Farvandskoder

Det første felt i kvotetabellerne består af en farvandskode. Det næste felt viser kvotefarvandet opdelt på underområder og økonomisk zone (fra 1996-2002 var økonomisk zone blank, hvis zonen var EEC). Fra 1996-2002 benyttes nedenstående liste som farvandskoder. Siden 2003 er forsøgt anvendt de koder, som medlemsstaterne skal anvende i deres månedlige meddelelser til EU Kommissionen vedrørende landinger af kvoterede arter, jf. den til hvert år gældende TAC/kvoteforordning. Disse kan findes i nedenstående link til kvotefarvand.

Farvandskort med ICES-koder

Som farvand benyttes de internationale koder som ICES bruger for farvandsområder. Nedenfor følger en kodeforklaring:

1+2 Norskehavet (atlanto-skandisk sild)
1+2B Svalbard
12 Nord for Azorerne
14+5 Grønlandsk farvand, øst
14 Østgrønlandske farvande
2A Norskehavet
2B Svalbard og Bjørneøen
3+4 Skagerrak/Kattegat/Østersøen/Nordsøen
3A+4 Nordsøen/Skagerrak/Kattegat
3A Skagerrak/Kattegat
3A-D Skagerrak/Kattegat/Østersøen
3AN Skagerrak
3AS Kattegat
3B Øresund
3C Bælthavet og Vestlige Østersø
3D Østlige Østersø
22/24 Vestlige Østersø
25/32 Østlige Østersø
4A Nordlige Nordsø
4AB Nordsøen
4AC Nordsøen
4B Centrale Nordsø
4C Sydlige Nordsø
4C7D Sydlige Nordsø (inkl. Den Engelske Kanal)
5B-8 Vest for de britiske øer
5B Færøsk farvand
5B. Færøsk farvand
5B67 Vest for de britiske øer
6A Farvandet vest for Skotland
6B Rockall
7 Vest for de britiske Øer
7BC Farvandet vest for Irland
7D Østlige Engelske Kanal
7DE Den Engelske Kanal
7E Vestlige Engelske Kanal
7GK Farvandet syd for Irland
8A Nordlige Biscayen
8D Midt i Biscayen
8ABD Biscayen
NAFO NAFO område, fjerne farvande
Søer m.v.

Økonomiske zoner

Zone er en nations økonomiske zone, dvs. et farvandsområde der strækker sig op til 200 sømil fra nationens kyster, eller følger internationale grænseaftaler. Flere af farvandskoderne er fulgt af en kode for angivelse af zone. Hvor der ikke er angivet en kode for zone, ligger farvandet i EU-zone (EU-farvand). Koden for økonomisk zone er på tre bogstaver. Her følger en kodeforklaring:

EEC EU farvand
CAN Canadisk zone/farvand
EST Estisk zone/farvand
FRO Færøsk zone/farvand
GRL Grønlandsk zone/farvand
INT International zone/farvand
LTU Litauisk zone/farvand
LVA Lettisk zone/farvand
NOR Norsk zone/farvand
POL Polsk zone/farvand
RUS Russisk zone/farvand

Kvotenation

Kvotenation vil i yderst sjældne tilfælde ikke være Danmark. Denne situation vil kunne opstå igennem private aftaler, hvor en dansk fisker forhandler sig til en del af en udenlandsk kvote (oftest i det udenlandske lands økonomiske zone). Dette har ikke været benyttet siden 1998. Der hvor dette indtræffer vil der være angivet tre bogstaver for kvotenationen efterfulgt af 'kvote'. Her følger en kodeforklaring:

DEU kvote Kvotenation Tyskland
EST kvote Kvotenation Estland
LTU kvote Kvotenation Litauen
POL kvote Kvotenation Polen

Artskoder i kvoten "Andre arter i norsk zone"

Kvotetabellen 'Andre arter i norsk zone', indeholder artsforkortelser for de arter, der er underlagt en kvote og som er fanget i norsk zone under kvoten "Andre arter i norsk zone.

Liste med artskoder og tilhørende artsnavne

TAC og kvotesystemet

Ved en TAC (Total Allowable Catches) forstås den højest tilladte fangstmængde for en fiskeart i et eller flere givne farvandsområder. Når en TAC er fastlagt kan den fordeles som kvoter til de respektive fiskerinationer.

Ved en kvote forstås en nations maksimalt tilladte fangstmængde af en fiskeart inden for et afgrænset farvandsområde. I enkelte tilfælde kan en kvote omfatte flere arter, f.eks. skrubbe og ising i Nordsøen, ligesom farvandsområdet kan specificeres på forskellig vis. En fiskebestand (eller kvotebestand) vil dog altid referere til en eller flere bestemte fiskearter inden for et fastlagt farvandsområde.

Der er en vis fleksibilitet i kvotesystemet. Således kan der tillades overskridelser af tilladte landinger af kvoterede arter med op til 5 procent. Sådanne overskridelser medfører dog nedsættelse af næste års kvote for den pågældende art. Det er muligt at anmode Kommissionen om tilladelse til at lande supplerende mængder af en bestand under en præventiv TAC, dog højest 10 procent. Den supplerende mængde betragtes som en overskridelse og medfører nedsættelse i næste års kvote. For bestande underlagt analytiske TAC'er kan Kommissionen give tilladelse til at tilbageholde højest 10 procent af kvoten til overførsel til det følgende år. 

Endvidere kan de enkelte medlemsstater i EU bytte kvoter indbyrdes. EU-mængde er en kvote, der er ufordelt til rådighed for udvalgte medlemsstater. Det er mulig at have både en national kvote og en ufordelt kvote. Igennem de senere år er de fleste kvoter blevet fordelt, så det i dag kun er ganske få kvoter, der er ufordelt og til rådighed for medlemsstaterne.

Læs mere om TAC'er og kvoter og find de forordninger der fastsætter dem på denne side:

Europakommissionens hjemmeside om Samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) og kvoter

Fixpunkt og fixdato

Fixpunktet er et administrativt begreb. Fixpunktet udgør en procentdel af hele kvoten, og når denne procentdel er opfisket, tages der stilling til, om der skal indføres en regulering.