Vandløbsrestaurering EHFF 2020 er nu åben for ansøgninger

18-03-2020
Nyhed Tilskud

Ansøgsningrunden for Vandløbsrestaurering EHFF er nu åben for modtagelse af ansøgninger frem til 1. maj 2020.

Formålet med puljen er at støtte indsatser, der kan bidrage til genopretning af gydepladser, passager for fisk og til at forbedre forholdene for flora og fauna i øvrigt.

Hvem kan søge til hvad?

Alle kommuner kan søge om tilskud til fysiske forbedringer i vandløb, der genskaber mere naturlige vandløb uden spærringer og med større fysisk variation. Et vandløbsrestaureringsprojekt foregår ved at restaurere vandløbsstrækninger ved brug af mindre strækningsbaserede restaureringer, større strækningsbaserede restaureringer eller punktbaserede restaureringer. Der kan gives tilsagn om tilskud til forundersøgelse og gennemførelse af et projekt vedrørende vandløbsrestaurering.

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 100 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet. Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) og delvist af nationale midler.

Vær OBS på ændringer

Der er tre væsentlige ændringer i ordningen i forhold til sidste gang ordningen var åben i efteråret 2019:

1: Projekter under Vandløbsrestaurering EHFF 2020 skal være afsluttede i 1. kvartal 2023, og der gives ikke projektforlængelser til vandløbsrestaurering EHFF projekter ud over 1. kvartal 2023.

2: Miljøstyrelsen har i 2020 åbnet en national tilskudsordning til vandløbsrestaurering. Der kan således søges om tilskud til projekter, der udmønter visse mindre indsatser i planernes indsatsprogram, som der så ikke kan søges til under Vandløbsrestaurering EHFF.

3: Håndtering af målopfyldelse uden gennemførelse af den fastsatte indsats. Dette baserer sig på den nyeste viden, som kommunen er i besiddelse af, og Miljøstyrelsen tager udgangspunkt i de data, der er udarbejdet i forbindelse med basisanalysen 2019.

Læs mere om ændringerne

Kom i gang med din ansøgning

Find vejledning og ansøgningsskemaer på tilskudsguiden under Vandløbsrestaurering EHFF: https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/tilskudsguide/vandloebsrestaurering/

Kontakt

Har du spørgsmål til ændringen eller det videre forløb, kan du sende en mail til