Regelsættet for fiskeri af ål er udarbejdet for at opfylde EUs forordning om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål.

Åletilladelser 2021

Fra 1. december 2021 til og med 28. februar 2022 bliver det i Danmark igen forbudt for erhvervsfiskere samt fritidsfiskere og lystfiskere at fange ål i saltvand. Denne lukkeperiode indføres på baggrund af en EU-beslutning om at beskytte ålen, der er truet. Bekendtgørelsen om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra 1. december 2021 til og med 28. februar 2022 er endnu ikke udstedt, men den 3 måneders sammenhængende lukkeperiode vil også for 2021 ligge i ovennævnte periode.  

Stop i ålefiskeriet

EU-kommissionen har jf. Artikel 12 i RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/92 besluttet at indføre et forbud mod erhvervsmæssigt ålefiskeri i en sammenhængende periode på tre måneder, som fastlægges af den enkelte berørte medlemsstat mellem den 1. august 2021 og den 28. februar 2022. Denne lukkeperiode indføres på baggrund af en EU-beslutning om at beskytte ålen, der er truet. Forbuddet omfatter både erhvervs- og rekreativt fiskeri i EU-farvande i ICES-området og brakvande som f.eks. flodmundinger, kystlaguner og overgangsvande. 

Forbuddet mod ålefiskeri vil, jf. ovenstående forordning, igen blive fastlagt i Danmark i den tre måneders sammenhængende periode mellem 1. december 2021 til og med 28. februar 2022. Perioden er den samme lukkeperiode, som blev fastlagt for 2020.

Bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål

Regelsæt for fiskeri af ål

Regelsæt for fiskeri af ål er udstedt den 11. december 2008.

Regelsættet er udarbejdet med henblik på opfyldelse af EU Rådets forordning om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål.

For erhvervsfiskere betyder det, at deres samlede indsats i ålefiskeriet skal reduceres over en 5-årig periode.

For erhvervs- og bierhvervsfiskere indebærer de nye regler, bl.a. at antal og typer af redskaber begrænses og at ålefiskeri kræver en særlig tilladelse fra Fiskeristyrelsen.

Herunder er det materiale, der er udstedt i forbindelse med reglerne:

  1. Det samlede regelsæt med forklarende brev og bilag
  2. BKG nr 1551 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand
  3. BKG 1615  om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand

Hvornår skal udstyret være installeret og taget i brug?

Det afhænger af, hvornår fartøjsejeren er adviseret om, at der skal installeres kameraudstyr ombord. Der skal være funktionsdueligt kameraudstyr installeret på 11 udvalgte fartøjer inden udgangen af 2020. Resterende fartøjer, som vil blive omfattet af krav om kamera, vil blive kontaktet af Fiskeristyrelsen i god tid forinden.

Den danske åleforvaltningsplan: 

Den danske åleforvaltningsplan

Tilladelser

Alle, der driver erhvervsmæssigt fiskeri, har mulighed for at
anvende op til 6 kasteruser til fiskeri efter ål. Ruserne må ikke
tages i brug, før de er tilmeldt hos den lokale fiskerikontrol, og
du har modtaget dit individuelle nr., som skal påføres dine vager. 

Tilmeldingsskema til erhvervsmæssigt fiskeri med op til 6 kasteruser

Information om reglerne for fiskeri med op til 6 kasteruser, kan du finde her: § 16. Seks kasteruser til fangst af ål

Hvis du vil udskrive og udfylde tilmeldingsskemaet i hånden, så klik her: Udskriftsvenlig tilmelding af 6 kasteruser

Hvis du vil udfylde tilmeldingsskemaet elektronisk på din enhed, så klik her: Tilmelding af 6 kasteruser

Lagerliste for opbevaring af ål

Erhvervs- og rekreative fiskere, som opbevarer ål i hyttefade, skal jf. bekendtgørelse nr. 717 af 26/05/2020 (Ålestopbekendtgørelsen) indsende en lagerliste over opbevarede ål pr. 30. november 2020. Listen skal mailes til aal@fiskeristyrelsen.dk senest 2. december 2020. 

