Hobbyopdræt er ikke-kommercielt opdræt af muslinger og østers på liner og lignende

Du skal være registreret i Fiskeristyrelsen, før du må udsætte et hobbyopdrætsanlæg.

Ved hobbyopdræt forstås ikke-kommercielt opdræt på liner og lign. i vandsøjlen af muslinger og østers, hvor de anvendte liner til yngelopsamling tilsammen maksimalt er 10 meter lange.

Hobbyopdræt må kun foregå ved fangst af den i vandet naturligt forekommende yngel af hjemmehørende arter

En person må kun råde over ét hobbyopdrætsanlæg med liner af en samlet længde på højst 10 meter.

Du bliver registeret som indehaver af et hobbuopdrætsanlæg ved at indsende en ansøgning til Fiskeristyrelsen.

Hvis du vil udskrive og udfylde ansøgningsskemaet i hånden, så klik her: Udskriftsvenlig ansøgning om hobbyopdrætsanlæg

Hvis du vil udfylde ansøgningsskemaet elektronisk på din enhed, så klik her: Ansøgning om hobbyopdrætsanlæg

Fiskeristyrelsen tildeler på baggrund heraf et registreringsnummer, som skal noteres sammen med indehaverens navn og adresse på et forsvarligt fastgjort, gult mærke placeret et synligt sted mindst 1,2 meter over vandet.

Du kan læse mere om reglerne for opdræt af muslinger i vandsøjlen her i Bekendtgørelse om opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen.

Tang 

Ansøgning om tanganlæg skal indsendes til Kystdirektoratet. Ansøgningsskema findes her: https://kyst.dk/soeterritoriet/anlaeg-og-aktiviteter-paa-soeterritoriet/ 

Fødevaresikkerhed

Du skal endvidere være opmærksom på fødevaresikkerheden, når du dyrker dine egne muslinger eller østers.

Du kan læse mere om reglerne for fødevaresikkerhed på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Havhaver på foreningsbasis

For havhaver og fjordhaver, som etableres på foreningsbasis eller lignende, kræves en opdrætstilladelse. Du kan læse mere under opdræt af muslinger og østers.