Ansøgningsrunde for kompensation af ålefiskere åbner 1. april 2019

01-04-2019
Nyhed Tilskud Fiskere

Fra 1. april til og med 30. april 2019 kan ålefiskere søge om kompensation for tabte indtægter som følge af lukkeperioden for fiskeri efter ål fra 1. november 2018 til og med 31. januar 2019.

Lukkeperioden er indført for at beskytte den europæiske ålebestand, men har store konsekvenser for de danske ålefiskere. Det er formålet med tilskudsordningen at give kompensation til de særligt berørte fiskere for tabt indtjening.

Der kan gives tilskud til:

  • Erhvervsfiskere og bierhvervsfiskere med en gyldig tilladelse til at fiske efter ål i 2018 og 2019.

Ansøgere skal leve op til følgende betingelser:

  • Ansøgers andel af fangster af ål skal udgøre minimum 30 procent af ansøgers gennemsnitlige, årlige samlede landingsværdi i 2015, 2016 og 2017.
  • Ansøger må ikke have begået svig.
  • Ansøger må ikke på tidspunktet for indsendelse af ansøgning have ejerandele i fartøjer, der er opført på EU-listen over fartøjer, der udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri).
  • Ansøger skal på tidspunktet for indsendelse af ansøgning have under 9 point registreret i Fiskeristyrelsen for alvorlige overtrædelser af den fælles fiskeripolitik for de fartøjer, der søges om kompensation for.
  • Ansøger må ikke have udøvet erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand i lukkeperioden.

Kompensationens størrelse

Kompensationen bliver beregnet ud fra et estimat af den enkelte ansøgers tabte fiskeri i lukkeperiodens tre måneder. Fiskeristyrelsen trækker data for ansøgers landingsværdier (kr.) for ål i de samme tre måneder (nov. dec. og jan.) de seneste tre år 2015/16, 2016/17 og 2017/18. Kompensationen udregnes som 1/3 af den samlede landingsværdi for de 9 måneder.

Der er afsat 4,2 mio. kr. til at kompensere ålefiskerne i 2019.

Projekterne finansieres udelukkende med nationale midler.

Kompensationen ydes som såkaldt de minimis tilskud. Jf. EU-reglerne om de minimis tilskud kan man ikke få udbetalt kompensation, hvis man tidligere har modtaget de minimis tilskud svarende til loftet for de minimis tilskud, der ligger på EUR 30.000 (ca. DKR 223.500) over en treårig periode.

Sådan søger du
Ansøgningen sker ved at indsende et ansøgningsskema til Fiskeristyrelsen via e-boks.

Du kan finde ansøgningsskemaet samt læse nærmere om ordningen på Fiskeristyrelsens tilskudsguide.

Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af kompensation samt beregner størrelsen på kompensationen for den enkelte ansøger efter ansøgningsfristens udløb den 30. april 2019

Fiskeristyrelsen forventer at kunne udbetale kompensation inden udgangen af juni 2019.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller e-mail:

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens kommunikations- og presserådgiver på telefon 31 26 62 20