Fortsat ingen afklaring på Brexit og EU/Norge

Foreløbig forlængelse af fiskekvoter i EU farvand for første kvartal af 2021 i Nordsøen og Skagerrak

Publiceret 22. december 2020

EU’s fiskeriministre har indgået en aftale for første kvartal af 2021, der gælder fiskekvoterne i Nordsøen og Skagerrak. De foreløbige kvoter er som udgangspunkt fastlagt på et niveau, der svarer til 25 % af kvoterne for 2020 – og kan alene fiskes i EU’s farvand. Der er i lyset af Brexit og en endnu udestående fiskeriaftale med Norge p.t. ikke adgang for EU’s fiskere til hverken britisk eller norsk farvand fra og med 1. januar 2021. Danske fiskere kan dermed pr. 1. januar 2021 fortsat fiske på de kendte licenser, men altså indtil videre kun i EU-farvand. Der pågår fortsat forhandlinger mellem EU, Storbritannien og Norge.

EU-farvand defineres som farvande, der henhører under medlemsstaternes højhedsområde eller jurisdiktion med undtagelse af farvandene omkring de territorier, der er nævnt i bilag II til traktaten (dvs. oversøiske lande og territorier). Af nedenstående kort fremgår den britiske zone, som der i lyset af en udestående aftale med UK fra den 1. januar 2021 ikke aktuelt er adgang til for EU’s fiskere.

Illustration: Kort fra Fiskeristyrelsen over britisk zone/farvand.

Der er så vidt angår den nationale torskeplan for Nordsøen og Skagerrak ligeledes tale om en videreførelse af nugældende bestemmelser i første kvartal 2021, ligesom udstedte tilladelser til fiskeri under 5 % undtagelsen vil blive forlænget til udgangen af marts. Der vil i første kvartal blive gennemført en proces med henblik på at foretage eventuelle tilpasninger af planen. Læs mere om den nationale torskeplan her: https://fiskeristyrelsen.dk/nyheder-og-presse/nyhedsarkiv/2020/august/nye-regler-for-torskefiskeri-i-skagerrak-og-nordsoeen-er-paa-plads/

For fire bestande i Kattegat, hvor der ikke er sammenhæng med Norge og Storbritannien, er der fastsat endelige kvoter for 2021.

Læs pressemeddelelsen fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri