Bilag 6 - Ændring af vilkårene for fiskeri af brisling i Skagerrak og Kattegat.

09-09-2019
Faglig meddelelse Bilag 6

Med virkning fra 9. september 2019, må fartøjer der fisker brisling i Skagerrak og Kattegat, i henhold til vilkårene på licensliste nr. 9900 ”Særlig tilladelse til fiskeri af industriarter i Skagerrak og Kattegat”, maksimalt have 35 pct. bifangst af andre kvoterede arter pr. landing. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 45 pct., må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 9. september 2019 og er gældende til og med 31. december 2019 med mindre andet meddeles.