Vilkår gældende for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 1. april 2018

27-03-2018
Faglig meddelelse Bilag 6

Fiskerimuligheder for tobis i 2018 og disses fordeling på forvaltningsområder og formål.

Meddelelse fra Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen:
Danmark forventes i 2018 tildelt samlede fiskerimuligheder for tobis i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat på 195.875 tons. De samlede danske fiskerimuligheder for tobis forventes fordelt som følger på forvaltningsområder, som de er defineret i henhold til bilag II D i Rådets forordning (EU) Nr. 2018/120 af 23. januar 2018 med senere ændringer:

Område 1r: 126.837 tons
Område 2r: 4.717 tons
Område 3r: 8.177 tons
Område 4: 55.979 tons
Område 5r: 0 tons
Område 6: 165 tons
Område 7r: 0 tons

Dertil kommer forventede overførsler fra 2017 til 2018, der udgør 16.762 tons i område 1r, 15.288 tons i område 2r, 5.039 tons i område 4 og 18 tons i område 6.

Det er ikke tilladt for danske fartøjer at fiske tobis i norske farvande i 2018.

Der kan indgås internationale kvotebytter med andre EU-lande, der indebærer afgivelse/modtagelse af tobiskvoter i område i 1r og 4, mens der ikke vil være mulighed for at afgive danske kvoter i område 2r og 3r.

Generelle vilkår for deltagelse i tobisfiskeriet i 2018:

1. Fartøjet skal være tilmeldt tobisfiskeriet og være opført på enten Fiskeristyrelsens licensliste nr. 1138 (IOK) eller licensliste nr. 1238 (tobis på rationsvilkår).

2. Fiskeri med tobisredskaber kan tidligst indledes fra det tidspunkt, hvor fartøjet er optaget på licensliste nr. 1138 eller licensliste nr. 1238, dog tidligst fra den 1. april 2018.

3. Fartøjer med en længde overalt på 12 meter og derover, der deltager i fiskeriet efter tobis skal for hvert slæb i fartøjets E-logbog angive position og tidspunkt for henholdsvis udsætning og bjærgning af redskab, samt skøn over den ombordtagne mængde. Disse oplysninger skal opdateres ved afslutning af hvert slæb og umiddelbart derefter sendes til Fiskeristyrelsen.

4. Fartøjsføreren skal være indforstået med, at alle positionsmeldinger fra fartøjets fartøjsovervågningsenhed vil blive stillet til rådighed for DTU Aqua i den periode fartøjet deltager i tobisfiskeriet.

5. Fartøjer, der fisker tobis i område 1r, 2r og 3r (EU-zone) skal indtil andet meddeles udtage en prøve pr. dag med fiskeri. I område 4 og 6 skal der udtages en prøve for hvert slæb. Prøverne udtages efter retningslinjer givet af DTU Aqua og skal afleveres ved landing sammen med oplysninger om slæbets position, varighed og skønnet fangstmængde.

6. Fartøjer, der fisker tobis, må kun fiske i ét forvaltningsområde (1r, 2r, 3r, 4 eller 6) pr. fangstrejse. Dog kan fangstrejser, der påbegyndes i område 4 på særlige vilkår fortsættes i område 1r og fangstrejser der påbegyndes i område 3r EU zone på særlige vilkår videreføres i område 2r.

7. På fangstrejser, hvor der medbringes redskaber med en maskestørrelse under 16 mm er det ikke tilladt at drive fiskeri efter andre arter end tobis.

8. Fartøjer, der fisker tobis, må maksimalt have 10 % bifangst af andre kvoterede arter pr fangstrejse. Hvis denne bifangstgrænse overskrides ved 2 fangstrejser i træk, eller 3 gange i alt, skal fartøjet forblive i havn 15 dage umiddelbart efter den sidste landing. Såfremt liggeforbuddet ikke overholdes medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse i en halv måned med tilsvarende fradrag af årsmængder.

9. Deltagelse i tobisfiskeriet i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er betinget af, at positionsmeldinger fra fartøjets overvågningsenhed afgives med halvtimes interval og ikke som normalt timeinterval. Det påhviler fartøjsføreren at sikre, at dette er tilfældet på alle fangstrejser, hvor fartøjet fisker efter tobis.


Ansøgning om tilladelse til tobisfiskeri.

Danske fartøjer, der ønsker at deltage i tobisfiskeri i 2018, skal indsende ansøgning herom til Fiskeristyrelsen. Fartøjer, der disponerer over individuelle overdragelige kvoteandele (IOK) for tobis, og er opført på Fiskeristyrelsens licensliste nr. 1138, er automatisk tilmeldt tobisfiskeriet i område 1r, 2r, 3r EU-zone og 4.

