EU's pointsystem

17-12-2019
Nyhed Tilskud

Orientering om Fiskeristyrelsens behandling af overtrædelsessager 2016-2019 i forhold til evt. pointtildeling og tilskudssager på fartøjsordningen

Som led i opfølgning på Rigsrevisionens beretning om tilskud på fiskeriområdet fra oktober 2018 og implementering af ministeren for fiskeri og ligestillings svar til Statsrevisorerne fra januar 2019 er Fiskeristyrelsen i gang med en gennemgang af en større mængde overtrædelsessager med henblik på at træffe afgørelse om, hvorvidt overtrædelsen indebærer tildeling af point.

Overtrædelsessager, der er endeligt afsluttet før den 1. juni 2016, og hvor der ikke har været korrespondance om sagen mellem fiskerilicenshaveren og myndighederne efter denne dato, vil ikke blive behandlet.

Link til vejledningen om point for alvorlige overtrædelser, hvor du vil kunne læse mere om sagsbehandlingen – link til vejledningen: https://fiskeristyrelsen.dk/media/11406/17-10-2019-vejledning-om-anvendelsen-af-reglerne-om-point-ved-alvorlige-overtraedelser-af-fiskerilovgivningen.pdf

Du kan holde dig orienteret om Fiskeristyrelsens arbejde og status på sagsbehandlingen nedenfor.

Orienteringsbreve

Fiskerilicensindehavere og fartøjsførere, der har en overtrædelsessag fra 1. juni 2016 og frem, vil evt. modtage et orienteringsbrev om, at overtrædelsen vil blive vurderet i forhold til tildeling af point. Modtagelse af et orienteringsbrev er således ikke ensbetydende med, at der vil ske en tildeling af point.

Udsendelsen af orienteringsbrevene er et sagsskridt og ikke en afgørelse, og har til formål at orientere fartøjsførere og licensindehavere om, at deres sag fortsat behandles af Fiskeristyrelsen.

Høringsbreve med udkast til afgørelse om point og endelige afgørelser om point I alle sager, hvor styrelsen påtænker at tildele point sendes udkast til afgørelse i partshøring. Efter endt partshøring træffes der endelig afgørelse om tildeling af point.

Meddelelser om, at der ikke tildeles point

Fiskeristyrelsen har siden august 2019 i en række overtrædelsessager begået efter juni 2016 udsendt meddelelser om, at disse ikke medfører tildeling af point. For disse sager er sagsbehandlingen således afsluttet.

1. Periode og proces for behandling af overtrædelsessager i forhold til tildeling af point

1.1 Status på sagsbehandling

Fiskeristyrelsen har i perioden august 2019 – december 2019 udsendt meddelelser, høringer samt endelige afgørelser om point i ca. 330 overtrædelsessager. Hertil kommer udsendelse af en række orienteringsskrivelser.

Det er forventningen, at sagsbehandlingen med tildeling af point i tilknytning til opfølgningen på Rigsrevisionens beretning er afsluttet omkring udgangen af første kvartal 2020.

2. Periode og proces for behandling af antagelighedssager særligt i forhold til tilskud fra fartøjsordningen under den Europæiske Hav- og Fiskerifond

En ansøger skal være antagelig for kunne ansøge om tilskud fra bl.a. fartøjsordningen under den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Vurdering af om ansøgeren er antagelig sker på basis af visse alvorlige overtrædelser af fiskerilovgivningen. Ansøgeren skal være antagelig på ansøgningstidspunktet, og fortsat i hele projektperioden og i en periode på 5 år efter at den sidste udbetaling af tilskud er foretaget.

Sideløbende med at pointsagerne afgøres vil det blive vurderet om det har betydning for en ansøgers ”antagelighed” i forhold til EU-tilskud.

Fiskeristyrelsen vil primo 2020 påbegynde udsendelse af høringsbreve med tilhørende afgørelsesudkast i sager, hvor styrelsen påtænker at træffe afgørelse om uantagelighed. Fiskeristyrelsen udsender ligeledes en meddelelse om antagelighed i sager, hvor der er tildelt point, uden at dette medfører uantagelighed. Du kan under pkt. 2.1 holde dig orienteret om, hvilken rækkefølge sagerne behandles i. 

Der vil her på siden blive linket til en kommende vejledning om antagelighed, hvor du vil kunne læse mere om sagsbehandlingen.

2.1 Status på sagsbehandling

Aktuelt må der fortsat påregnes forsinkelser i sagsbehandlingen på tilskudsordningen ”investeringer på fiskerfartøjer” og eventuelle andre tilskudsansøgninger hvori der indgår fiskerfartøjer. Dette skyldes, at der skal gennemføres en antagelighedsvurdering inden den videre sagsbehandling kan foretages.

Fiskeristyrelsen vil opdatere denne side med oplysninger om status februar 2020.

link til vejledningen her.