Støtte til ophugning eller permanent ombygning af fiskefartøjer til andre formål end fiskeri, som følge af brexit

Formål

Handelsaftalen med Storbritannien (TCA) betyder, at den danske kvotetildeling på 21 fiskekvoter permanent reduceres

Under ordningen kan ejere af fiskefartøjer søge støtte til ophugning eller permanent ombygning af fartøjer til andre formål end fiskeri.

Støtten skal mindske de negative konsekvenser af brexit for fiskerisektoren ved at give erhvervet mulighed for at tilpasse sig den nye situation med reducerede kvoter.

Ordningen udmøntes under brexittilpasningsreserven. Du kan læse mere om udmøntningen af brexit-reserven for fiskerisektoren på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Hvem kan søge?

Under ordningen kan der ydes støtte til ejere af aktive fiskefartøjer. Der skal indsendes én ansøgning pr. fartøj. For at være berettiget til støtte skal ansøger efterleve ordningens støttebetingelser. Dette indebærer eksempelvis:

 • At ansøger skal være aktiv erhvervsfisker i medfør af § 11, stk. 1, nr. 1-4 i fiskeriloven, dvs.:

 1. Erhvervsfiskere med A-status
 2. Bierhvervsfiskere
 3. Erhvervsfiskerselskaber registreret,
 4. Partrederier, som opfylder betingelserne for at kunne eje et fiskerfartøj

 • At ansøger ejede fartøjet den 31. december 2020 og fortsat ejer fartøjet på ansøgningstidspunktet. I tilfælde af omstrukturering af virksomheden kan der dog gøres visse undtagelser.
 • At fartøjet lever op til specifikke betingelser for fartøjets landingsværdier og antal havdage. Du kan læse mere herom i vejledningen.

Ordningens øvrige betingelser, herunder krav om antagelighed, kan findes i bekendtgørelsen og vejledningen.

Du skal være opmærksom på, at støtte under denne ordning kan påvirke din mulighed for at modtage støtte fra andre brexit-ordninger. Hvis du ønsker at søge om støtte fra flere ordninger, skal du prioritere dine ansøgninger. Du kan læse mere om dine muligheder for at kombinere støtte fra brexit-ordningerne samt hvordan du prioriterer dine ansøgninger i kapitel 2 i vejledningen.


OBS: Fiskeristyrelsen udbetaler kun tilskud til ansøgninger fra virksomheder, der er momsregistreret, og som indsender ansøgningen ved brug af virksomhedslogin.

For denne ordning er der dog undtagelsesvis åbnet op for, at man indledningsvist kan oprette ansøgning med brug af personligt NemID ved login på ansøgningsportalen. Hvis du gør det, vil Fiskeristyrelsen efterfølgende rette henvendelse til dig med henblik på, at ansøgningen registreres med korrekt CVR-nummer.

Vi anbefaler, at man så vidt muligt opretter ansøgninger med virksomhedslogin.

Beregning af støtte

Du kan ansøge om støtte til et af følgende:

 1. Ophugning af et fiskefartøj
 2. Permanent ombygning af et fiskefartøj til andet formål end fiskeri

Hvordan støtten beregnes afhænger af, hvad du søger om støtte til.  Tilsagn om støtte til ophugning beregnes enten på baggrund af fartøjets forsikringsværdi eller værdifastsættelse fra mægler.

Tilsagn om støtte til ombygning af et fiskefartøj beregnes på grundlag af udgifterne til ombygningen, dog maksimalt svarende til fartøjets forsikringsværdi eller værdifastsættelse fra mægler. Det maksimale støttebeløb til ombygning er i alle tilfælde 10 mio. kroner.

Hvis du ønsker at sælge de til det fartøj, der søges ombygget, hørende TCA-reducerede kvoter af torsk, tunge, pig- og slethvar og mørksej, og dette imødekommes af Fiskeristyrelsen, indgår købet heraf også i beregningen af støtten.

Du kan læse mere i afsnit 8 i vejledningen.

Fiskeristyrelsen kan købe TCA-reducerede kvoter af torsk, tunge, pig- og slethvar og mørksej til følgende priser:

Art Farvand Pris kr. pr. promille
Torsk 4AC 436.568
Tunge 4AC 25.822
Mørksej 3+4 441.953
Pig- og slethvar 4AC 6.164

Der er afsat 204,4 millioner kroner til ordningen.

Ordningen finansieres af den Europæiske Union via brexittilpasningsreserven.

Tilskuddets størrelse

Støtten til ophugning af fysiske fartøjer eller permanent ombygning af fartøjer til andre formål end fiskeri udgør 100 pct. af de støtteberettigede udgifter. Støtten til permanent ombygning af fartøjer til andre formål end fiskeri kan maksimalt udgøre 10 mio. kroner.

Materiale til ansøgning om støtte

I de følgende afsnit kan du finde relevant materiale til, når du vil søge om støtte.

Ansøg om støtte

I dette afsnit kan du finde materiale til, når du vil søge om støtte.

Start med at læse nærmere i vejledningen:

Hvordan søger du om støtte?

Din ansøgning udfyldes og indsendes gennem Fiskeristyrelsens ansøgningsportal.

Det er vigtigt, at der logges ind med CVR-nr. og ikke CPR-nr.

Når du logger ind, skal du give samtykke til, at Fiskeristyrelsen kan behandle dine oplysninger i henhold til gældende regler om personoplysninger. Du kan læse mere om Fiskeristyrelsens brug af data i vejledningen eller på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Ved første login på ansøgningsportalen skal du udfylde oplysninger om din organisation. Husk at tilvælge e-mail notificering, for at sikre, at du bliver underrettet, hvis der er post til dig. Hvis du skifter e-mailadresse, skal du selv opdatere den her.

