Åbning af kompensationsordning til torske- og sildefiskere i Østersøen

01-07-2020
Nyhed Tilskud

I perioden fra den 1. juli til og med den 12. august 2020 kan erhvervsfiskere med A-status og erhvervsfiskerselskaber nu søge om kompensation for tabte indtægter som følge af kvotereduktionerne for torsk og sild i Østersøen 2020.

Torskekvoterne i Østersøen er i 2020 blevet reduceret med hhv. 60 procent i vestlig Østersø og 92 procent i østlig Østersø. Ligeledes er kvoten for sild i den vestlige Østersø reduceret med 65 procent. Reduktionerne i kvoterne gennemføres for at beskytte torske- og sildebestanden i Østersøen. Tiltaget har imidlertid alvorlige økonomiske konsekvenser for torske- og sildefiskerne i Østersøen.

Formålet med ordningen er at tilvejebringe økonomisk støtte til de torske- og sildefiskere, der er særlig berørt af kvotereduktionerne i Østersøen i 2020. Læs mere om baggrunden for ordningen i Miljø- og Fødevareministeriets pressemeddelelse her:

https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/fiskeriministeren-aabner-stoetteordning-for-traengte-oestersoefiskere/

Tilskud kan søges af erhvervsfiskere med A-status og erhvervsfiskerselskaber, der lever op til følgende betingelser:

  • Er aktiv erhvervsfisker pr. 1. januar 2020.

  • Har enten fået tildelt en licens med tilhørende kvote(r) til at fiske torsk i østlig Østersø eller torsk eller sild i vestlig Østersø pr. 1. januar 2020, eller landet torsk i østlig Østersø eller torsk eller sild i vestlig Østersø i referenceperioden 2017-2019.

  • Har landingsværdier fra Østersøen, der udgør minimum 30 procent af de samlede landingsværdier i referenceperioden.

  • Lever op til reglerne om antagelighed mv. som fastsat i reglerne for kompensation i bekendtgørelse nr. 1017 af 19/06/2020 om de minimis-støtte til kompensation for torske- og sildefiskere i Østersøen 2020.

Kompensationens størrelse

Med ordningen kompenseres der for faldet i værdien af den enkelte ansøgers fiskerettigheder fra 2019-2020.

Kompensationen vil blive beregnet på baggrund af faldet i værdien af ansøgers licens- eller landingsværdier for sild eller torsk i vestlig Østersø eller torsk i østlig Østersø i 2020.

Der er afsat 10 mio. kroner til kompensationsordningen.

Kompensationen ydes som et såkaldt de minimis-tilskud. Jf. EU-reglerne om de minimis-tilskud kan du højest modtage EUR 30.000 (ca. DKR 223.500) over en treårig regnskabsperiode. Hvis du eksempelvis har modtaget EUR 8.000 i de minimis-tilskud i 2018, kan du højest modtage EUR 22.000 under denne ordning.

Der anvendes en minimumsgrænse for udbetalt kompensation på 15.000 kroner. Kompensationsbeløb under denne grænse udbetales ikke.

Sådan søger du og yderligere oplysninger

Ansøgningen sker ved at indsende et ansøgningsskema til Fiskeristyrelsen.

Du kan finde ansøgningsskemaet samt læse nærmere om ordningen på Fiskeristyrelsens hjemmesideunder Kompensation til torske- og sildefiskere i Østersøen 2020.

Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af kompensation samt beregner størrelsen på kompensationen for den enkelte ansøger efter ansøgningsfristens udløb.

Fiskeristyrelsen forventer at kunne udbetale kompensation inden udgangen af november 2020.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72 18 56 00 eller e-mail: .

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens presseafdeling på tlf. 7218 5805