Vejledning til dynamisk kvotetabel

Navigation

De dynamiske tabeller giver dig mulighed for at skræddersy din egen tabel. 

  1. Først udvælger du de data, du er interesseret i
  2. Dernæst definerer du tabellens udseende under 'opsætning'

Du kan vælge at danne rapporten med standardindstillingerne (angivet i parameterboksen til højre på skærmen) ved at gå direkte til 'opsætning'.

Du kan også vælge dine egne udtrækskriterier, enten ved at følge hele rapportforløbet trin for trin, eller via listen over udtrækskriterier øverst på siden. Hvis du bruger sidstnævnte metode, er det vigtigt, at du husker at trykke 'Gem og gå videre' efter hvert valg.

Hvis du vil starte forfra så vælg 'Genstart' i listen med links øverst på siden.

Datakilde

Datagrundlaget for tabellen hentes hver måned fra EU-Kommissionens database via Fisheries Data Exchange System (FIDES). Data opdateres af Landbrugsstyrelsen omkring den 20. i hver måned. Hver medlemsstat er forpligtet til at fremsende landingsoplysninger til Kommissionen for egne fartøjers landinger i egne havne samt i 3. landes havne. Endvidere er hver medlemsstat forpligtet til at fremsende landingsoplysninger til kommissionen vedr. andre EU-medlemsstaters landinger i den pågældende medlemsstats havne.  

Sammenlignelighed

Ved sammenligning af data hentet ved hjælp af den dynamiske kvotetabel med Landbrugsstyrelsens kvotetabeller i Fiskeristatistisk Årbog og de faste kvotetabeller på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, kan der forekomme uoverensstemmelser for opgørelser over danske landinger. Dette skyldes, at EU-kommissionen og Landbrugsstyrelsen registrerer danske landinger i andre medlemsstater på forskellig vis.

EU-kommissionen registrerer, som nævnt i afsnittet "Datakilde", danske landinger i andre medlemslande på baggrund af disse landes indberetninger, mens Landbrugsstyrelsen registrerer danske fiskeres landinger i andre medlemslande på baggrund af fiskernes/opkøbernes indberetninger. Det er et krav fra Landbrugsstyrelsens side, at danske fiskere, der lander og omsætter fisk i andre medlemslande, sender en kopi af den pågældende afregning til Landbrugsstyrelsen. På baggrund af disse afregninger laver Landbrugsstyrelsen en opgørelse over mængden af disse landinger.  

Udtrækskriterier

Valg af periode:
Her kan du vælge et eller flere år, men kun én måned. Hver måned indberetter EU-medlemslandende de akkumulerede landede mængder for perioden: januar til og med indrapporteringsmåneden. Kvoteudnyttelsen er beregnet på baggrund af disse akkumulerede mængder.  

Valg af nation:
Her vælges den eller de (EU) nation(er) der ønskes kvoteopgørelser for. Kun nationer der er repræsenteret i data optræder på listen.  

Valg af art:
Her vælges den eller de arter der ønskes kvoteopgørelse for. Arterne er sorteret efter EU-Kommissionens engelske atskode. Artsbekrivelsen er ligeledes EU-Kommissionens og findes kun på dansk for de arter, som Danmark har (eller har haft) en kvote for. Kun arter der er repræsenteret i data vil fremgå af listen.  

Valg af farvand:
Beskrivelsen af kvotefarvandene er magen til den der anvendes i EU-Kommissionen. Bemærk at det kan ændre sig fra år til år hvilke kombinationer af arter og kvotefarvande kvoterne fastsættes for.

Liste med forklaring til farvandskoder

Dan tabel

I dette trin designes den tabel der dannes som output. Det er muligt at bestemme, om der for de udvalgte data, skal udskrives én tabel for hver "nation" eller én for hver "art". Ligeledes kan det vælges, om fangstoplysninger skal vises pr. måned eller for et år ad gangen, og hvilke analysevariable der ønskes medtaget i output.  

Analysevariable

Landinger:
Viser de akkumulerede landede mængder i tons, som rapporteret af medlemsstaten til EU-Kommissionens produktionsdatabase via Fisheries Data Exchange System (FIDES).  

Initial kvote:
Er den oprindelige kvote angivet i ton. Denne kan ændre sig som følge af eksempelvis kvotebytte.  

Endelig kvote:
Er den aktuelle kvote angivet i ton, med justeringer for eventuelle kvotebytter mv.  

Kvoteudnyttelse:
Angivet som forholdet mellem landede mængder og endelig kvote. Værdien er mellem 0 og 1, hvor 1 angiver fuld udnyttelse af kvoten.  

Rapport-format

Her kan du vælge mellem flere forskellige rapportformater.

  • Webside: tabellen som HTML

  • Excel: Tabellen som Excel-projektmappe. Dette giver mulighed for at du selv kan arbejde videre med tallene. Husk at gemme Excel-filen på din lokale computer inden du åbner den for at undgå problemer med indstillinger i Excel.

  • CSV: Tabellen som semi-kolon separeret fil. Egnet til indlæsning. Vær dog opmærksom på at overskrifter også udskrives.

  • PDF: Tabellen som PDF dokument. Velegnet til udskrivning.