I sektionen "Virksomhedsoplysninger" udfyldes oplysninger om den virksomhed eller forening, som du repræsenterer.

Du kan herefter oprette en ansøgning ved at trykke "opret ansøgning" ud for den relevante pulje.

I vejledningens bilag 1 kan du finde en guide til, hvordan du udfylder, hver enkelt felt i ansøgningen.

Myndighedsproces

Ordningen administreres af Fiskeristyrelsen.

Når du har sendt din ansøgning på ansøgningsportalen, modtager du et kvitteringsbillede.

Fiskeristyrelsen vurderer på baggrund af de indsendte oplysninger i ansøgningsskemaet samt styrelsens egne oplysninger, om du er berettiget til støtte. Hvis der samlet ansøges for mere end den bevillingsmæssige ramme prioriteres ansøgningerne. Du kan læse mere herom i afsnit 9 i vejledningen.

Når Fiskeristyrelsen har behandlet din ansøgning og truffet afgørelse, sender styrelsen afgørelsen til dig via ansøgningsportalen. Du vil få en e-mail om, at der er post til dig, som du skal logge ind og læse.

Såfremt Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om støtte, kan du gennemføre ophugningen eller ombygningen af dit fartøj. Husk at informere Fiskeristyrelsen om, hvornår du går i gang. Du kan læse herom i vejledningens afsnit 12. Når du har gennemført projektet, skal du indsende en anmodning om udbetaling. Fiskeristyrelsen overfører støtten til din NemKonto. Du kan læse herom i vejledningens afsnit 13.

Regler fra Danmark og EU

Danske regler (love og bekendtgørelser)

EU-regler (forordninger og direktiver)

 • Europa Kommissionens statsstøttegodkendelse: SA.101091 Permanent cessation of fishing activities as a consequence of Brexit (scrapping or retrofitting of vessels). (Danish title: Støtte til strukturtilpasning af erhvervsfiskeriet, som følge af brexit (ophugning eller ombygning))
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2021/1755/EU af 6. oktober 2021 om oprettelse af brexittilpasningsreserven.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2021/1139/EU af 7. juli 2021 om oprettelse af Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om ændring af forordning (EU) 2017/1004.
 • Kommissionens forordning nr. 2014/1388 af 16. december 2014 om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af statsstøtte til virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling, forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2020/2008 af 8. december 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 702/2014, (EU) nr. 717/2014 og (EU) nr. 1388/2014 for så vidt angår deres anvendelsesperiode og andre relevante tilpasninger (EØS-relevant tekst).
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2013/1380/EU af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1241 af 20. juni 2019 om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af marine økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2019/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 og (EU) 2019/1022 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005.
 • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår den periode, hvor støtteansøgninger er uantagelige, samt start- og slutdato for nævnte periode.

FAQ

Q.1. Hvad er ansøgningsfristen på ordningen? 

Ordningen åbner den 15. september 2022 med en ansøgningsfrist den 1. november 2022 kl. 23.59.

Q.2. Hvor finder jeg ansøgningsskemaet? 

Ansøgningsskemaet er online og findes på Fiskeristyrelsens ansøgningsportal TAS. Det er vigtigt, at der logges ind med CVR-nr. og ikke CPR-nr.

Du kan læse mere i vejledningen om, hvordan du opretter en bruger og ansøgning på ansøgningsportalen, samt hvordan du kan tilføje en fuldmagtshaver til din ansøgning.

Q.3. Hvordan skal jeg udfylde ansøgningsskemaet?

I bilag 1 i vejledningen kan du finde en guide til, hvordan du udfylder hver enkelt felt i ansøgningen.

Det er vigtigt, at du udfylder relevante felter i ansøgningsskemaet. Der kan gives afslag, hvis de påkrævede oplysninger i ansøgningen ikke er afgivet.

Q.4. Hvordan kan jeg være sikker på, at Fiskeristyrelsen har modtaget min ansøgning?

Når du har sendt din ansøgning på ansøgningsportalen, modtager du et kvitteringsbillede.

På denne side vil du også have mulighed for at downloade din ansøgning, hvilket Fiskeristyrelsen anbefaler, at du gør.

Q.5. Jeg har endnu ikke modtaget svar på min ansøgning – hvornår kan jeg forvente at få et svar?

Behandlingen af din ansøgning kan tage op til tre måneder fra ansøgningsfristen, forudsat at sagen er fuldt oplyst.

Når Fiskeristyrelsen har behandlet din ansøgning og truffet afgørelse, sender styrelsen afgørelsen til dig via ansøgningsportalen. Du vil få en e-mail om, at der er post til dig, som du skal logge ind og læse.

Bemærk, at du skal have tilmeldt e-mail notifikation på din profil for at modtage e-mails om post eller ændringer til din ansøgning.

Q.6. Hvor mange penge kan jeg få i støtte?

Fiskeristyrelsen kan ikke på forhånd oplyse, hvor meget du kan få i støtte til ophugning eller ombygning. Støtten kan blandt andet afhænge af om du søger om støtte til ophugning eller ombygning, hvilken beregningsmetode du vælger, om du ønsker at sælge visse kvoter til Fiskeristyrelsen mv. Der henvises i øvrigt til vejledningen for yderligere information om hvordan støtte opgøres.

Q.7. Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har yderligere spørgsmål

Hvis du har yderligere spørgsmål til ordningen, kan du kontakte Fiskeristyrelsen på telefon 72 18 58 50, alle hverdage mellem kl. 10 – 14.