Stop for torskefiskeri i dele af Østersøen i resten af 2019

24-07-2019
Nyhed

På grund af den kritiske bestandssituation for den østlige torsk har Kommissionen den 22. juli 2019 vedtaget hasteforanstaltninger, der lukker for det erhvervsmæssige torskefiskeri i dele af Østersøen for resten af 2019. Den dårlige bestandssituation kan tilskrives en række omstændigheder såsom lav rekruttering, miljømæssige forhold som lavt ilt- og saltindhold og et stigende antal gråsæler, der smitter torsk med parasitter og en for høj fiskeridødelighed bestandens tilstand taget i betragtning. 

Fra onsdag, den 24. juli 2019, til og med tirsdag, den 31. december 2019, er det som udgangspunkt forbudt at fiske, medbringe og lande torsk fra ICES-underområderne 24, 25 og 26 i Østersøen. 

Der er følgende undtagelser fra det generelle forbud: 

ICES underområde 24 (vestlig Østersø)

  • Fartøjer under 12 meter, hvis fører fisker med passive redskaber som garn, indfiltringsnet eller toggegarn eller med bundforankrede liner, langliner (bortset fra flydende langliner), håndliner, pilkeudstyr eller lignende passive redskaber må fiske torsk på dybder indtil 20 meter inden for seks sømil fra basislinjen. 

ICES underområde 24, 25 og 26 (vestlig og østlig Østersø)

  • For fartøjer under 12 meter, hvis fører fisker med passive redskaber, som nævnt ovenfor, er det tilladt at have op til 10 % bifangster af torsk, når der fiskes i:
    o    underområde 24 inden for seks sømil fra basislinjerne på dybder mere end 20 meter
    o    underområde 24 uden for seks sømil fra basislinjen, uanset dybdegrænsen
    o    underområde 25 og 26 
  • Førere af fiskerfartøjer, der fisker med aktive redskaber, som f.eks. trawl, med maskestørrelser på op til 45 mm (som pelagisk fiskeri efter f.eks. sild og industrifiskeri efter f.eks. brisling) i underområde 24, 25 og 26, er undtaget fra forbuddet, for så vidt angår bifangster af torsk.

Såfremt bifangstreglerne i de enkelte fiskerier under undtagelserne overskrides, er disse fangster ikke omfattet af landingsforpligtigelsen, og skal dermed genudsættes. Alle genudsatte fangster skal i henhold til gældende regler registreres i logbogen.

Betingelser for anvendelse af undtagelserne

Anvendelse af undtagelserne er for alle fartøjer er betinget af, at der føres logbog uanset længde.

For at benytte undtagelserne vedr. bifangster af torsk for fartøjer under 12 meter, er det endvidere et krav, at der har været registeret fangster med disse fartøjer i perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2019. Fiskeristyrelsen kan dog godkende udskiftning af fartøjer, forudsat at antallet af fartøjer ikke overstiger det antal fartøjer, der var aktive i perioden 1. januar 2018 til 30. juni 2019. 

Fiskerier ikke omfattet af undtagelserne til forbuddet

I de typer fiskerier, der er omfattet af forbuddet, men som ikke er omfattet af en undtagelse, er fangster af torsk fanget i underområde 24, 25 og 26 ikke omfattet af landingsforpligtelsen, dvs. at fiskeri efter fladfisk kan fortsætte, idet evt. torskebifangster skal genudsættes og registreres som genudsatte i logbogen.

Yderligere oplysninger

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller sende en e-mail til

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Miljø- og Fødevareministeriets presseafdeling på tlf. 20 91 59 01. 

Link til officielt kort fra Geodatastyrelsen, hvor det fremgår, hvor 20 meter dybdekurver i Østersøen befinder sig 

Link til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1248 af 22. juli 2019

Link til Kommissionens spørgsmål/svar om hasteforanstaltningerne på dansk