Råd og udvalg

Her kan du læse om de forskellige udvalg, der er inden for erhvervs- og rekreativt fiskeri.

Det Rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg

Udvalget er nedsat efter § 6 i fiskeriloven. Udvalget rådgiver ministeren om planlægning og udarbejdelse af regler om udøvelse og regulering af erhvervsfiskeriet.

Muslingeudvalget

Muslingeudvalgets formål er at belyse mulighederne for at fremme en miljømæssig og økonomisk bæredygtig udnyttelse af de naturlige danske muslingeforekomster og mulighederne for opdræt.

§ 7 Udvalg

Udvalget rådgiver om spørgsmål i relation til lyst- og fritidsfiskeri (rekreativt fiskeri), ferskvandsfiskeri og fiskepleje. Det er nedsat efter § 7 i fiskeriloven.

Dialogforum for Natura 2000 og Havstrategi

Dialogforum for Natura 2000 og Havstrategi har til formål at give mulighed for en faglig dialog mellem Udenrigsministeriet, fiskeriets organisationer, de grønne organisationer og relevante faglige institutioner.

Overvågningsudvalget for Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet

Udvalget er nedsat af Fiskeristyrelsen (NaturErhvervstyrelsen) i 2014 med henblik på at udføre de opgaver, der påhviler udvalget i henhold til reglerne for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Udvalget deltager i gennemførelse, tilpasning, løbende overvågning, evaluering og tilsyn med fiskeriudviklingsprogrammet og godkender forslag til programændringer.