Fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand

Listen er gældende fra 1. januar 2021.
Her kan du se fredningstider over fisk og krebsdyr i saltvand.  De anførte datoer er inklusive:

Art Periode Farvand

Gedde 
(Esox lucius)

01. apr - 15. maj

Overalt

Havbars 
(Dicentrarchus labrax)

Hele året 

ICES afsnit IV b (i Nordsøen syd for Hanstholm)

I rekreativt fiskeri, også fra kysten, er det kun tilladt at drive catch and release-fiskeri efter havbars.

Ved rekreativt fiskeri kan landes 2 havbars pr. fisker pr. dag i perioden 1. marts til 30. november 2021 fra område 4b, 4c og 7a-7k.

Havørred 
(Salmo trutta)

16. nov - 15. jan

Overalt (i yngledragt)*

Havørred 
(Salmo trutta)

15. sep - 28/29 feb

Vadehavet (alle) Farvandet omkring Bornholm (i yngledragt)

Havørred 
(Salmo trutta)

Hele året

I Ringkøbing, Nissum og Stadil fjorde og Von Å
er havørred totalfredet ***

Helt 
(Coregonus lavaretus)

01. nov - 31. jan

01. okt - 31. marts

01. nov – 28./29. feb

Overalt

Nissum Fjord

Ringkøbing + Stadil Fjord

Hummer 
(Homarus gammarus)

01. juli - 31 aug 

Limfjorden 

Rognhummer 
(Homarus gammarus)

Hele året

ICES afsnit 3a, 4a og 4b, incl. Limfjorden

Laks 
(Salmo salar)

16. nov - 15. jan

Overalt (i yngledragt)*

Laks 
(Salmo salar)

15. sep – 28./29. feb

Vadehavet

Laks 
(Salmo salar)

Hele året

Vadehavet nord for Låningsvejen til Mandø, i Ringkøbing, Nissum og Stadil Fjorde og Von Å er laks totalfredet 

Snæbel 
(Coregonus oxyrinchus)

Hele Året 

Overalt 

Torsk 
(Gadus morhua)

Der er ikke en fredningstid for torsk, men en EU-bestemt fangstbegrænsning for lyst- og fritidsfiskere:

Fangstbegrænsning

Højst 5 torsk pr. dag må hjemtages, i februar og  marts må højst 2 torsk pr. dag hjemtages

Vestlige Østersø:

Underområde 22, 23 og 24

I område 24 skal fiskeriet foregå indenfor 6 sømil fra basislinjen

Ål 
(Anguilla anguilla)

Der er ikke en generel fredningstid for ålen, men der er regler for, hvilke redskaber der må anvendes og i hvilke perioder**.

Fra den 1. december 2020 til og med februar 2021 er det i Danmark forbudt for erhvervsfiskere samt fritidsfiskere og lystfiskere at fange ål i saltvand.

Denne lukkeperiode indføres på baggrund af en EU-beslutning om at beskytte ålen, der er truet.

Overalt

*I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes.

** det ikke er tilladt at anvende krogliner fra 1. maj til 30. september eller at anvende ruser fra 10. maj til 31. juli. Stangning og blusning ikke er tilladt.

*** Alle ørredarter i Ringkøbing og Stadil Fjord samt Von Å er fredede hele året

Download en printvenlig version af fredning og mindstemål i saltvand

Læs mere om hvilke redskaber, du må bruge, og hvornår du må bruge dem, når du fisker efter ål