Nye bekendtgørelser med ikrafttræden den 1. juli 2021 - (opdateret den 6. juli 2021)

Publiceret 1. juli 2021

Pr. 1. juli 2021 træder følgende nye bekendtgørelser i kraft: 

 1. Reguleringsbekendtgørelsen (BEK nr. 1109 af 30. maj 2021)
 2. FTA-bekendtgørelsen (BEK nr. 1108 af 30. maj 2021)
 3. Bekendtgørelse om regulering af fiskeri efter muslinger og østers (BEK nr. 1126 af 1. juni 2021)
 4. Bekendtgørelse om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand (BEK nr. 1302 af 15. juni 2021)
 5. A-statusbekendtgørelsen (BEK nr. 1289 af 15. juni 2021)
 6. Bekendtgørelse om kontrolpunkter til søs (BEK nr. 1414 af 24. juni 2021)
 7. Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Nissum Fjord (BEK nr. 1311 af 14. juni 2021)
 8. Bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand (BEK nr. 1198 af 7. juni 2021)
 9. Sjællandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1413 af 23. juni 2021)
 10. Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Lolland, Falster og Møn (BEK nr. 1224 af 7. juni 2021)
 11. Opdrætsbekendtgørelsen (BEK nr. 1456 af 24. juni 2021)
 12. Pingerbekendtgørelsen (BEK nr. 1495 af 29. juni 2021) Trådte i kraft den 5. juli 2021

Bekendtgørelserne er offentliggjort på retsinformation.dk.

Fiskeristyrelsen vil fra 1. juli 2021 alene vejlede fiskerne om, hvilke retningslinjer, der gælder efter de nye regler.

Fra 1. august 2021 vil styrelsen håndhæve alle nye regler i henhold til de udstedte bekendtgørelser.  

Der kan læses nærmere om de enkelte bekendtgørelsers mest relevante ændringer via dette link: Ændringer til bekendtgørelser med ikrafttræden 1. juli 2021

Bekendtgørelse om opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen (opdrætsbekendtgørelsen)

I den udstedte bekendtgørelse er der indsat en ny § 2, stk. 6 og 7, der indfører et midlertidigt stop for nye ansøgninger til opdræt af muslinger og østers. Efter stk. 6 kan der ikke søges om tilladelse, jf. § 2, stk. 1, fra 1. juli 2021. Dette gælder dog ikke ansøgninger om forlængelse af tilladelse, jf. § 6, stk. 3. Efter stk. 7 kan tilladelse uanset stk. 6 søges til videnskabelige projekter med et alment formål.

Ministerens udmelding om det midlertidige ansøgningsstop kan findes via dette link:

https://fvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/minister-indfoerer-midlertidigt-stop-for-nye-ansoegninger-til-opdraet-af-muslinger-og-oesters/.

Bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt ålefiskeri i en 3 måneders periode

Bekendtgørelsen er ikke udstedt, og træder heller ikke i kraft pr. 1. juli 2021. Der udestår stillingtagen til vilkår i lukkeperioden, som først skal afklares.

Fiskeristyrelsen følger op på status for bekendtgørelsens udstedelse, og vil melde ud så snart styrelsen modtager yderligere information.