1. Om Fiskeristyrelsen og databeskyttelse

Fiskeristyrelsen gennemfører regeringens fiskeripolitik og varetager bl.a. regel- og politikforberedelse, kontrol, myndighedsberedskab, sagsbehandling og deltagelse i internationalt samarbejde. Styrelsen er EU-akkrediteret som udbetalende organ for EU-støtteordninger.

I Fiskeristyrelsens databeskyttelsespolitik kan du som borger orientere dig om, hvordan styrelsen indsamler, håndterer og beskytter dine personoplysninger. Fiskeristyrelsen er dataansvarlig iht. gældende databeskyttelseslovgivning om behandling af personoplysninger. Begrebet “personoplysninger” betyder alle oplysninger som, kan henføres til en person. Det kan enten være alene eller i kombination med andre,

Styrelsen kan ændre eller opdatere hele eller dele af denne databeskyttelsespolitik løbende. Er dine oplysninger blevet behandlet af styrelsen før datomærkningen på denne politik, kan andre regler gøre sig gældende for behandling af dine oplysninger. Ønsker du at læse om dine rettigheder der har været gældende i en anden periode, kan du få tilsendt tidligere databeskyttelsespolitikker fra styrelsen.

2. Nøgleprincipper

Fiskeristyrelsen behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med de fremførte principper iht. persondataforordningen.

  • Fiskeristyrelsen behandler kun dine personoplysninger til legitime formål, og kun så længe det er nødvendigt for at opnå disse formål, eller så længe det ellers er påkrævet af gældende lovgivning at opbevare dem.
  • Fiskeristyrelsen fortæller dig, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, samt hvorfor og hvordan vi indsamler og behandler disse oplysninger.
  • Fiskeristyrelsen respekterer dine rettigheder. Herunder din ret til at få adgang til de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, rette dem, samt holde dem opdateret.
  • Fiskeristyrelsen træffer passende foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger er beskyttet mod uautoriseret adgang.

3. Fiskeristyrelsens opgaver og ansvar

Fiskeristyrelsens opgaver og ansvar består af kontrol, udbetaling af støtte, myndighedsberedskab, sagsbehandling og deltagelse i internationalt samarbejde, der sikre et velfungerende og kontrolleret fiskeri.

En del af dette arbejde inkluderer bl.a. behandling af personoplysninger i forbindelse med:

  • Kontrol af fartøjer og fangst
  • Udbetaling af støtte
  • Ministerbetjening
  • Sagsbehandling
  • Udsendelse af nyheder

4. Behandling af personoplysninger

Fiskeristyrelsen er dataansvarlig for de af dine personoplysninger, vi behandler og indsamler fra dig i forbindelse med styrelsens offentlige myndighedsudøvelse. Herudover behandler Fiskeristyrelsen også personoplysninger vi modtager fra dig i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesretlige regler.

Fiskeristyrelsen er også ansvarlig for personoplysninger vi modtager, behandler eller indsamler fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere, i forbindelse med offentlig myndighedsudøvelse.   

Personoplysningerne spænder fra almindelige personoplysninger som navn, adresse og telefonnummer, fortrolige oplysninger om lovovertrædelser i forbindelse med fiskeri og CPR-nummer, til følsomme personoplysninger som helbredsoplysninger, der behandles strengt fortroligt.

5. Så længe gemmes dine personoplysninger

Fiskeristyrelsen opbevarer dine personoplysninger til de ikke længere er nødvendige for at opfylde vores forpligtigelser som offentlige myndighed.

6. Ret til indsigt, berigtigelse, begrænsning og indsigelse

6.1     Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Fiskeristyrelsen behandler om dig. Dette betyder, at du som udgangspunkt kan få udleveret kopier af de dokumenter, som indeholder dine personoplysninger, ligesom du vil blive orienteret om formålene med behandlingen, de berørte kategorier af personoplysninger, modtagerne eller kategorierne af modtagere, hvor længe oplysningerne opbevares og om oplysningerne overføres til tredjelande. Der gælder enkelte undtagelser for indsigtsretten, som vil blive vurderet i den enkelte sag.

6.2    Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

6.3    Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.4    Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvor en retslig forpligtelse ikke er hjemmel for behandlingen.

7. Retten til at få oplysninger slettet

Databeskyttelsesforordningen giver en registreret person ret til i nogle tilfælde at få sine data slettet f.eks. hvis oplysningerne er urigtige eller vildledende. Styrelsen sletter dine oplysninger når formålet med opbevaringen ikke længere er aktuel. Der gælder dog visse undtagelser for dine muligheder for at få slettet oplysninger om dig hos Fiskeristyrelsen.

Dette skyldes bl.a., at det ofte er nødvendigt for offentlige myndigheder at kunne dokumentere det grundlag, som en afgørelse eller anden beslutning i sin tid blev truffet på. Hvis der er tale om urigtige eller vildledende oplysninger, kan styrelsen i stedet notere de korrekte oplysninger på sagen uden at fjerne de forkerte oplysninger, der i forvejen fremgik.

8. Videregivelse af oplysninger

Fiskeristyrelsen kan videregive dine oplysninger til andre myndigheder hvis der foreligger en hjemmel, i det omfang det er relevant for driften af myndighedsudøvelse.

Dine information kan blive overført til Fiskeristyrelsens eksterne databehandlere. De behandler dine personoplysninger på Fiskeristyrelsens vegne og udelukkende efter vores instrukser. Styrelsen kan også i særlige tilfælde udlevere dine pseudonymiserede data til forskningsinstitutter for at støtte forskning i samfundets interesse.

Har en ekstern organisation/virksomhed modtaget dit specifikke samtykke om udlevering af dine definerede data, kan Fiskeristyrelsen udlevere dataene til dem på deres opfordring.

9. Ønsker du at klage 

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener at Fiskeristyrelsens behandling af dine personoplysninger er i strid med databeskyttelsesreglerne.

Du kan læse mere om dine rettigheder, samt finde kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk.

10. Kontaktoplysninger  

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandling af din personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen.