Ansøgningsrunde om tilladelse til fiskeri under 5% undtagelsen under torskeplanen for Skagerrak og Nordsøen forlænges til den 1. december

29-09-2020
Nyhed

Fiskeristyrelsen forlænger ansøgningsrunde om tilladelse til fiskeri under 5% undtagelsen til den 1. december for at sikre, at de som opfylder undtagelsen - og som evt. ikke har nået at indsende en ansøgning, kan opnå tilladelse i indeværende år. Ansøgninger vil blive behandlet løbende og bedes indsendt til Fiskeristyrelsen til ved brug af dette ansøgningsskema.

For at beskytte torsk er der indført foranstaltninger i store ’begrænsede områder’, der dækker EU delen af Skagerrak, et område i Nordsøen ud for den jyske vestkyst samt et område i britisk fiskerizone i den nordlige Nordsø, hvor der bl.a. er krav om fiskeri med selektive redskaber. Fartøjer der i perioden 2017-2019 i redskabskategorierne snurrevod og vod/bundtrawl ikke har haft over 5% fangster af torsk beregnet som et gennemsnit kan blive undtaget fra de generelle regler, så længe kravet om max 5 % torsk af de samlede fangster pr. fangstrejse overholdes. I bekendtgørelsen om tiltag for beskyttelse af torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak (BEK nr 1204 af 12/08/2020) var der oprindeligt fastsat en ansøgningsfrist den 1. september, men den forlænges nu til den 1. december 2020.

 

Læs mere her om de nye regler for torskefiskeri i Nordsøen og Skagerrak.