Nyt moniteringsfiskeri: Prøveudtagning i fiskeriet efter brisling i Nordsøen

Publiceret 21. juli 2021

Der er fra den 19. juli og i perioden indtil den 31. oktober 2021 indført krav om prøveudtagning i fiskeri efter brisling i Nordsøen. Prøverne skal anvendes som datagrundlag i forbindelse med arbejdet med en permanent ophævelse af den såkaldte Brislingekasse – et lukket område ud for den jyske vestkyst, som historisk har haft til formål at beskytte ungsild. Prøveudtagningen skal sikre et data- og sammenligningsgrundlag af fangster af sild i brislingefiskeriet både inden for og uden for kassen. Fiskerne skal tage prøverne med i land, hvorefter DTU Aqua vil indsamle og analysere prøverne.

Læs mere om det nye krav her: https://fiskeristyrelsen.dk/nyheder/nyhed/nyhed/bilag-6-meddelelse-nr-49-om-vilkaar-for-fiskeri-af-brisling-i-nordsoeen/

Fakta om Brislingekassen

Langs den jyske vestkyst er der i månederne juli, august, september og oktober fastsat et område kendt som Brislingekassen, hvor der var forbud mod fiskeri efter brisling for at beskytte sild. Sild optræder som bifangst i fiskeriet efter brisling.

Figur 1: Den jyske vestkyst og Brislingekassen

Data fra moniteringsfiskeri gennemført i 2014-2015 viste, at der ikke længere var begrundelse for at bibeholde Brislingekassen. Desuden har data påvist, at vægtandelen af sild i stikprøver var højere uden for kassen. På baggrund af en biologisk vurdering har det i EU derfor siden 2017 midlertidigt været tilladt at fiske brisling i Brislingekassen. Der er nu behov for flere data med henblik på at tilvejebringe grundlag for både at opretholde dispensation til fiskeri samt beslutning om en permanent ophævelse af Brislingekassen. Moniteringsfiskeriet vil blive gentaget i 2022 og 2023.