Første ansøgningsrunde for kommunale projekter om vandløbsrestaurering åbner d. 1. maj

30-04-2018
Nyhed Tilskud Fiskere Kommuner

I perioden 1. maj til og med 24. maj 2018 kan kommuner søge om tilskud til projekter om vandløbsrestaurering.

NB! Ansøgningsfristen for denne ordning er forlænget til d. 31. maj 2018

Bedre levesteder for dyr og planter i vandløb

Formålet med ordningen er at forbedre de fysiske forhold i vandløbene, så vandmiljøet på sigt kan leve op til målsætningen i EU’s vandrammedirektiv om at opnå minimum god økologisk tilstand.

Tilskudsordningen har endvidere til formål at genskabe mere naturlige vandløb uden spærringer og med større fysisk variation. Derved bidrages der til genopretning af gydepladser og passager for fisk samt til forbedring af leveforholdene for flora og fauna i øvrigt.

Der kan gives tilskud til følgende restaureringer:

1) Mindre strækningsbaserede restaureringer, fx udlægning af groft materiale, træplantning eller hævning af vandløbsbund.
2) Større strækningsbaserede restaureringer, fx genslyngning eller åbning af rørlagte strækninger.
3) Punktbaserede restaureringer, fx fjernelse af fysiske spærringer, som muliggør vandrefisk og anden akvatisk faunas passage i vandløbene, etablering af sandfang eller okkerrensningsanlæg, der forbedrer miljøtilstanden på nedstrøms strækninger.

Økonomisk ramme
Der er 55,8 mio. kr. til 1. runde af ordningen i 2018. Projekterne finansieres delvist af EU via Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, og delvist af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Sådan søger du
Ansøgningen sker via Tast selv-service på lbst.dk og man kan læse nærmere om ordningen på Fiskeristyrelsens Tilskudsguide .

Fiskeristyrelsen administrerer ordningen og modtager ansøgninger om tilsagn om tilskud. Vi træffer afgørelse om tildeling af tilskud efter indstilling og prioritering fra Miljøstyrelsen.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72 18 56 00 eller e-mail: .

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens pressetelefon tlf. 22 10 96 72