EHFF-tilskudsordningen vandløbsrestaurering er nu åben for ansøgninger

21-08-2020
Nyhed Tilskud

Ansøgningsrunden for EHFF-tilskudsordningen vandløbsrestaurering er nu åben for modtagelse af ansøgninger frem til den 1. oktober 2020.

Formålet med tilskudsordningen er at støtte indsatser, der kan bidrage til genopretning af gydepladser, passager for fisk og til at forbedre forholdene for flora og fauna i øvrigt. Der er afsat 35 mio. kr. til ansøgningsrunden.

Hvem kan søge - til hvad?
Alle kommuner kan søge om tilskud til fysiske forbedringer i vandløb, der genskaber mere naturlige vandløb uden spærringer og med større fysisk variation. Et vandløbsrestaureringsprojekt foregår ved at restaurere vandløbsstrækninger ved brug af mindre strækningsbaserede restaureringer, større strækningsbaserede restaureringer eller punktbaserede restaureringer. Der kan gives tilsagn om tilskud til forundersøgelse og gennemførelse af et projekt vedrørende vandløbsrestaurering.

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 100 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet. Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) og delvist af nationale midler.

Der er ikke foretaget ændringer i tilskudsordningens administrationsgrundlag siden ansøgningsrunden i foråret 2020. Man skal dog fortsat være opmærksom på, at alle projekter under Vandløbsrestaurering EHFF 2020 skal være afsluttede senest 1. kvartal 2023, og at der ikke gives projektforlængelser til EHFF-vandløbsrestaureringsprojekter ud over 1. kvartal 2023.

Læs mere på hjemmesiden

Kom i gang med din ansøgning
Find vejledning og ansøgningsskemaer på tilskudsguiden under Vandløbsrestaurering EHFF

Kontakt
Har du spørgsmål til ændringen eller det videre forløb, kan du sende en mail til