Information om nye regler for fiskeri, landing og omsætning af ægbærende hummer

Der er med virkning fra 1. januar 2021 sket en ændring af reglerne for fiskeri, landing og omsætning af ægbærende hummer. Ændringen betyder, at det ikke er tilladt at fiske, medbringe, lande, opbevare eller sælge rognbærende hummer fra Kattegat, Skagerrak og Nordsøen (ICES afsnit 3a, 4a og 4b).

Baggrunden for ændringen er en fælles henstilling, som Belgien, Nederlandene, Tyskland, Sverige og Danmark, der alle har en interesse i Nordsøen, har forelagt Kommssionen. Ægbærende hummere er derfor nu på listen over arter i bilag I til forordning (EU) 2019/1241, for hvilke der gælder et forbud mod at fiske efter, bevare om bord, omlade, lande, oplagre, sælge, frembyde eller udbyde dem til salg.  Jf. forordningens artikel 10, stk. 3, skal arter der er forbudt at fange ikke skades og de skal straks genudsættes. 

Europa Kommissionens Scentific, Tecnical and Economis Commitee for Fisherie (STECF) har gennemgået den dokumentation, som medlemsstaterne har fremlagt. Konklusionen er, at der er overbevisende dokumentation, som understøtter indførelsen af foranstaltningen. STECF har bemærket, at der er truffet lignende foranstaltninger for andre områder, og at de har medført langsigtede økonomiske fordele ved de øgede landinger af hummer som følge af genopretning af bestandene.

Reglerne trådte i kraft allerede ved årsskiftet. Det har desværre vist sig, at ikke alle i fiskeriet er bekendt med de nye regler. Fiskeristyrelsen vil derfor i de kommende fire uger frem til 15. oktober 2021 have fokus på at vejlede fiskerne om reglerne. Herefter vil eventuelle overtrædelser blive sanktioneret i henhold til styrelsens sanktionspraksis med henstilling, bøde og/eller konfiskation.