37 mio. kr. til udvikling af innovative akvakulturprojekter

Fiskeristyrelsen åbner ny tilskudspulje på 37 mio. kr. til udvikling af grønnere akvakulturproduktioner.

Ordningens formål er at styrke den teknologiske udvikling, innovation og vidensoverdragelse i akvakulturerhvervet, og dermed bidrage til at nå målene i Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet om vækst i både volumen og værdi af akvakulturproduktionen.

Akvakulturvirksomheder, akvakulturforeninger, brancheorganisationer, privat forskningsinstitutter eller private tekniske organer samt offentlige vidensinstitutter kan søge tilskud under ordningen.

Tilskudsordningen er åben for ansøgninger fra den 4. januar 2021 til og med den 1. marts 2021.

Læs fiskeriministerens pressemeddelelse om åbningen af ordningen

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges tilskud til videns og innovationsprojekter der har fokus på følgende:

  1. Reducering af erhvervets miljøbelastning i salt- og ferskvandsdambrug. Der vil navnlig være tale om projekter vedrørende reduceret udledning af kvælstof, fosfor og organisk materiale.
  2. Videreudvikling af teknologi forbundet med fuldt recirkulerede anlæg (FREA-anlæg). Her tænkes særligt på reduceret udledning af kvælstof, fosfor og organisk materiale.
  3. Tilvejebringelse af viden om mere bæredygtig akvakultur i øvrigt. Det er projekter om fiskeproduktion (undtagen havbrug), skaldyrsopdræt og tangproduktion, der i en bred forstand medfører mere miljø- eller klimamæssig bæredygtigt akvakultur, herunder økologisk produktion.
  4. Øvrige indsatser om fx optimering af akvakulturproduktionens profit og rentabilitet samt klimaprojekter, hvor formålet er sektorens tilpasning til konsekvenser af klimaforandringer.

Hvilke kriterier lægges der vægt på?

Ansøgningerne grupperes først i de fire ovenstående grupper, og inden for hver gruppe prioriteres projekterne på baggrund af projektets forventede effekt inden for følgende fire kriterier; erhvervsøkonomisk betydning, det forventede løft af erhvervsøkonomien, nyhedsværdi samt antal led i værdikæden. For hvert kriterie tildeles projektet mellem 0 – 3 point, og projekter med flest point prioriteres først.

Tilskuddets størrelse

Det samlede offentlige tilskud udgør som udgangspunkt 50 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet. Hvis ansøger er en stor virksomhed, kan der maks. gives 30 pct. i tilskud. Hvis ansøger er en fiskeri- eller akvakulturorganisation kan tilskuddet øges til 60 pct. af de samlede projektudgifter.

Tilskuddet kan hæves op til 75 pct., hvis ansøger er en producentorganisation, sammenslutning af Producentorganisationer inden for fiskeri og akvakultur eller anerkendt brancheorganisation inden for fiskeri og akvakultur.

Tilskuddet kan hæves op til 100 pct., hvis projektet gennemføres af en offentlig forskningsinstitution eller hvis projektet gennemføres af kollektive tilskudsmodtagere i samarbejde med et offentligt- eller privat forskningsinstitut, et privat teknisk organ eller anden privat videnskabelig institution og projektet er både innovativt og af kollektiv interesse.

Der er afsat en økonomisk ramme på 37,0 mio. kr.

Tilskudsordningen finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og delvist af nationale midler (25 %).

Sådan søger du

Ansøgningsfristen er den 1. marts 2021. Du kan læse mere om ordningen, hente vejledningen og ansøgningsskemaet på vores hjemmeside 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72 18 56 00 eller e-mail: tilskud@fiskeristyrelsen.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 7218 5805