Udmøntning af fiskekvoter i Østersøen for 2020

12-12-2019
Nyhed Erhvervsfiskeri

Fiskekvoter for Østersøen i 2020 blev sammen med en række nærmere vilkår for udøvelse af fiskeriet vedtaget på EU ministerrådsmøde den 14.-15. oktober 2019.

Link til kvoteoversigt for 2020.

Den kritiske bestandssituation for særligt den østlige torsk betyder, at der i dele af Østersøen i 2020 i udgangspunktet kun tillades fiskeri, hvor torsk indgår som bifangst. Udmøntningen af fiskekvoter i Østersøen for 2020 skal ses i forlængelse af torskestoppet, som Kommissionen vedtog som hasteforanstaltning den 22. juli 2019.

Lukkeområder i 2020

Med henblik på beskyttelse af torsk i gydeperioderne er der desuden i 2020 fastsat tre lukkeperioder for de forskellige områder i Østersøen. Landingsforpligtigelsen indebærer, at der i disse perioder generelt bliver lukket for alle fiskerier, hvori der indgår bifangster af torsk. For de små kystfiskere (fartøjer under 12 meter), der anvender passive redskaber, gælder dog en række undtagelser fra de generelle regler.

Det bemærkes, at anvendelsen af kasteruser til fiskeri efter ål, rejepæleruser samt fiskeri efter muslinger i henhold til licensliste 52 i område 22 og 23 ikke er omfattet af reglerne vedr. torsk, herunder lukkeperioderne, idet der i disse fiskerier ikke indgår torsk som bifangst.

Vilkår og undtagelser for torskefiskeri

De overordnede vilkår og undtagelser for fiskeri efter torsk træder i kraft den 1. januar 2020 til og gælder til og med den 31. december 2020 i Østersøen og ridses op i nedenstående. De nærmere betingelser bliver meldt ud i en bilag 6 meddelelse senest den 20. december 2019, og de enkelte licenser sendes ud senest den 18. januar 2020.

ICES underområde 22 og 23 (vestlig Østersø)

I lukkeperioden februar-marts 2020 er fiskeri, hvori der indgår bifangster af torsk forbudt.

  • Undtaget herfra er fartøjer med en længde overalt på under 12 meter, der fisker med passive redskaber på dybder under 20 meter. Der er knyttet visse betingelser til fiskeri under undtagelsen (krav om afsejlingsmelding samt føring af logbog).

ICES underområde 24 (vestlig Østersø)

Direkte fiskeri efter torsk er forbudt i ICES-underområde 24. Kvoten kan dermed alene fiskes som bifangst, og der fastsættes nærmere regler for de enkelte fiskerier.

  • Undtaget herfra er fartøjer med en længde overalt på under 12 meter, der fisker med passive redskaber på dybder under 20 meter indenfor 6 sømil af basislinjen Der er knyttet visse betingelser til fiskeri under undtagelsen (krav om afsejlingsmelding samt føring af logbog).

I lukkeperioden juni-juli 2020 er fiskeri, hvori der indgår bifangster af torsk forbudt.

  • Undtaget herfra er fartøjer med en længde overalt på under 12 meter, der fisker med passive redskaber på dybder under 20 meter. Uden for 6 sømil fra basislinjen og på dybder under 20 meter, må disse fartøjer som i den resterende del af året alene fiske torsk som bifangst. Der er knyttet visse betingelser til undtagelsen (krav om afsejlingsmelding samt føring af logbog).

     

Det bemærkes, at muligeden for at udøve et direkte fiskeri inden for 6 sømil i lukkeperioden skal afklares nærmere med EU-Kommissionen, men dette er indtil videre de danske fiskermyndigheders tolkning af regelsættet.

ICES underområde 25-32 (østlig Østersø)

Direkte fiskeri efter torsk er forbudt. Kvoten kan dermed alene fiskes som bifangst, og der fastsættes nærmere regler for de enkelte fiskerier.

I lukkeperioden maj-august 2020 er fiskeri i underområde 25 og 26, hvori der indgår bifangster af torsk forbudt.

  • Undtaget herfra er fartøjer med en længde overalt på under 12 meter, der fisker med passive redskaber på dybder under 20 meter. Der er knyttet visse betingelser til fiskeri under undtagelsen (fx krav om afsejlingsmelding samt føring af logbog).

Betingelser for anvendelse af undtagelserne

Anvendelse af undtagelserne er for alle fartøjer er betinget af, at der føres logbog uanset skibslængde. Fartøjsføreren skal inden afsejling fra havn desuden afgive en melding herom til Fiskeristyrelsen.

For fartøjer, der udøver torskefiskeri i henhold til undtagelsesbestemmelserne i underområde 24, er det på samme fangstrejse ikke tilladt, at:

  • udøve fiskeri i andre underområder

  • udøve fiskeri både med slæbende redskaber og passive redskaber

  • udøve fiskeri inden og uden for 6 sømil

Enhver fangstrejse skal påbegyndes med tom last

Fiskerier, der ikke omfattet af undtagelserne under lukkeperioderne

Torsk er omfattet af landingsforpligtigelsen hvilket betyder, at alle fiskerier hvori der indgår torsk som bifangst, for eksempel fiskeri efter fladfisk, sild og brisling, ikke vil kunne udøves i lukkeperioderne.

Yderligere oplysninger

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller via e-mail til

Link til officielt kort fra Geodatastyrelsen med angivelse af 6-sømilegrænsen og 20 meter dybdekurver i Østersøen

Link til Rådets forordning (EU) 2019/1838 af 30. oktober 2019 om fastsættelse for 2020 af fiskerimuligheder i Østersøen