Deltag i forsøgsfiskeri efter tunge med frit redskabsvalg og elektronisk monitorering

Der er nu mulighed for, at fiskerfartøjer kan ansøge om at deltage i forsøgsfiskeri efter tunge med frit redskabsvalg og elektronisk monitorering (CCTV) i perioden fra 1. oktober 2022 til 31. marts 2023.

Publiceret 29. august 2022

DTU Aqua vil i et videnskabeligt samarbejde med Danmarks Fiskeriforening (DFPO) lave et videnskabeligt forsøgsfiskeri efter tunge i samarbejde med lokale trawlfiskere i Kattegat. Formålet er at undersøge, om der er nogle af de nuværende tekniske regler, som ved et fuldt dokumenteret fiskeri bliver overflødiggjort. Mere specifikt vil projektet undersøge, om man kan få en bedre udnyttelse af tungebestanden vha. frit redskabsvalg, i et fuldt dokumenteret fiskeri med CCTV.

Projektet åbner derved for muligheden for at anvende andre selektivitetsanordninger, end dem, der er beskrevet i EU-forordningen om tekniske foranstaltninger i fiskeriet, forordning 2019/1241.

Det er muligt for 6 trawlfartøjer at deltage i projektet.

De deltagende fartøjer skal selv sørge for at dække deres tungefangst og eventuelle bifangster under fiskeriet, i form af egen kvote til de pågældende arter, eller alternativt at leje sig på plads efterfølgende.

Kameraer (CCTV) og installation af disse bliver betalt af projektet.

Forsøget

Ved udførelse af forsøgsfiskeriet kan man fiske i Kattegat (ICES-område 3aS) i dansk og svensk farvand indtil 12 sømil fra den svenske kyst. Her kan man enten benytte et af de i øjeblikket lovlige redskaber eller benytte et andet redskab, for at vurdere, om dette kan give en bedre fangstsammensætning (bedre fangsteffektiviteten for målarten (tunge), men en lav fangstbarhed for bifangstarter, såsom torsk).

For at sikre, at der opnås bedst mulig viden omkring fiskeriudøvelsen, variationen i denne, områderne hvor fiskeriet foregår samt bifangstprofilen, vil de deltagende fartøjer skulle have CCTV kameraer installeret om bord. Desuden har DTU Aqua udarbejdet en protokol, som de deltagende fartøjer skal udtage biologprøver efter. Forsøgsprotokollen er vedlagt som bilag 1. Optagelserne fra CCTV vil blive gjort tilgængelige for Fiskeristyrelsen og DTU Aqua.

Der vil på udvalgte fangstrejser deltage observatører fra DTU Aqua ombord på fartøjerne.

Forventede resultater:

DTU Aqua forventer, at opnå følgende resultater på baggrund af forsøgsfiskeriet:

Beskrivelse af hvorvidt man kan få en bedre udnyttelse at tungebestanden vha. frit redskabsvalg i et fuldt dokumenteret fiskeri.

Krav til de deltagende fartøjer:

  • Forsøgsperioden er fra 1. oktober 2022 til 31. marts 2023.   
  • Hvert trawlfartøj får monteret CCTV kamera, der skal være tændt så længe, der fiskes i ICES område 3aS. Det er projektet, der betaler kameraer samt installation af disse.
  • Fartøjerne skal følge de aftaler, der er indgået med DTU Aqua og Fiskeristyrelsen, samt den tilladelse, der bliver udstedt til fartøjet.
  • Fartøjerne skal følge den forsøgsprotokol, som DTU Aqua har udarbejdet (bilag 1).
  • Fartøjet skal have mulighed for at have observatører ombord på udvalgte fangstrejser.
  • Fartøjerne sørger selv for at dække tungekvote og eventuelle bifangster under fiskeriet ved selv at have kvote til de pågældende arter, eller leje sig på plads efterfølgende.
  • Trawlfartøjerne skal have tidligere erfaring med målrettet fiskeri efter tunger.
  • Fartøjet skal følge de gældende regler for landing og registrering af fangst i E-log.

 

Hvis du er interesseret i at deltage i forsøget med dit fartøj, skal du udfylde og indsende tro og love-erklæringen (bilag 4.1 i ansøgningsskemaet) på mail til jpfe@aqua.dtu.dk med Fiskeristyrelsen (forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk) i kopi.

Find tro og love-erklæringen samt forsøgsprotokol på denne side

Mailens emnefelt, skal udfyldes således ”Forsøgsfiskeri efter tunge med frit redskabsvalg og elektronisk monitorering”. Ansøgningen skal sendes senest den 12. september 2022.

Hvis der er spørgsmål til forsøget, kan Jordan Feekings fra DTU Aqua kontaktes på mobilnummer 2489 5821.

Såfremt Fiskeristyrelsen modtager flere ansøgninger, som opfylder kravene for deltagelse, end der er pladser, vil der blive lavet en tilfældig lodtrækning blandt ansøgerne.

 

Bilag 1: Forsøgsprotokol

Bilag 2: Ansøgningsskemaet: OBS! Udfyld, kun bilag 4.1 som er tro og love-erklæringen