Dataindsamling 2021-2023

Formål

Tilskudsordningen Dataindsamling skal bidrage til at fremme bæredygtigt fiskeri og genopretning og bevarelse af akvatiske biologiske ressourcer.

Formålet med ordningen er at indsamle data om fiskeriet i Danmark, så der etableres et datagrundlag til at forvalte fiskeriet. De data, der skal indsamles, vedrører biologiske, miljømæssige, tekniske og socioøkonomiske forhold i henhold til bestemmelserne i EU’s Dataindsamlingsforordning.

Hvad gives der tilskud til?

Der gives tilsagn om tilskud til indsamling, forvaltning, anvendelse og behandling af biologiske, miljømæssige, tekniske og socioøkonomiske data i fiskerisektoren på grundlag af de nationale arbejdsplaner.

Aktiviteterne skal bidrage til at opnå målsætningerne i den fælles fiskeripolitik om fremme af pålidelige data med henblik på vidensbaseret beslutningstagning.

Hvem kan søge?

Tilsagn om tilskud kan gives til offentligretlige myndigheder eller tekniske institutter, der har erfaring med indsamling af data om fiskeriet til brug for rapportering til EU til gennemførelse af den nationale arbejdsplan, som er sendt til EU Kommissionen.

Aktuelt er ansøgerfeltet: DTU Aqua, Danmarks Statistik og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet (IFRO).

Tilskuddets størrelse

Det samlede offentlige tilskud udgør 100 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet. Tilskuddet består af 70 % EU-midler og 30 % nationale midler.

Ansøg om tilskud

Du søger om tilsagn om tilskud på Fiskeristyrelsen tilskudsportal.
Fiskeristyrelsens tilskudsportal TAS.

Bemærk at du skal logge ind med NemID medarbejder signatur for at søge.
NemID medarbejdersignatur

Start med at læse nærmere i vejledningen:
Vejledning om tilskud til Dataindsamling 2021 (webtilgængelig)

Vi anbefaler også at du har vejledningen ved din side, når du søger om tilsagn til tilskud.

Øvrigt materiale

Ansøg om ændring eller forlængelse af projekt

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt ansøge herom. Det gør du ved at kontakte sagsbehandleren med et ønske om ændringer via Fiskeristyrelsens tilskudsportal.
Fiskeristyrelsens tilskudsportal TAS.

Din ansøgning om ændring skal være modtaget i Fiskeristyrelsen seneste to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. Ansøgningen skal indeholde en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet medmindre der sker ændringer i den nationale arbejdsplan, som medfører flere opgaver end dem, der oprindeligt blev godkendt.

Ansøg om udbetaling

Inden du søger om udbetaling, bør du orientere dig i vejledningen til tilskudsordningen.

Udbetalingsvejledning Dataindsamling

Du søger om udbetaling af tilskud på styrelsens tilskudsportal TAS, hvor du også søgte om tilsagn.
Fiskeristyrelsens tilskudsportal TAS.
Tilskudsportalen udløser et udbetalingsskema. Skemaet udfyldes og vedlægges bilag såsom udgiftsbilag og –oversigter, nødvendige tilladelser, dokumentation for udbud, lønoversigt, slutrapport og årsrapport.

Følg vejledningen til udbetaling af tilskud nøje, når du søger.

Øvrige dokumenter

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5 år efter året for slutudbetaling

Du skal opbevare alle dokumenter indtil 5 år fra den 31. december i året, hvor slutudbetalingen fandt sted. Det inkluderer blandt andet faktura og dokumentation for betaling af den nyindkøbte genstand.

Regler fra Danmark og EU

Danske regler (love og bekendtgørelser) 

 EU-regler (forordninger og direktiver) 

Informationsforpligtigelse

I ansøgningen skal du angive, hvilke informationsaktiviteter der er planlagt om projektet og om EU-medfinansieringen.

Bemærk at du er forpligtelset til at synliggøre, at projektet er støttet af den Europæiske Hav- Fiskeri- og Akvakulturfond. Læs mere om hvordan i vejledningen til tilskudsordningen.

Følg dette link for at finde hjælp til at udføre din informationsforpligtelse:
Hjælp til at udføre din informationsforpligtigelse.

Arkiv

Der er i øjeblikket ingen filer i arkivet. Du kan læse om Dataindsamling 2014-2020 ved at følge linket:
Dataindsamling 2014-2020.