Fiskeristyrelsen har en digital whistleblowerportal, som du kan anvende til at foretage indberetninger på. 

Gå til Fiskeristyrelsens whistleblowerportal her 

Whistleblowerordningen kan anvendes af:

  • Personer, der arbejder i Fiskeristyrelsen
  • Personer, der tidligere har arbejdet i Fiskeristyrelsen, og som indberetter oplysninger, de er kommet i besiddelse af i den periode, de arbejdede i Fiskeristyrelsen
  • Personer, der ikke arbejder i Fiskeristyrelsen, men som indberetter oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med f.eks. en ansættelsesproces
  • Samarbejdspartnere, som Fiskeristyrelsen har et mere kontinuerligt eller formaliseret samarbejde med, bl.a. personer, der arbejder under tilsyn og ledelse af f.eks. en af Fiskeristyrelsens kontrahenter, underleverandører eller leverandører

Du kan indberette oplysninger om alvorlige forhold, herunder om:

  • Strafbare forhold, f.eks. overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler
  • Tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv.
  • overtrædelser af lovgivningen, f.eks. forvaltningsloven, databeskyttelseslovgivningen, offentlighedsloven, miljøoplysningsloven el. lign.
  • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper, fx undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet eller lignede
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, f.eks. om tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse mv.
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane, herunder af seksuel karakter.

Indberetning via alm. post kan ske via denne adresse:
Fiskeristyrelsen, Økonomi og Tilskudsudbetaling
Nyropsgade 30
1780 København 

Vejledning til whistleblowerordningen

I forbindelse med en indberetning til ordningen anbefales det, at du har læst ”Fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område”. Vejledningen danner den overordnede ramme for statslige whistleblowerordninger og beskriver bl.a. hvilke oplysninger, der kan indberettes, hvordan indberetninger behandles og de rettigheder, du har som whistleblower.

Læs vejledningen "Fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område" 

Hvis du ønsker at være anonym

Du kan foretage indberetning til Fiskeristyrelsens whistleblowerordning uden at oplyse din identitet. Det kan du gøre ved at indberette oplysninger til Fiskeristyrelsens digitale whistleblowerportal uden at angive kontaktoplysninger. 

Hvis du ikke ønsker at oplyse din identitet, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som f.eks. adresse eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle vedhæftede dokumenter. Du skal desuden være opmærksom på, at du ikke ved upload af filer (fx dokumenter, film og fotos) utilsigtet kommer til at afgive oplysninger om din identitet.

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Fiskeristyrelsens netværk, eller via linket til den digitale whistleblowerportal på Fiskeristyrelsens hjemmeside, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Fiskeristyrelsens netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen (https://fvm-fst.sit-wb.dk/#/) i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Fiskeristyrelsens netværk.

Sådan behandler vi henvendelser

Din henvendelse behandles af den whistlebloweransvarlige i kontoret for Økonomi og tilskudsudbetaling, der foretager en indledningsvis vurdering af de indkomne indberetninger. 

Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Hvis du har sendt oplysninger ind uden at oplyse din identitet eller dine kontaktoplysninger, kan vi kun kommunikere med dig via den digitale whistleblowerportal. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge ind og svare på evt. spørgsmål fra os.