For fartøjer, der opfylder betingelserne for at kunne deltage i rationsfiskeri efter tobis, og som ønsker at være optaget på licensliste nr. 1238 fra fiskeriets start den 1. april 2018, skal ansøgningen være Fiskeristyrelsen i hænde senest onsdag den 28. marts 2018 kl. 12. Ansøgninger, der indsendes senere, vil blive ekspederet løbende, og vil i hovedreglen kunne behandles inden for få arbejdsdage.

Fartøjer, der ønsker at blive optaget på licensliste 1338 og dermed have mulighed for at fiske tobis i Kattegat (område 6), skal indsende ansøgning til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Ansøgningen skal være Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i hænde senest onsdag den 29. marts 2018.

Alle ansøgninger skal sendes til

Der vil gælde følgende vilkår for fiskeri af tobis i de enkelte forvaltningsområder, når fiskeriet åbnes fra den 1. april 2018:

Rationsfiskeri for tobis i Nordsøen og Skagerrak i forvaltningsområde 1r, 2r og 3r EU Zone:

Der afsættes jf. § 134, stk. 2 i Reguleringsbekendtgørelsen en samlet mængde på 15.000 tons til rationsfiskeri, hvoraf maksimalt 7.500 tons kan fiskes inden 15. maj 2018. De 15.000 tons vil kunne fiskes i forvaltningsområde 1r, 2r og 3r (EU zone), idet maksimalt 4.000 tons kan fiskes i område 1r og maksimalt 3.000 tons i område 3r.

Fartøjer, der fisker tobis på rationsvilkår, må maksimalt fiske, medbringe og lande 200 tons tobis pr. reguleringsperiode af 2 kalenderuger, idet første reguleringsperiode løber fra søndag den 1. april til og med søndag den 15. april 2018. Såfremt fartøjet lander mere end 200 tons i reguleringsperioden fratrækkes den overskydende mængde i rationen for den næste reguleringsperiode. Der må ikke indledes nye fangstrejser inden for en reguleringsperiode, når perioderationen er opfisket. Det er dog tilladt at indlede fangstrejser på den næste reguleringsperioderation fredagen inden perioden starter.

Der må kun fiskes tobis i et forvaltningsområde pr. fangstrejse. Som undtagelse herfor vil der for fartøjer, der fisker tobis på licens nr.1238, være mulighed for at indlede en fangstrejse med at fiske tobis i område 3r EU zone og fortsætte fiskeriet i område 2r.

Fartøjer, der på en given fangstrejse ønsker at fiske tobis i område 3r EU zone skal senest 2 timer inden indsejling i område 3r give besked herom til Fiskeristyrelsens Fiskerimoniteringscenter på .

Såfremt der efter afslutning af tobisfiskeriet i område 3r ønskes mulighed for at fortsætte fiskeriet i område 2r skal fartøjsføreren inden udsejling fra område 3r afgive en melding til om ”skifte fra område 3r til 2r” med angivelse af fartøjsnavn og –nummer, samt oplysning om mængden af logbogsførte arter fisket i område 3r.

Fartøjer, der deltager i rationsfiskeriet efter tobis, kan ikke leje eller indbytte IOK-tobis, så længe der er åbent for rationsfiskeri efter tobis.

For at kunne deltage i tobisfiskeriet på rationsvilkår skal fartøjet være opført på Fiskeristyrelsens licensliste nr. 1238. Fartøjer, der er tildelt IOK for tobis efter den 1. januar 2008, og har overdraget disse, kan ikke opnå tilladelse til tobisfiskeri på rationsvilkår. Der er også begrænsninger for fartøjer med genanvendt tonnage fra fartøjer, der har overdraget IOK.

Fiskeri af tobis i Nordsøen og Skagerrak i forvaltningsområderne 1r, 2r, 3r EU-zone og 4 for fartøjer med individuelle overdragelige kvoteandele:

Fartøjer med individuelle overdragelige kvoter (IOK) for tobis vil kunne påbegynde tobisfiskeri fra den 1. april 2018 i forvaltningsområderne 1r, 2r, 3r EU zone og 4.

Fartøjer, der disponerer over IOK for tobis i EU-farvande i Nordsøen og Skagerrak, jf. Fiskeristyrelsens licens nr. 1138, må i 2018 maksimalt fiske, medbringe, og lande den mængde tobis i tons, de er tildelt pr. forvaltningsområde justeret for evt. registrerede overførsler.

Følgende mængder vil blive lagt til grund ved tildeling af initialkvoter for IOK-fartøjer i de respektive forvaltningsområder:
1r: 139.599 tons
2r: 5.000 tons
3r: 5.177 tons
4: 61.018 tons.

Der må kun fiskes tobis i et forvaltningsområde pr. fangstrejse. Som undtagelse herfor vil der for fartøjer, der fisker tobis på licens nr.1138, være mulighed for at indlede en fangstrejse med at fiske tobis i område 4 og fortsætte den i område 1r eller alternativt at indlede fangstrejsen i område 3r EU zone og fortsætte fiskeriet i område 2r.

Fartøjer, der efter at have fisket tobis i område 4 ønsker at fortsætte med tobisfiskeri i område 1r skal senest 2 timer inden udsejling fra område 4 sende besked om ”skifte fra område 4 til område 1r” til Fiskeristyrelsens Fiskerimoniteringscenter på . Meldingen skal indeholde oplysning om mængden af logbogsførte arter om bord ved udsejling fra område 4, og forventet tidspunkt for indsejling i område 1r.

Fartøjer, der på en given fangstrejse ønsker at fiske tobis i område 3r EU zone skal senest 2 timer inden indsejling i område 3r give besked herom til Fiskeristyrelsens Fiskerimoniteringscenter på . Såfremt der efter afslutning af tobisfiskeriet i område 3r ønskes mulighed for at fortsætte fiskeriet i område 2r skal fartøjsføreren inden udsejling fra område 3r afgive en melding til om ”skifte fra område 3r til 2r” med angivelse af fartøjsnavn og –nummer, samt oplysning om mængden af logbogsførte arter fisket i område 3r.

Fartøjer, der fisker tobis på licens 1138 må i forvaltningsområde 2r og 3r, maksimalt fiske, medbringe og lande 200 tons tobis pr. reguleringsperiode af 2 kalenderuger, idet første reguleringsperiode løber fra søndag den 1. april til og med søndag den 15. april 2018. Såfremt fartøjet lander mere end 200 tons i reguleringsperioden fratrækkes den overskydende mængde i rationen for den næste reguleringsperiode. Der må ikke indledes nye fangstrejser i område 2r og 3r inden for en reguleringsperiode, når perioderationen er opfisket. Det er dog tilladt at indlede fangstrejser på den næste reguleringsperioderation fredagen inden perioden starter.

Særlige vilkår for fiskeri af tobis i område 4:

Fiskeri af tobis i område 4 vil være forbeholdt fartøjer, der disponerer over IOK for tobis. Fiskeri af tobis uden for det lukkede område ved Firth of Forth i område 4 kan påbegyndes fra den 1. april 2018.

Fiskeri i det særlige lukkede område ved Firth of Forth er alene tilladt for danske fartøjer, der har søgt om og fået tildelt en særlig tilladelse hertil. Danske fartøjer har i henhold til aftale mellem Danmark og Storbritannien mulighed for at være tilstede og fiske i alt 40 dage i det lukkede område ved Firth of Forth. De 40 dage vil blive fordelt til 10 fartøjer, der hver tildeles 4 dage. De 10 fartøjer findes ved lodtrækning blandt ansøgende fartøjer, der disponerer over mindst 10 promille eller 550 tons af tobiskvoten i område 4 den 6. april 2018.

Fartøjer, der ønsker at komme i betragtning til deltagelse i tobisfiskeriet i det lukkede område ved Firth of Forth i område 4 på de angivne vilkår, skal indsende ansøgning herom til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen senest den 9. april 2017. Ansøgningen skal sendes til Fiskeristyrelsen () og mærkes ”Ansøgning om tilladelse til tobisfiskeri i det lukkede område i område 4”.

Tobisfiskeri i Kattegat (forvaltningsområde 6):

Der vil fra den 1. april 2018 blive åbnet for et fiskeri inden for en samlet mængde på 183 tons.

Tobisfiskeri i Kattegat kan i 2018 kun udøves af fartøjer, der har en særskilt tilladelse hertil (licensliste nr. 1338). Der vil kun blive udstedt et begrænset antal tilladelser til dette fiskeri. Interesserede fartøjer, der har et tilknytningsforhold til Kattegat, kan søge om tilladelse til dette fiskeri og ved tildeling af tilladelser, vil der blive givet prioritet til fartøjer, der i perioden 2006 til 2017 kan dokumentere fangster af tobis i Kattegat. På fangstrejser, hvor der fiskes tobis i Kattegat, må der ikke fiskes tobis i andre forvaltningsområder.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 26. marts 2018”.