Ålestopbekendtgørelsen for 2020/2021 finder du HER

Erhvervsfiskere, der opbevarer levende ål i hyttefade, opbevaringsruser eller lignende, skal mærke disse med navn, adresse og ålebedriftsnummer eller nummer tildelt af Fiskeristyrelsen.

Rekreative fiskere, der opbevarer levende ål i hyttefade, opbevaringsruser eller lignende, skal mærke disse med navn, adresse og fisketegnsnummer. 

Download og udfyld elektronisk lagerliste for opbevaring af ål for bi- og erhvervsfisker 

Download lagerliste for opbevaring af ål for bi- og erhvervsfisker (manuel)

Download og udfyld elektronisk lagerliste for opbevaring af ål for lyst- og fritidsfisker

Download lagerliste for opbevaring af ål for lyst- og fritidsfisker (manuel)

Spørgsmål og svar om forbud mod fiskeri efter ål

Så skal man tage kontakt til det lokale fiskeriinspektorat, og meddele antal og positioner for redskabernes placering. Hvis der er ål i ruserne når de efterfølgende bjærges i lukkeperioden, skal ålene straks genudsættes.

Må bundgarn være monteret med ruser, hvis de er snøret eller hævet over vandet?

Vi tillader, at bundgarn kan være monteret med ruser, men ruserne må ikke kunne fange/opbevare fisk. Derfor skal ruserne være blændet af, så det ikke er muligt for fisk at blive fanget i ruserne.

Må erhvervs- og rekreative fiskere fange ål i lukkeperioden?

Nej, hvis ål fanges, skal de straks genudsættes.

Må erhvervsfiskere stadig lande og sælge ål i lukkeperioden?

Ja, hvis ålene er fanget inden den 1. december og indberettet via lagerlister til Fiskeristyrelsen.

Må rekreative fiskere stadig lande ål i lukkeperioden?

Ja, hvis ålene er fanget inden den 1. december og indberettet via lagerlister til Fiskeristyrelsen.

Hvor finder man lagerlister til hyttefade?

Du kan finde en skabelon til lagerliste for både erhvervs- og rekreative fiskere på vores hjemmeside under rubrikken Lagerlister for opbevaring af ål.

Erhvervsfiskere, som har en åletilladelse, har allerede en lagerliste som bilag i tilladelsen.

Skal hyttefade mærkes?

Ja, alle erhvervsfiskeres hyttefade, hvor der opbevares ål skal mærkes med navn, adresse, ålebedriftsnummer eller kontrolnummer tildelt af Fiskeristyrelsen.

Alle fritidsfiskeres hyttefade, hvor der opbevares ål, skal mærkes med navn, adresse og fisketegnsnummer.

Gælder stoppet for erhvervsfiskere, der har mulighed for at fiske med 6 ruser (§ 16)

Ja, forbuddet gælder også anvendelsen af de ruser som er godkendt efter § 16 i bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand.

Kun for erhvervsfiskeres anvendelse af ruser til anden form for fiskeri end ålefiskeri: 

Hvordan skal vinduet i rusen laves? Tegning forventes at kunne forevises fra kontrollen?

Fiskeristyrelsen har ikke nogen tegninger af vinduet, men bekendtgørelsen beskriver det som følgende:

Ruseredskaber kan anvendes til andet fiskeri end ålefiskeri på følgende betingelser

a) Maskemålet i bagrusen – efter anden sidste bøjle – skal være på mindst 60 mm (helmaske), eller

b) Maskemålet i bagrusen – efter sidste bøjle – skal være på mindst 90 mm (helmaske).

Maskemålet er opfyldt, hvis der i rusen – mellem sidste og anden sidste bøjle – er et vindue på 14 x 14 cm med det nævnte maskemål. Vinduet skal være placeret på rusens overside.

Hvordan vil man håndtere den tid, det vil tage, hvis folk skal montere vindue på vandet? (f.eks. ti redskaber)

Da forbuddet mod brugen af ruser, bundgarn og bundgarnslignende redskaber træder i kraft 1. december, så skal vinduerne i bagrusen være monteret inden 1. december.

Hvordan vil man håndtere, hvis der skulle være ål i rusen, selvom der er vindue i? (Ud over ålene skal genudsættes) Giver ovenstående point?

Når vinduet er konstrueret korrekt, og fangede ål bliver genudsat, så er der ikke nogen overtrædelse af reglerne. Det vil heller ikke give point.

Vi vil gerne fange sild og torsk i bundgarnene. Kan vi sy et vindue øverst i alle bundgarn, som i almindelige ruser mellem sidste og andensidste bøjle på evt.  15*15 cm, hvor maskerne skal være 50 mm (måske mindre), så alle ål kan slippe ud, og ruserne stadig kan holde sild og torsk?

Bundgarnene må kun være monteret med ruser, hvis ruserne opfylder kravene i § 7, stk. 2 i bekendtgørelsen for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand (se længere nede): a) Maskemålet i bagrusen – efter anden sidste bøjle – skal være på mindst 60 mm (helmaske), eller b) Maskemålet i bagrusen – efter sidste bøjle – skal være på mindst 90 mm (helmaske).
Maskemålet er opfyldt, hvis der i rusen – mellem sidste og anden sidste bøjle – er et vindue på 14 x 14 cm med det nævnte maskemål. Vinduet skal være placeret på rusens overside.

Kan det accepteres, at der pr. 1. december ikke sys vindue i ruserne, men at jeg lader ruserne stå helt åbne, således at al fisk, vandmænd, mv. uhindret kan passere?

Ja, hvis ruserne i bundgarnene er helt åbne, så vil det være tilladt.

Hvis vi den 30. november hæver ruserne på bundgarnene op, så de ikke kan fiske, og så hurtigt muligt i november tager garnene op (vi kan ikke fysisk tage alle garn op på en dag). Er reglerne så overholdt?

Ja, hvis ruserne er hævet, så fisk ikke bliver fanget i ruserne, så vil det være tilladt.

Når vi indsender lagerliste senest den 2. december, så kan vi vel efterfølgende sælge ålene i flere omgange?

Lagerlisten med ål opbevaret i hyttefade, mv. skal indsendes senest den 2. december til Fiskeristyrelsen. Erhvervsfiskere med en tilladelse til ålefiskeri skal fortsat ajourføre lagerlisten med deres salg af ål gennem hele perioden. Det er tilladt løbende at sælge de ål, som er fanget før den 1. december.

Må vi frem for et hyttefad have ålene gående i en jolle efter den 30. november. Jollen er jo mærket med nummer?

Ja, det må man godt. Lagerlisten skal så være mærket med fiskefartøjets havnekendingsnummer.

Skal bundgarn, som er modificeret til ikke-ålefiskeri, registreres på ny til Fiskeristyrelsen?

Ja, hvis du ønsker at benytte de modificerede bundgarn i forbudsperioden, så skal de anmeldes til Fiskeristyrelsen med beskrivelse af redskabernes udformning, størrelse og placering af redskabet, jf. reglerne i § 7, stk. 4 i bekendtgørelsen for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand.

Er det muligt med et målrettet fiskeri efter sild med et maskemål mellem 32–40 mm. Hvis posen forlænges med fx 1 m. pose med det maskemål ville man kunne fange sild og ikke ødelægge rusen.

Det er ikke tilladt at udøve et målrettet fiskeri efter sild med et maskemål mellem 32-40 mm, da ål vil blive tilbageholdt i redskabet.

Kan jeg erstatte det 14x14 cm vindue, ved at skære en trekantet flap på rusens overside, som måler mindst 60 mm på hver af de 3 sider? Det giver mig mulighed for at reparere garnet igen efter forbuddet.

Forslaget om at erstatte det i bekendtgørelsen beskrevne 14 x 14 cm vindue med at skære en trekantet flap, kan ikke tillades da udformningen ikke er beskrevet i de gældende regler.

- - - - - - - - - -

Link til gældende bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand fra 1. december 2019 til og med 29. februar 2020.

Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand.

Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand: BKG 1615  om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand