Deltag i forsøgsfiskeri efter hundestejler i Østersøen

Mulighed for operatører til at byde ind på et forsøgsprojekt til gennemførelse i perioden november til den 31. december 2021. For at afsøge mulighederne for et rentabelt og bæredygtigt fiskeri efter hundestejler i Østersøen lægger DPPO og DTU Aqua an til et forsøgsfiskeri i perioden fra november til og med 31. december 2021. Projektet gennemføres med redskaber svarende til, hvad der anvendes til tobisfiskeri, hvor fokus samtidig er at minimere bifangst af andre arter (sild og brisling mv.). Der kan højst deltage op til 6 fartøjer i projektet.

Publiceret 20. oktober 2021

Målgrupper:

Mulighed for operatører til at byde ind på et forsøgsprojekt til gennemførelse i perioden november til den 31. december 2021.

For at afsøge mulighederne for et rentabelt og bæredygtigt fiskeri efter hundestejler i Østersøen lægger DPPO og DTU Aqua an til et forsøgsfiskeri i perioden fra november til og med 31. december 2021. Projektet gennemføres med redskaber svarende til, hvad der anvendes til tobisfiskeri, hvor fokus samtidig er at minimere bifangst af andre arter (sild og brisling mv.). Der kan højst deltage op til 6 fartøjer i projektet.

Deltagende fartøjer vil blive tildelt forsøgskvote på brisling og sild for deltagelse i projektet med udgangspunkt i meromkostningerne for fartøjet (charterafgift) pr. dag ved deltagelse i projektet samt udgifter til den videnskabelige del af undersøgelsen svarende til 2500 DKK pr. togtdag.

Fiskeristyrelsen inviterer egnede operatører/fiskefartøjer til at byde på opgaven. Ved tilbud fra en eller flere egnede fartøjer, tildeler Fiskeristyrelsen tilladelse med udgangspunkt i vurdering af pris og tilgængelig kvote.

Projektets formål

Formålet med forsøgsfiskeriet er videnskabeligt fiskeri efter hundestejler i specifikke områder aftalt med DTU Aqua. Hvert træk der fiskes skal følge en forud fastlagt protokol, der indeholder krav om udtag af delprøve samt estimere fangstrate og bifangst af andre arter. Disse data vil senere danne grundlag for en statistisk analyse, som belyser hvordan eventuel bifangst kan undgås. På baggrund af analyse samt dialog med deltagende fiskere vil DTU Aqua levere et katalog over hvilke områder, redskaber, med eller uden Excluder, som vurderes til at være mest bæredygtigt, når det gælder fangst af hundestejler og samtidig minimering af bifangst.

Forsøgsfiskeriet forventes gennemført i årets sidste kvartal, hvor deltagende fartøjer gennemfører et togt af ca. 10 dages varighed.  

Ansøger har stillet en række krav de deltagende fartøjer skal kunne opfylde, som beskrives nedenfor.

Varighed, omfang og område

Togtet forventes at blive gennemført i perioden november 2021 til og med 31. december 2021 og inkluderer op til i alt 60 fiskedage for ikke mere end 6 fartøjer.

Fiskeriet skal udføres i den østlig Østersø (underområde 25-32), de eksakte positioner vil blive aftalt i samarbejde med DTU Aqua. Der vil i tilladelsen blive stillet krav om landing i Danmark og prøveudtag af akkrediteret vejer og måler.

Der tages forbehold for dårligt vejr og andre uforudsete forhold, der kan ændre forsøgsperioden. Parterne skal informere hinanden om aktiviteter, der forhindrer sejlads inden forsøgsfiskeriet indledes.

Krav til fartøjer

Fartøjet skal oplyse en charterafgift pr. hele fiskedøgn (kr./døgn). Charterafgiften skal være inklusiv alle omkostninger, herunder skipper, besætningsmedlemmer, fiskeredskaber, dieselforbrug, vedligeholdelse og eventuelle skader på fartøj eller redskaber samt de 2500 kr. til DTU Aqua.

Fangsten landes i skibets navn og modregnes charterafgiften. DTU Aqua skal have en kopi af auktionsafregningerne.

For at komme i betragtning som deltagende fartøj i forsøgsfiskeriet er der følgende krav:

  • Fartøjet skal specificere den ønskede varighed af fangstrejsen, og hvornår det vil være tilgængeligt i mindst 10 dage fra november til og med 31. december 2021.
  • Fartøjet vil som kompensation for deltagelse i forsøgsfiskeriet få tildelt en forsøgskvote svarende til charterafgift pr. hele fiskedøgn samt til dækning af udgifterne for den videnskabelige del af undersøgelsen.
  • Fartøjet skal betale en engangsudgift på 2500 DKK pr. togtdag for at dække den videnskabelige oparbejdelse af data hos DTU Aqua.
  • Før tilladelsen til forsøgsfiskeri udstedes skal der været indgået en aftale mellem fartøjet og DTU Aqua, om hvor og hvornår fiskeriet skal foregå
  • Fartøjet vil fiske efter en særlig videnskabelig  protokol, udarbejdet af DTU Aqua, som beskriver hvilke parametre, som skal registreres under transport, søgning, fiskeri og ombordtagning af fangst, samt hvordan biologiske prøver fra fangsten skal udtages, mærkes og indfryses.
  • Fartøjet skal være minimum 16 meter
  • Fartøjet skal være udstyret med moderne sonarudstyr, hvor det vil være en fordel at optagelser af fiskestimer efter nærmere aftale kan gemmes til videnskabelig analyse
  • Fartøjet skal desuden have frysekapacitet til indfrysning af mindst 50 videnskabelige prøver (1 prøve a 2 kg pr. træk)

For at komme i betragtning til  projektet, skal operatører/fartøjsejere indsende en ansøgning (bilag 2.3: Tilbud til deltagelse i projektet samt tro og love erklæring) til DFPO, Claus R. Sparrevohn på crs@pelagisk.dk med Fiskeristyrelsen i kopi (forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk) senest den 26. oktober 2021.