Bilag 6: Forbud mod fiskeri efter torsk i underområde 24, 25 og 26 i Østersøen

24-07-2019
Faglig meddelelse Bilag 6

Europa-Kommissionen har den 22. juli 2019 vedtaget hasteforanstaltninger, der lukker for det erhvervsmæssige torskefiskeri i dele af Østersøen for resten af 2019, og derfor indføres der stop for fiskeri af torsk i underområde 24, 25 og 26 dog med enkelte undtagelser.

Forbuddet træder i kraft med virkning fra og med onsdag den 24. juli 2019.

Følgende fiskerier er undtaget forbuddet:

  1. Fartøjer under 12 meter, som fisker med passive redskaber som garn, indfiltringsnet eller toggergarn eller med bundforankrede liner, langliner (bortset fra flydende langliner), håndliner, pilkeudstyr eller lignende passive redskaber må fiske torsk på dybder indtil 20 meter inden for seks sømil fra basislinjen.

 

  1. Fartøjer under 12 meter, som fisker med passive redskaber, som nævnt ovenfor, må have op til 10 % bifangster af torsk, når der fiskes i:
    • Underområde 24 inden for seks sømil fra basislinjerne på dybder mere end 20 meter
    • Underområde 24 uden for seks sømil fra basislinjen, uanset dybdegrænsen
    • Underområde 25 og 26

Såfremt uundgåelige bifangster af torsk overstiger de tilladte 10 % af den samlede fangst om bord, skal torsken straks genudsættes, således at der maksimalt opbevares, medbringes og landes 10 % torsk.

En forudsætning for at kunne lande bifangster af torsk fra fartøjer under 12 meter, og som fiskes med ovenævnte passive redskaber, er, at antallet af fartøjer ikke må overstige det antal fartøjer, der var aktive i perioden fra 1. januar til 30. juni 2019.

Endvidere skal alle fartøjer uanset længde føre logbog efter gældende regler, såfremt der fiskes under ovenævnte undtagelser.

  1. Fartøjer, der fisker med aktive redskaber, som f.eks. trawl, med maskestørrelser på op til 45 mm (som pelagisk fiskeri efter f.eks. sild og industrifiskeri efter f.eks. brisling) i underområde 24, 25 og 26, er undtaget fra forbuddet for så vidt angår bifangster af torsk.

Fartøjer, der fisker i underområde 24, 25 og 26 og som ikke er omfattet af en af ovenstående undtagelser, må ikke opbevare, medbringe eller lande torsk. Alle utilsigtede bifangster af torsk skal straks genudsættes.

Reglerne for føring af logbog for fartøjer under 8 meter samt håndtering af utilsigtede bifangster af torsk og landingsforpligtigelsen er under afklaring med Kommissionen. Det er forventningen, at dette bliver afklaret senest i løbet af onsdag den 24. juli, hvorefter dette vil blive meddelt og reviderede licens 1200 udsendt. Indtil videre gælder ovenstående.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 24. juli 2019.