Oplysninger om danske og udenlandske fiskeres landinger i Danmark.

Landings- og fangststatistik

Dynamiske tabeller med fangst- og landingsstatistik

Under selvbetjening kan du finde oplysninger om danske fiskeres landinger, samt udenlandske fiskeres landinger i Danmark. Du kan selv skabe tabeller ud fra flere valgkriterier såsom år, fartøjsnation, farvand, art, landingsplads mv. Herudover findes en dynamisk tabel specielt om blåmuslinger.

Find den dynamiske landingstabel her

Find den dynamiske landingstabel med oplysning om kvalitet og størrelsessortering her - Midlertidigt taget ud af produktion

Statistikbanken

Landings- og fangststatistik kan desuden findes i Danmarks Statistik's statistikbank under 'Erhvervslivets sektorer' og 'Fiskeri og akvakultur'.

Statistikbanken

Landinger af industrifisk

Her kan du finde statistik over landinger af industrifisk i Danmark pr. uge.

Statistikken opdateres for indeværende år hver tirsdag.

Datagrundlaget for landings- fangst- og auktionsstatistik

Afregningsregisteret

Datagrundlaget for landings- og fangst- og auktionsstatistikken er Fiskeristyrelsens afregningsregister. 

Enhver, der som første led i omsætningen modtager eller køber fisk, krebs- og bløddyr direkte fra fiskere til salg på hjemmemarkedet, udførsel herunder transitering, eller forarbejdning for senere salg, er forpligtet til at indberette det til Fiskeristyrelsen inden for 48 timer, hvis man har en årlig omsætning på under 200.000€. Hvis årsomsætningen er højere end 200.000€ skal indberetning foretages indenfor 24 timer.

Det samme gælder for fiskere, der afsætter egen fangst direkte til forbrugere, forarbejder eller eksporterer egen fangst eller lander fisk direkte i udenlandske havne. Sådanne indberetninger om førstegangsomsætning af fisk betegnes som ’afregninger’.

Oplysninger til Afregningsregisteret

Alle afregninger for danske og udenlandske fiskeres direkte landinger i danske havne, samt danske fiskeres landinger i udenlandske havne registreres i Fiskeristyrelsens Afregningsregister. Hver afregning skal indeholde oplysninger om:

  • art*
  • markedskriterier (landingstilstand, kvalitet og sorteringsstørrelse)
  • fartøj
  • landingsplads
  • landingsdato
  • opkøber
  • dato
  • sted for købet

Hver afregning må kun indeholde oplysninger for en fangstrejse.

*Nogle gange vises artskode istedet for artsnavn. Lister med artskoder og tilhørende artsnavne kan hentes her:

Fiskeristyrelsens artsliste 

Fuld international artsliste (FAO/ASFIS)

Farvandsskift

Oplysninger om fangstfarvand findes ikke på selve afregningen men fås ved at sammenkøre afregningerne maskinelt med fiskernes logbøger, hvorfra oplysning om farvand så overføres til afregningsregisteret.

Oplysningspligt

At oplysningspligten påhviler førstegangsmodtageren sikrer indberetning af alle direkte landinger af fisk m.m. uanset salgsmetode, og uanset om landingen sker fra danske eller udenlandske fartøjer.

Mere end 95% af den samlede landingsværdi modtages i dag i form af on-line indberetninger direkte fra opkøberens IT-system til Fiskeristyrelsens IT-system.