU-medfinansieringen.

Følg dette link for at finde hjælp til at udføre din informationsforpligtelse:
Hjælp til at udføre din informationsforpligtigelse

Vejledning om kontrol med at anerkendte PO'er overholder betingelser for anerkendelse

Herunder kan du læse mere om, hvordan processen for anerkendelse af PO’er, samt hvordan disse kontrolleres effektivt, herunder hvilke informationer der indgår i kontrollen, og hvordan de efterprøves.

Vejledning vedrørende kontrol med at anerkendte producentorganisationer overholder betingelser for anerkendelse