Relevante internetsider på fiskeriområdet

Hensigten med denne side er at give en introduktion til de væsentlige internationale fiskeristatistiske publikationer, adresser til websider med relevans for fiskeri og adresser til udvalgte landes produktionsselskaber af fiskeristatistik.

Af internationale organisationer, der indsamler og publicerer fiskeristatistik for det nordøstlige Atlanterhav, skal her nævnes FAO, OECD, ICES og Eurostat.

FAO

Fiskeridepartementet i FAO udgiver en række fiskeristatistiske publikationer. Bedst kendt er de to årbøger, der er blevet udgivet hvert år siden 1964. Den ene beskæftiger sig med vareproduktionog udenrigshandel med fiskevarer. Den anden omhandlende fangster og landinger, udkommer nu i to dele. En med fangster og landinger eksklusiv akvakultur og en med akvakultur.

FAO’s »Yearbook of fishery statistics« indeholder ti-års tidsserier med de samlede fangster pr. fiskeart fordelt på hovedområder og fangstnationer samt seks-års tidsserier for hver nations samlede fangster fordelt på arter. Desuden indeholder publikationerne noter og definitioner til systematisering og gruppering af fiskeristatistikken. Seneste udgaver er med tal for 2014 (udgiveti Rom, 2016).

FAO’s »Yearbook of fishery statistics, commodities« indeholder produktion, import og eksport af fiskevarer på SITC’s tre- og fem-cifrede niveau samt HS nomenklaturens seks-cifrede niveau. For hvert land gives en opdeling af udenrigshandelen på de tre-cifrede varegrupper for de seneste tre år. Desuden gives der ti-års tidsserier for en række produkter på det fem-cifrede niveau med oplysninger om produktion, import og eksport for hvert land. Foruden årbøgerne udgiver FAO en række statistiske publikationer i serien »Fisheries Circular«. Det angives, at serien benyttes til udgivelse af korte eller flygtige noter, herunder foreløbige versioner af dokumenter, der bliver udgivet senere i andre serier.

Yderligere informationer kan fås på FAO’s hjemmeside, med adressen:  www.fao.org. Det er desuden let selv at hente data på adressen: www.fao.org/fi, hvorved man bedre kan tilpasse tabellerne.

ICES

Detaljerede fangststatistikker med opdeling på fangstnationer, arter og farvande (underområder)for hele det nordøstlige Atlanterhav publiceres i »ICES Fishery Statistics«. Serien kan, undernavnet »Bulletin Statistique des Péches Maritimes«, føres helt tilbage til 1906.

ICES udgiver fangststatistikker, og det er her muligt at downloade bl.a. fiskeristatistik fra deres hjemmeside.

Yderligere information kan fås på ICES’s hjemmeside med adressen: www.ices.dk.

OECD

OECD udgiver »Review of Fisheries« med en gennemgang af produktionen og markedet for fiskeprodukter i de enkelte medlemslande. Publikationen har et tekstafsnit for hvert land med oplysninger om udviklingen i fiskerierhvervet og et bilag med statistiske tabeller, der bl.a. omfatter landinger, akvakultur, import og eksport. Yderligere information kan fås på OECD’s hjemmeside, med adressen: www.oecd.org.

Eurostat

Eurostat har i mange år været medlem af the Coordinating Working Party on Fishery Statistics (CWP), som har spillet en stor rolle i udviklingen af de harmoniserede koncepter og definitioner, der benyttes i international fiskeristatistik. CWPs arbejde er blevet anvendt meget i udviklingen af EU lovgivningen dækkende medlemsstaternes indberetninger af fangst-, landings- og akvakultur produktionsstatistik til Eurostat.

Medlemsstaterne har siden 1992 rapporteret oplysninger om landinger af hver art med specifikation af oprindelse (EU, EFTA eller tredjelande), landingstilstand (levende, hel, renset, urenset, fileteret etc.) og anvendelse (konsum, fiskemel/olie). Endvidere rapporteres de samlede fangster fordelt på arter og farvandsområder (ICES-underområder).

Eurostats flådeoplysninger bliver opdateret årligt fra Kommissionens administrative fartøjsregister.

Eurostat stiller mange af de statistiske oplysninger til rådighed på hjemmesiden.

Yderligere informationer kan fås på Eurostats hjemmeside, med adressen:  www.ec.europa.eu/eurostat.

