Vejledning til udfyldelse af produktionsrelaterede oplysninger

Vejledning til udfyldelse af produktionsrelaterede oplysninger i Fiskeristyrelsens akvakulturblanket på virk.dk

Anlægstype:

Ferskvandsdambrug: Indtager ferskvand og har afløb til vandløb, søer eller havet. 
Modeldambrug type 1 og 3: jf. beskrivelse i arbejdsrapport nr. 183 fra DMU om modeldambrug.

Havbrug: Netbure, trådkasser eller lignende placeret i marine vandområder, hvis drift forudsætter anvendelse af foder.

Indpumpningsanlæg: placeret på land med indtag af saltvand, herunder kølevand fra kraftværker eller lignende, og hvis drift forudsætter anvendelse af foder.

Recirkulationsanlæg: Vandet genanvendes efter en eller anden form for behandling (f.eks. filtrering).

Muslinge-/østersanlæg: Liner, strømper, trådkonstruktioner eller lignende til opdræt af muslinger eller østers i marine vandområder.

Anden akvakultur: Anlæg, der ikke kan placeres i de øvrige kategorier, skal beskrives. F.eks. rene algeanlæg.

Økologisk: Angiv om anlægget er godkendt som økologisk jf.:

Fødevaredirektoratets bekendtgørelse nr. 114 af 23. februar 2004 om økologisk akvakulturbrug.
Plantedirektoratets bekendtgørelse nr. 115af 23. februar 2004 om foderstoffer til anvendelse i økologisk akvakultur samt
Kommissionens Forordning (EF) nr. 710/2009 af 5. august 2009 … for så vidt angår fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for økologisk produktion af akvakulturdyr og tang.  

Vandtype:

Den type af vand, som anvendes i produktionen, afkrydses. Anvendes ferskvand, som tilsættes salt angives saltvand. Med kølevand menes kølevand fra kraftværker eller lignende.

Opdrætsarter:

Angiv alle arter, der indgår i anlæggets produktion. Herunder enhver art af fisk, alger, pighuder, krebs- og bløddyr.

Produktionsenheder:

Antal: Det samlede antal indenfor hver type af produktionsenhed anføres. Omfatter indberetningen flere anlæg, skal du huske at summere antal for alle anlæggene indenfor hver type af produktionsenhed. Er der fx 3 kanaler i det ene anlæg og 2 i det andet anføres 5 i antal kanaler.

Totale areal (m2) af enheder: Det samlede overfladeareal indenfor hver type af produktionsenhed anføres. Er der flere af samme type produktionsenhed, angives summen af arealerne. Omfatter indberetningen flere anlæg, skal du huske at summere arealet for alle anlæggene indenfor hver type af produktionsenhed. For muslinge- og østersanlæg angives overfladearealet af produktionsområdet.
Arealet af en firkant = længden i meter x bredden i meter (A = l x b). 
Arealet af en cirkel = afstand fra cirklens centrum til kanten i meter x afstand fra cirklens centrum til kanten i meter x  phi (3,14) (A = r2 x π)

Totale volumen (m3) af enheder: Den samlede volumen (eller rumfanget) indenfor hver type af produktionsenhed anføres. Er der flere af samme type produktionsenhed angives summen af volumerne. Omfatter indberetningen flere anlæg, skal du huske at summere volumen for alle anlæggene indenfor hver type af produktionsenhed.

Volumen af en kasse = længden i meter x bredden i meter x højden i meter (V = l x b x h). 
Volumen af en cylender =afstand fra cirklens centrum til kanten i meter x afstand fra cirklens centrum til kanten i meter x phi (3,14) x højden i meter (V = r2 x π)

Damme: Damme beliggende i jordniveau med vand af relativ ringe dybde og almindeligvis af begrænset størrelse, oftest kunstigt anlagt, men kan også være en naturlig sø eller et mindre vandareal. Vandudskiftningen er relativt ringe eller ikke eksisterende.

Kanaler: Kunstige enheder anlagt over eller under jordniveau for at sikre stor vandudskiftning.

Tanke/kummer/kar: Indretning, almindeligvis placeret over jorden, typisk med stor vandudskiftning og nøje kontrolleret miljø.

Bure: Åben eller dækket struktur af net, garn eller porøst materiale, som tillader naturlig vandudskiftning. Burene kan være flydende, ophængt eller forankret i bunden, men på en sådan måde at vandudskiftning også kan ske nedefra.

Indhegninger: Vandområder afgrænset af net, garn eller andre spærreanordninger, der lader vandet cirkulere frit. Karakteristisk herfor er, at hele vandsøjlen fra bunden til vandoverfladen udnyttes i det afgrænsede område, som generelt omslutter relativt store vandmængder.

Bløddyrsproduktion: 

Over bunden: F.eks. liner eller strømper anvendt til muslinge- og østersproduktion ophængt i vandsøjlen.
På bunden: F.eks. sække anvendt til muslinge- og østersproduktion liggende på bunden.

Andet: Skal beskrives. Kan f.eks. være enheder til algeproduktion.