Prioriteringslister for tilskudsordningerne Fælles indsatser fiskeri, Fælles indsatser akvakultur og Fiskeri, natur og miljø er nu klar

12-07-2018
Nyhed Tilskud Fiskere Foreninger Forskere Organisationer Virksomheder Akvakulturbrugere

Fiskeristyrelsen offentliggør de foreløbige lister over prioriterede ansøgninger modtaget på udviklingsordningerne under det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram i efteråret 2017.

Tilskudsordningerne Fælles indsatser fiskeri, Fælles indsatser akvakultur og Fiskeri, natur og miljø var åbne for ansøgning fra 2. oktober til 4. december 2017. Prioriteringen af ansøgningerne er færdig, og ansøgerne har mulighed for – for egen regning og risiko – at igangsætte projekterne. Listerne kan du finde her:

Oversigt over ansøgninger på tilskudsordningen Fælles indsatser fiskeri (Opdateret 18. oktober 2018)
Oversigt over ansøgninger på tilskudsordningen Fælles indsatser akvakultur (Opdateret 18. oktober 2018)
Oversigt over ansøgninger på tilskudsordningen Fiskeri, natur og miljø (Opdateret 18. oktober 2018)

Ansøgningerne skal nu sagsbehandles, hvorfor listerne stadig er foreløbige. Under sagsbehandlingen kan prioriteringen blive ændret, fx. som følge af at der ikke kan gives tilsagn til alle budgetposter i et projekt, hvormed der bliver penge tilovers, der kan anvendes til andre tilskudsberettigede projekter på prioriteringslisten. Det betyder, at listen over ansøgninger, der får tilskud, kan blive ændret.

Sagsbehandlingen af projekterne går i gang efter sommerferien.

Hvad gives der tilsagn til?
Der gives tilsagn til følgende indsatsområder under de tre udviklingsordninger:

Fælles indsatser fiskeri:
1) Fremme af innovation i fiskeriet og værdikæden for fiskerivarer.
2) Fisker-forsker samarbejde.

Fælles indsatser akvakultur:
1) Udvikling af teknisk, videnskabelig, eller organisatorisk viden inden for akvakulturproduktion, som især reducerer indvirkningen på miljøet, reducerer afhængigheden af fiskemel og – olie, fremmer en bæredygtig anvendelse af ressourcer i akvakultursektoren, forbedrer dyrevelfærd eller letter nye bæredygtige produktionsmetoder.
2) Udvikling af en produktion af nye akvakulturarter med godt markedspotentiale, nye eller væsentligt forbedrede produkter, nye eller forbedrede processer og nye eller forbedrede forvaltnings- og organisationssystemer.

Fiskeri, natur og miljø:
1) Målrettet innovation til bevaring af havets biologiske ressourcer, der fører til et mindre belastet havmiljø pga. fiskeri, herunder færre/ingen uønskede fangster
2) Beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet og økosystemer inden for rammerne af mere bæredygtige fiskeriaktiviteter
3) Udsætning af ål

Eventuelle spørgsmål kan rettes til