Følgende oversigt er kun et lille udsnit af, hvad der findes på nettet, men det er en god indgangsvinkel til oplysninger om publikationer og statistik over fiskeriet.

www.fiskeristyrelsen.dk: Siden indeholder bl.a. oplysninger om publikationer, reguleringer og støtteordninger. Siden indeholder også en rimelig omfangsrig statistikdel. Tabeller kan skabes dynamisk, dvs. brugeren kan selv vælge variable og derved lave sin egen tabel. Publikationerne Fiskeriets Bruttoindtjening, Danske Havne og Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter kan downloades fra statistiksiden. Statistikken er god og brugbar, og de fleste standardspørgsmål angående dansk fiskeri og landinger i Danmark, kan i reglen besvares her.

www.aqua.dtu.dk: Institut for Akvatiske Ressorcer på Danmarks Tekniske Universitet arbejder med forskning, rådgivning, uddannelse og innovation inden for bæredygtig udnyttelse og forvaltning af akvatiske ressourcer, herunder forskningsbaseret mundighedsbetjening af fiskeri og akvakultur.

www.danmarks-fiskeriforening.dk:  Danmarks Fiskeriforening repræsenterer de danske fiskeres interesser. Siden indeholder både statistik over dansk fiskeri og information om kvoter, indtjening, eksport/import, samt mange relevante links.

www.ec.europa.eu/eurostat: EU medlemslandene har siden 1992 rapporteret oplysninger om landinger af hver art med specifikation af oprindelse (EU, EFTA eller tredjelande), landingstilstand (levende, hel, renset, urenset, fileteret etc.) og anvendelse (konsum, fiskemel/olie). Endvidere rapporteres de samlede fangster fordelt på arter og farvandsområder (ICES-underområder).

www.dst.dk: Siden indeholder statistik og publikationer for fiskeri og akvakultur. Ved hjælp af dynamiske tabeller kan du selv bestemme, hvilke informationer dine tabeller skal indeholde. Du skaber tabellen ud fra flere valgkriterier såsom år, fartøjsnation, farvand, art, landingsplads osv. Data kan åbnes i en lang række programmer, herunder SAS og Excel.

www.fao.org: Fiskeridepartementet i FAO udgiver en række fiskeristatistiske publikationer. Bedst kendt er de to årbøger, der er blevet udgivet hvert år siden 1964. Den ene beskæftiger sig med vareproduktion og udenrigshandel med fiskevarer. Den anden handler om fangster og landinger.

www.ices.dk: Detaljerede fangststatistikker med opdeling på fangstnationer, arter og farvande (underområder) for hele det nordøstlige Atlanterhav publiceres i »ICES Fishery Statistics«.

https://ifro.ku.dk: Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet foretager uafhængig forskning af blandt andet fiskeri, herunder forskningsbaseret myndighedsbetjening af fiskeriøkonomi.

www.oecd.org: OECD udgiver »Review of Fisheries« med en gennemgang af produktionen og markedet for fiskeprodukter i de enkelte medlemslande. Publikationen har et tekstafsnit for hvert land med oplysninger om udviklingen i fiskerierhvervet og et bilag med statistiske tabeller, der bl.a. omfatter landinger, akvakultur, import og eksport.

www.danskakvakultur.dk: Dansk akvakultur repræsenterer danske dambrugere, havbrugere, åleopdrættere, skaldyrsopdrættere, foderfirmaer samt eksportører/fabrikker. Siden indeholder megen relevant information vedr. akvakulturopdræt i Danmark.

www.skaldyrcenter.aqua.dtu.dk: Dansk Skaldyrcenter samarbejder med skaldyrbranchens virksomheder og organisationer samt forskningsinstitutioner om at udvikle metoder til opdræt, fiskeri og produktion af skaldyr. På siden findes flere rapporter vedr. skaldyrsproduktion.

www.ec.europa.eu/fisheries: Siden tilhører EU Kommissionen, og indeholder bl.a. en beskrivelse af CFP (Common Fisheries Policy), samt en oversigt over kvoter. Det, der gør denne side til et godt startsted, er de mange gode links til andre af Kommissionens sider, til forskningsinstitutter, akademiske- og statslige institutioner.

www.ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs_da: Siden indeholder oplysninger om samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) og kvoter.

www.ec.europa.eu/fisheries/fleet: Siden giver adgang til at se oplysninger om medlemsstaternes fiskefartøjer og kapacitetsudvikling.

www.ec.europa.eu/fisheries/record-high-profits-eu-fleet-shows-economic-benefits-sustainable-fishing-methods_en: Årlige økonomiske rapporter om EU's fiskeriflåde.

 

Nedenstående liste giver et overblik over adresser på udvalgte landes publikationsselskaber af fiskeristatistik.

Danmark

Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø. Yderligere informationer kan fås på Danmarks Statistiks hjemmeside, med adressen: www.dst.dk.

Sverige

Havs- och vattenmyndigheten, Box 11 930 (Ekelundgaten 1), 404 39 Göteborg. Yderligere informationer kan fås på Havs- och vattenmyndighetens hjemmeside, med adressen: www.havochvatten.se eller på Statistiska Centralbyråns hjemmeside, www.scb.se.

Norge

Statistisk Sentralbyrå, Postboks 8131 Dep., N-0033 Oslo. Yderligere informationer kan fås på Statistisk Sentralbyrås hjemmeside, www.ssb.no eller på Fiskeridirektoratets hjemmeside, www.fiskeridir.no.

Tyskland

Statistisches Bundesamt, Gustav Streesemann Ring 11, D-65 189 Wiesbaden. Yderligere informationer kan fås på Statistisches Bundesamts’s hjemmeside, www.destatis.de.

Færøerne

Hagstova Føroya, Tradagota 39, FO-165 Argir. Yderligere information kan findes på hjemmesiden: www.hagstova.fo eller på Havstovans hjemmeside på: www.hav.fo.

Grønland

Grønlands statistik, Postbox 1025, 3900 Nuuk. Yderligere informationer kan fås på Grønlands Statistiks hjemmeside, www.stat.gl.

Island

Directorate of Fisheries, Ingólfsstræti 1, 101 Reykjavik. Yderligere informationer kan fås på Directorate of Fisheries' hjemmeside, www.fiskistofa.is eller på Statistical Bureau of Iceland’s hjemmeside, www.statice.is.

UK

Department of Environment, Food and Rural Affairs, Nobel House, 17 Smith Square, London SW1P 3 JR. Yderligere informationer kan fås på DEFRA's hjemmeside, www.defra.gov.uk eller på Office of National Statistics’s hjemmeside, www.statistics.gov.uk.

Holland

Product Board for Fish, Postbus 72, NL-2280 AB Rijswijk. Og LEI-DLO, Postbus 29703, NL- 2502 LS Den Haag. Yderligere statistik kan findes på Centraal Bureau Voor de Statistiek’s hjemmeside, www.cbs.nl.

Frankrig

Ministère de l’Agriculture et de la Péche, Direction des Péches Maritimes et des Cultures Marines, Bureau Central des Statistiques, 3 Place de Fontenoy, F-75007 Paris. Yderligere statistik kan findes på Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques’s hjemmeside, www.insee.fr.

Finland

Statistics Finland, Työpajankatu 13, FIN-00022 Helsinki. Yderligere informationer kan fås på Statistics Finland’s hjemmeside, www.tilastokeskus.fi.

Spanien

Instituto nacional de Estradistica, Paseo Castallana, 183-28071-Madrid. Yderligere informationer kan fås på INE’s (Spanien) hjemmeside, www.ine.es.

Portugal

Instituto national de Estatística. Informationer kan fås på INE’s (Portugal) hjemmeside, www.ine.pt.

Italien

Instituto Nazionale di Statistica. Informationer kan fås på INS’s hjemmeside, www.istat.it.

Irland

Central Statistics Office. Yderligere informationer kan fås på: www.cso.ie , eller på Departement of agriculture, food and rural developments hjemmeside: www.agriculture.gov.ie/

USA

Food and Drug Administration, 5600 Fishers Lane, Rockville, MD 20857. Yderligere information kan fås på FDA’s hjemmeside, www.fda.gov/ eller på Office of Science & Technology's Fisheries Statistics & Economics-side, www.st.nmfs.noaa.gov/.

Polen

Central Statistics Office (CSO). Informationer kan fås på CSO's hjemmeside, www.stat.gov.pl/.

Estland

Regional Bureau of Statistics of Central Estonia. Informationer kan fås på Regional Bureau of Statistics' hjemmeside, www.stat.ee/.

Letland

Central Statistical Bureau (CSB) of Latvia. Informationer kan fås på CSB's hjemmeside, www.csb.lv/.

Litauen

Statistics Lithuania. Informationer kan fås på Statistics Lithuania's hjemmeside, www.osp.stat.gov.lt/en/.