Fiskeristyrelsens beregning af kvotegrundlag i Nordsøen/Skagerrak i 1. kvartal 2021 – gang med faktor 2,9

Publiceret 23. februar 2021

I torskebekendtgørelsen (nr. 1204 af 12/08/2020 om tiltag for beskyttelse af torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak) er der fastsat krav til omfanget af torskekvote i både % og tons, såfremt man vil fiske i de omfattede områder på baggrund af kriteriet om tilstrækkeligt kvotegrundlag. For 2021 er kvoten for torsk i både Nordsøen og Skagerrak dog indtil videre kun fastsat for 1. kvartal, hvilket giver udfordringer for en række fartøjer med at leve op til kravene om tilstrækkeligt kvotegrundlag.

Da bekendtgørelsen blev udarbejdet, blev niveauerne fastsat ud fra en forventning om, at kvoterne normalt fastsættes for et år. I bekendtgørelsen beregnes kvoteniveauer for torsk derfor ud fra fartøjernes ”årsmængder”. Bekendtgørelsen tager ikke højde for en situation, hvor kvoterne ikke er fastlagt for hele året.

Fiskeristyrelsen vil på den baggrund og inden for torskebekendtgørelsens rammer beregne opfyldelse af krav til kvotegrundlag i både % og tons ud fra en estimeret årsmængde. Den estimerede årsmængde fastslås ved, at Fiskeristyrelsen ganger fartøjets kvote for første kvartal 2021 (tillagt lejede mængder eller fratrukket udlejede mængder) med faktoren 2,9. Fiskeristyrelsen vil herefter anvende den estimerede årsmængde til at vurdere, hvorvidt det enkelte fartøj opfylder krav til kvotegrundlag og har til rådighed ifølge torskebekendtgørelsens §2, stk. 1. Den estimerede årsmængde vil blive anvendt i 1. kvartal eller indtil de endelige kvoter bliver fastlagt for hele året. Den estimerede årsmængde skal alene anskues i relation til torskebekendtgørelses bestemmelser og betyder ikke, at fiskerne kan fiske udover den reelle kvote, der er til rådighed for 1. kvartal. 

Eksempel:

Hvis et fartøj har en torskekvote i Nordsøen på 500 kg for 1. kvartal 2021, så vil fartøjet efter anvendelse af faktoren på 2,9 have en estimeret årsmængde på 1.450 kg. Det er ligeledes ud fra den estimerede årsmængde, at det vil blive vurderet, hvorvidt fartøjet lever op til kravet om at have landet under 90 % af sin torskekvote.  

Der tages ikke udgangspunkt i en faktor på 4 (antallet af kvartaler på et år), da der tages højde for de forventede reduktioner af torskekvoten for 2021 sammenlignet med 2020, der følger af såvel Brexit-aftalen samt den biologiske rådgivning.

Læs mere om den gældende danske torskeplan og bekendtgørelse om tiltag for beskyttelse af torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak