Her finder du regelsættet for fiskeri af ål. Regelsættet er udarbejdet for at opfylde EU's forordning om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål.

Fiskeristyrelsen har udstedt tilladelser til fiskeri efter ål for 2022

Bedrifter, hvor Fiskeristyrelsen har registrerede landinger af ål i 2021, har primo 2022 modtaget en åletilladelse. Et eksempel på en åletilladelse med de tilhørende vilkår kan findes her: Åletilladelse 1400

Indberetning af fangst

Fiskeristyrelsen gør opmærksom på, at fiskere der afsætter egen fangst direkte til forbrugerne m.v. skal senest ved udløbet af det følgende døgn (kl. 24.00) efter landingen sende oplysninger om landingen til Fiskeristyrelsen.

Oplysningerne kan sendes enten ved, elektronisk indberet afregning,  på  Fiskeriportalen eller ved anvendelse af papirskema til indberetning af salg direkte til forbrugere. En manglende indberetning jf. ovenstående er en overtrædelse af reglerne og vil blive sanktioneret. Bekendtgørelsen kan du læse nederst på siden eller her.

Vigtig oplysning om opretholdelsen af åletilladelse

Ålefiskere, som ikke har indberettet ålelandinger på deres bedrift inden udgangen af året (eksempelvis for 202 - inden 31. december 2020), vil uden forudgående varsel via brev eller e-mail få deres åletilladelse tilbagekaldt (mister tilladelsen) i det efterfølgende år da de ikke opfylder forudsætningen for at opretholde tilladelsen. Bekendtgørelsen kan du læse nederst på siden eller her.

Tilladelser

Erhvervs- og bierhvervsfiskere, der ikke har tilladelse til ålefiskeri, kan i perioderne fra den 1. marts til og med den 9. maj og igen fra den 1. august til og med den 30. november har mulighed for at anvende op til seks kasteruser til fiskeri efter ål. Ruserne må ikke tages i brug, før de er tilmeldt hos det lokale fiskeriinspektorat og modtagelsen af det individuelle nr., som skal påføres vagerne. 

Tilmeldingsskema til erhvervsmæssigt fiskeri med op til 6 kasteruser

Information om reglerne for fiskeri med op til 6 kasteruser, kan du finde her: § 16. Seks kasteruser til fangst af ål

Hvis du vil udskrive og udfylde tilmeldingsskemaet i hånden, så klik her: Udskriftsvenlig tilmelding af 6 kasteruser

Hvis du vil udfylde tilmeldingsskemaet elektronisk på din enhed, så klik her: Tilmelding af 6 kasteruser

Lagerliste for opbevaring af ål

Erhvervs- og rekreative fiskere, som opbevarer ål i hyttefade, skal jf. bekendtgørelse nr. 717 af 26/05/2020 (Ålestopbekendtgørelsen) indsende en lagerliste over opbevarede ål pr. 30. november 2020. Listen skal mailes til aal@fiskeristyrelsen.dk senest 2. december 2020. 

Ålestopbekendtgørelsen for 2021/2022

Erhvervsfiskere, der opbevarer levende ål i hyttefade, opbevaringsruser eller lignende, skal mærke disse med navn, adresse og ålebedriftsnummer eller nummer tildelt af Fiskeristyrelsen.

Rekreative fiskere, der opbevarer levende ål i hyttefade, opbevaringsruser eller lignende, skal mærke disse med navn, adresse og fisketegnsnummer. 

Download og udfyld elektronisk lagerliste for opbevaring af ål for bi- og erhvervsfisker 

Download lagerliste for opbevaring af ål for bi- og erhvervsfisker (manuel)

Download og udfyld elektronisk lagerliste for opbevaring af ål for lyst- og fritidsfisker

Download lagerliste for opbevaring af ål for lyst- og fritidsfisker (manuel)

Stop i ålefiskeriet

Fra 1. december 2021 til og med 28. februar 2022 var det i Danmark forbudt for erhvervsfiskere samt fritidsfiskere og lystfiskere at fange ål i saltvand. Denne lukkeperiode indføres på baggrund af en EU-beslutning om at beskytte ålen, der er truet. Bekendtgørelsen om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand i perioden 2022/2023 er endnu ikke udstedt.

Beslutningen om lukkeperioden er politisk vedtaget og du kan læse den gældende bekendtgørelse her.

Yderligere oplysninger

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller sende en e-mail til mail@fiskeristyrelsen.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens presseafdeling på tlf. 72 18 58 05

Lovgivning

Baggrund for bekendtgørelsen

EU-kommissionen har besluttet at indføre et forbud mod erhvervsmæssigt ålefiskeri i sammenhængende periode på tre måneder, som fastlægges af den enkelte berørte medlemsstat mellem den 1. august 2021 og den 28. februar 2022. Denne lukkeperiode indføres på baggrund af en EU-beslutning om at beskytte ålen, der er truet. Forbuddet omfatter både erhvervs- og rekreativt fiskeri i EU-farvande i ICES-området og brakvande som f.eks. flodmundinger, kystlaguner og overgangsvande. 

Lukkeperioden i Danmark er politisk fastlagt. Lukkeperioden lå sidst i perioden fra 1. december 2021 til og med 28. februar 2022.  Bekendtgørelsen kan du læse nederst på siden eller her. Når ny lukkeperioden vedtages politisk bliver dette meldt ud.  Ud over lukkeperioden foregår den generelle indsats for beskyttelse af den europæiske ål som hidtil med opfyldelse af kravene i henhold til EU’s åleforordning og den danske åleforvaltningsplan.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse. nr. 1765 af 3. september 2021 om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der importeres.

Bekendtgørelse nr. 1551 af 11. december 2015 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand

Bekendtgørelse nr. 1954 af 15. oktober 2021 om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra 1. december 2021 til og med 28. februar 2022

RÅDETS FORORDNING (EU) 2020/123 Consolidated text: Council Regulation (EU) 2020/123 of 27 January 2020 fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters.

Regelsæt for fiskeri af ål

Regelsæt for fiskeri af ål er udstedt den 11. december 2008. Regelsættet er udarbejdet med henblik på opfyldelse af EU Rådets forordning om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål. For erhvervs- og bierhvervsfiskere indebærer de nye regler, bl.a. at antal og typer af redskaber begrænses, og at ålefiskeri kræver en særlig tilladelse fra Fiskeristyrelsen.